Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zmiana punktacji

Uprzejmie  informujemy, iż zgodnie z Uchwałami: NR VII/103/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 14 lutego 2019r. oraz NR XI/222/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z  11 kwietna 2019r. do dnia 15 maja 2019 roku do godz. 10.00 wszyscy zarejestrowani w systemie rekrutacji zobowiązani są do uzupełnienia danych we wniosku dotyczących nowych kryteriów punktowych:  • dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (DZ. U. z 2018 r. poz. 753) – 30 punktów;
  • dziecko zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której funkcjonuje żłobek I-go wyboru – 1 punkt

 

Uzupełnienia danych  dokonujemy logując się  wniosku  , wpisujemy dane  i naciskamy przycisk  "PRZEKAŻ DANE DO ZŻ".

Po naciśnięciu na ekranie otrzymamy potwierdzenie UZUPEŁNIONE DANE W PANELU RODZICA

Przesyłam uzupełnione dane

Aktualizacja zakończona

Dane wniosku nr ….. uzupełnione – dnia: 2019….., godz. …… o dzielnice zamieszkania ……….., za szczepienia: … pkt.

 

Dla sprawdzenia ponownie logujemy się do swojego wniosku i sprawdzamy,  widzimy nową punktację i wpisaną Dzielnicę zamieszkania. Jeśli tak, to potwierdzenie przebiegło pomyślnie w przeciwnym przypadku  ponawiamy tą czynność.
W przypadku problemu z potwierdzeniem prosimy o wysłanie maila na adres
rekrutacja@zlobki.waw.pl.

Prosimy również o zapoznanie się z aktualnym Harmonogramem i Regulaminem rekrutacji na rok 2019, które są dostępne na stronie
www.zlobki.waw.pl     w zakładce Zapisz Dziecko.

W dniach 15 maja – 17 czerwca 2019 r. prosimy o częste sprawdzanie statusu wniosku za pomocą nr PESEL i nr PIN, czy nie nastąpiła zmiana statusu wniosku z „Oczekujący” na „Na liście do przyjęcia”, a także sprawdzanie e-maili w skrzynce pocztowej (w tym spamu). W przypadku zmiany statusu wniosku konieczny będzie niezwłoczny kontakt ze żłobkiem.

 


Lp.

Opis kryterium

punkty

1.

Rodzice i dziecko, którego dotyczy wniosek, zamieszkują na terenie m.st. Warszawy

10

2.

Odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego m.st. Warszawy:

a)    oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy;

b)    rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy;

c)     jedno z rodziców odprowadza podatek do urzędu skarbowego właściwego dla m.st. Warszawy;

30

 

    30

    15

3.

Rodzice znajdują się w następującej sytuacji:

a)    rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność

gospodarczą;

albo

b)    wobec rodzica orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji 

albo

c)     rodzic zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji

 

 

 

 

    30

    20

 

 

20

4.

Dziecko, którego dotyczy wniosek, jest niepełnosprawne lub jest dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi nieposiadającym orzeczenia o niepełnosprawności

2

5.

Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:

a)    w wieku do 6 lat,  

b)    w wieku od 7 do 13 lat,

c)     w wieku od 14 do 16 lat,

d)    w wieku od 17 do 18 lat

- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka.

 

6

4

2

1

6.

Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością

4

7.

Dziecko, którego dotyczy wniosek ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia

5

8.

Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (DZ. U. z 2018 r. poz. 753)

30

9.

Dziecko zamieszkuje na terenie dzielnicy, w której funkcjonuje żłobek pierwszego wyboru

1


Biuletyn Informacji Publicznej
Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.