Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Roboty budowlane                                               

Dostawy                                                      

Usługi                       

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów

Nazwa:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Adres pocztowy:

Ul. Belgijska 4

Miejscowość:

Warszawa

Kod pocztowy:

02-511

Województwo:

Mazowieckie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Radosław Poniatowski

Tel.:

0 22 565 23 50

E-mail:

zam.publ.@zlobki.waw.pl

Fax:

022 845 07 14

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres zamawiającego (URL): www.zlobki.waw.pl

Adres profilu nabywcy (URL): -

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):

-

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

 

 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

 Inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

 Inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres:

 

 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

 Inny: proszę wypełnić załącznik A.III

 

I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

 Administracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub      

      trybunał

 Państwowa szkoła wyższa

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić): gminna samorządowa jednostka organizacyjna funkcjonująca na zasadach  publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

 Ogólne usługi publiczne

 Obrona

 Porządek i bezpieczeństwo publiczne

 Środowisko

 Sprawy gospodarcze i finansowe

 Zdrowie

 Budownictwo i obiekty komunalne

 Ochrona socjalna

 Rekreacja, kultura i religia

 Edukacja

 Inne (proszę określić):

gminna samorządowa jednostka organizacyjna funkcjonująca na zasadach  publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

 

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających                tak    nie      

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z termomodernizacją oraz modernizacją pomieszczeń Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59.                                                                                                                                            

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi)

(a) Roboty budowlane                    

(b) Dostawy                                 

(c) Usługi                                     

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego

 

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Inne

Kategoria usług:                   nr 

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych

Żłobek nr 37 przy

ul. Ożarowskiej 59.

Główne miejsce realizacji dostawy

 

 

Główne miejsce świadczenia usług

 

 

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego                        Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  

Zawarcia umowy ramowej                                                                     

 

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami                            

Maksymalna liczba 
wykonawców planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą                

Czas trwania umowy ramowej:  Okres w latach:   lub miesiącach: 

Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe):

Wartość bez VAT:                                         Waluta            

lub  zakres:   między                  a                            Waluta:      

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia):                     

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją oraz modernizacją pomieszczeń Żłobka nr 37 przy

ul. Ożarowskiej 59.

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

II.1.7) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

45.45.30.00-7

-  -

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

45.11.00.00-1

45.22.32.00-8

45.26.12.10-9

-  -

-  -

-  -

-  -

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części)                                                        tak      nie

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej     tak      nie

 

II. 2) Wielkość lub zakres zamówienia

 

Całkowita wielkość lub zakres

Poniżej kwot określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

 

Pożądany         Wymagany  

 

Okres w miesiącach: 3    lub    dniach:   

lub  data rozpoczęcia   (dd/mm/rrrr) lub zakończenia   (dd/mm/rrrr)

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

1.       Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

2.        Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

3.       10.000,00 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych).

4.        Wadium może być wniesione w następujących formach:

1)       pieniądzu,

2)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)       gwarancjach bankowych,

4)       gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

5.         

 

III.2) Warunki Udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związane z wykonaniem w ramach jednego zadania robót budowlanych termomodernizacyjnych i związanych z instalacji co i związanych z modernizacją pomieszczeń (suma dwóch zrealizowanych zamówień nie może być niższa od ceny oferty z podatkiem VAT) oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

2)  co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia:

1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę łączną co najmniej 400.000 zł.,

2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 100.000 zł.

3) osiągnęli obroty w wysokości co najmniej 1.000.000 zł. w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych. 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

 

Celem potwierdzenia spełnienia w/w warunków oraz umożliwienia oceny, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem (każda zapisana strona) ich kserokopie lub odpisy:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzające wykonanie co najmniej dwóch zamówień, w tym w ramach jednego zadania związanych z wykonaniem robót budowlanych termomodernizacyjnych i związanych z instalacji co i związanych z modernizacją pomieszczeń (suma dwóch zrealizowanych zamówień nie może być niższa od ceny oferty z podatkiem VAT) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający, spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie z właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

8. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę łączną co najmniej 400.000 zł.

9. Sprawozdania finansowe, albo jego części, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, potwierdzające, iż obrót w każdym roku obrotowym wyniósł co najmniej  1.000.000 zł.

10. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 100.000 zł. wystawiona nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 

11. Dowód wniesienia wadium.

Ponadto:

12. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

13. Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej.

14. Parafowany na każdej stronie (bez wypełniania) i na ostatniej stronie podpisany projekt umowy wraz z wypełnionym załącznikiem – wskaźniki cenotwórcze (załącznik nr 5 do SIWZ).

 

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną do oferty należy załączyć umowę regulującą współpracę przedsiębiorców.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

1)       reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2)       zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,

3)       złożenie oferty wspólnie,

4)      prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem  o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z uczestników musi załączyć do oferty dokumenty określone w 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca - Pełnomocnik jako wspólne.

W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez konsorcjum warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony     

 

Przetarg ograniczony           

 

Negocjacje z ogłoszeniem    

 

Dialog konkurencyjny               

 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców  

lub  minimalna liczba  / maksymalna liczba 

 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole  (pola))

Najniższa cena                                                  

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

 

Kryteria

1.                               

2.                               

3.                               

4.                               

5.                               

Znaczenie

          

          

          

          

          

Kryteria

6.                                

7.                                

8.                                

9.                                

10.                              

Znaczenie

          

          

          

          

          

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                               tak     nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzona

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

 

IV.3) Informacje administracyjne


IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.zlobki.waw.pl

Opłata (o ile dotyczy) 100 zł. Waluta: PLN

Warunki i sposób płatności: wersja elektroniczna bezpłatna, wersja papierowa - płatne gotówką w siedzibie Zamawiającego.  

 


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy):

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

 

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data:  03/08/2007   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina: 10.00

 

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV   

                                                                                                

Inne:                                                                                       

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do : // (dd/mm/rrrr)

lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data:     03/08/2007 (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina: 10.30

Miejsce: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, Warszawa

 

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków uNII eUROPEJSKIEJ

          tak     nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

                                                                                          

                                                                                

VI.2) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

VI.3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:   ……………… (dd/mm/rrrr)

 

 

 pliki do pobrania

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.