Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

 

Adres pocztowy:

ul. Belgijska 4

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Warszawa

02-511

mazowieckie

Telefon:

Fax:

 

022 5652355, 5652350

022 8450714

 

Adres strony internetowej zamawiającego:

 

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Inny: publiczny zakład opieki zdrowotnej, gminna samorządowa jednostka organizacyjna


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy Żłobka nr 4 przy ul. Wiktorskiej 96 oraz modernizacji pomieszczeń Żłobka nr 8 przy ul. Skarżyńskiego 6.


II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

 

 

 


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy Żłobka nr 4 (budynek pawilonowy) przy ul. Wiktorskiej 96 oraz modernizacji pomieszczeń budynku Żłobka nr 8 przy ul. Skarżyńskiego 6 w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568). 4. Wykonawca w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, w przypadku takiej konieczności zobowiązuje się uzyskać wymaganymi przepisami szczegółowymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia. 5. Wykonawca odpowiada za zgodność wykonanego przedmiotu umowy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

Słownik główny

Glówny przedmiot

74.22.20.00-1

Dodatkowe przedmioty

 II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak,  ilość częsci: 2 Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Tak Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 30/11/2007


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

11.1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1) Część 1 - 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) 2) Część 2 - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: 1) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: a) co najmniej jedną osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych, 2) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: a) co najmniej jedną osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń gazowych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych, 3) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze dotyczącej opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy lub budowy budynków o wartości co najmniej 50.000,00 zł. brutto każde z zamówień. 4) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze dotyczącej opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji budynków o wartości co najmniej 100.000,00 zł. brutto każde z zamówień. 3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 1. 2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 3 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6 Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje od poprzednich Zamawiających), że usługi te zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 7 Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający, spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie z właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 8 Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 9 Dowód wniesienia wadium. Ponadto: 10 Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 11 Kalkulacja cenowa sporządzona przez Wykonawcę zawierająca wycenę usługi z rozbiciem na poszczególne rodzaje opracowań


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak Nie

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona:IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.zlobki.waw.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 13/08/2007   Godzina:
10:00

Miejsce:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH *

CZĘŚĆ Nr: 1

NAZWA: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy Żłobka nr 4 (budynek pawilonowy) przy ul. Wiktorskiej 96,


1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy Żłobka nr 4 (budynek pawilonowy) przy ul. Wiktorskiej 96,

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

74.22.20.00-1

Dodatkowe przedmioty

 3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Zakończenie 30/11/2007

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

CZĘŚĆ Nr: 2

NAZWA: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji pomieszczeń budynku Żłobka nr 8 przy ul. Skarżyńskiego 6 w Warszawie


1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji pomieszczeń budynku Żłobka nr 8 przy ul. Skarżyńskiego 6 w Warszawie

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

74.22.20.00-1

Dodatkowe przedmioty

 3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Zakończenie 30/11/2007

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

 pliki do pobrania

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.