Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego                         Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Adres pocztowy:

Ul. Belgijska 4

Miejscowość:

Warszawa

Kod pocztowy:

02-511

Województwo:

Mazowieckie

Tel.:

0 22 565 23 55, 565 23 50

Fax:

0 22 845 07 14

Adresy internetowej Zamawiającego (jeżeli posiada): www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

 

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

 Administracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub      

      trybunał

 

 Uczelnia publiczna

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić): publiczny zakład opieki zdrowotnej, gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Monitorowanie sygnałów alarmowych i podejmowanie interwencji w 39 niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych i obsługi awaryjnej systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN).

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane                           

przysługuje odwołanie                      

nie przysługuje odwołanie                

Dostawy                                        

Usługi                                               

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 42 niezależnych obiektach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy PN-93 E-08390 ark.14 – Systemy Alarmowe dla klasy systemu SA-2 i zaleceniami producentów urządzeń, całorocznych czynności konserwacyjnych i przeglądów serwisowych zainstalowanych urządzeń systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz ich obsługę awaryjną wraz z wykonywaniem drobnych prac instalacyjnych np. naprawa uszkodzonych kabli i zmiana lokalizacji czujek z naniesieniem zmian w dokumentacji. Ponadto wykonywanie za pośrednictwem własnego nadajnika radiowego (wykonawcy), całorocznego monitorowania sygnałów alarmowych SWiN z 39 obiektów i podejmowanie interwencji przez załogi interwencyjne. W każdym systemie alarmu włamania sprawdzeniu podlegają wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu SWiN wraz z transmisją sygnałów nadajnikiem radiowym i instalacją kablową.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

74.61.00.00-8

 

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

74.61.10.00-5

74.61.40.00-6

74.61.50.00-3

50.71.00.00-5

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej         tak    ilość części ….. nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej     tak      nie

 

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

 

Okres w miesiącach:     lub    dniach:   

lub 

data rozpoczęcia  // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia  31/12/2008 (dd/mm/rrrr)

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

1) Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

         2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych.).

2) Wadium może być wniesione w następujących formach:

1)       pieniądzu,

2)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)       gwarancjach bankowych,

4)       gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

 

 

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – posiadają ważną i aktualną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (grudzień 2004 - grudzień 2007), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z monitorowaniem w ramach trzech wykonanych lub wykonywanych zamówień co najmniej 12 obiektów, w tym w ramach każdej jednej zawartej umowy co najmniej 4 obiekty o łącznej sumie zamówień równej lub większa od ceny oferty z podatkiem VAT oraz dysponują potencjałem technicznym - w pełni sprawnymi niezależnie od siebie działającymi środkami łączności wewnętrznej i zewnętrznej - co najmniej 2 (dwie) niezależne stacje monitorowania systemów alarmowych i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej dwoma osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony II stopnia, co najmniej dwoma osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony I stopnia, co najmniej jedną osobą posiadającą licencję I stopnia zabezpieczenia technicznego, co najmniej jedną osobą posiadającą licencję II stopnia zabezpieczenia technicznego.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia – są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) - suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejsza od wskazanej kwoty. 

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Ważna i aktualna koncesja wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

5) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności na sumę co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) - suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejsza od wskazanej kwoty) zawarta na okres ubezpieczenia zgodny z okresem realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy polisa jest zawarta na okres krótszy niż realizacja zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż dokona przedłużenia ważności polisy lub zawrze nową polisę lub dołączy do oferty promesę polisy wystawioną przez ubezpieczyciela..

6) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (grudzień 2004 – grudzień 2007), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z monitorowaniem w ramach trzech wykonanych lub wykonywanych zamówień co najmniej 12 obiektów, w tym w ramach każdej jednej zawartej umowy co najmniej 4 obiekty o łącznej sumie zamówień równej lub większej od ceny oferty z podatkiem VAT, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

7) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ wraz z załączeniem dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają uprawnienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

8) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

9) Dowód wpłaty wadium.

Ponadto:

10) Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

11) Wypełniona kalkulacja cenowa – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony                                                      Przetarg ograniczony          

 

Negocjacje z ogłoszeniem                                                     Dialog konkurencyjny               

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców  

 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                                                         

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

 

Kryteria

1. CENA

2.                               

3.                               

4.                               

5.                               

Znaczenie

          

          

          

          

          

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                              

Tak     adres strony, na której będzie prowadzona _____________________________________       nie

 

IV.3) Informacje administracyjne


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.zlobki.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

 

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawią rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data:  19/12/2007   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina: 11.00

Miejsce: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

 

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do : // (dd/mm/rrrr)

lub

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

VI.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

 

 

 

 pliki do pobrania

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.