Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Dostawa mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Dostawa mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 60.000 EURO.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.01.2007 r.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać w wersji papierowej odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 20 zł. Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                      ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 19.06.2006 r. roku do godziny 10.00.

 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.  Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 19.06.2006 r. o godzinie 10.30.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym - posiadają co najmniej 2 środki transportu przystosowane do przewozu warzyw i owoców mrożonych i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

 

Warszawa, 08.06.2006 r.

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dla zamówienia publicznego dokonywanego

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO.

 

(na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych)

 

na dostawę mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                         Niniejsza SIWZ składa się z ………. ponumerowanych stron

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia ……………………                              

    ....................................................................

                                                                                                         (podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego)

                

 

 

 

             

 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

tel. 0...22 565 23 55, fax. 0...22 845 07 14

http: www.zlobki.waw.pl

 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia na stronie portalu internetowego Urzędu do upływu terminu składania ofert.

 

Godziny pracy Zamawiającego: 8.00-16.00

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wyszczególnionych w załącznik nr 1 do projektu umowy.

 

4. OPIS CZĘSCI ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,            O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 I 7 ORAZ OKOLICZNOŚCI PO ZAISTNIENIU KTÓRYCH BĘDĄ ONE UDZIELANE

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

7. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

7.1. Wymagany termin wykonania zamówienia – od daty zawarcia umowy do 31.01.2007 r.

7.2. Miejscem wykonania zamówienia: są placówki wchodzące w skład Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (żłobki określone szczegółowo w załączniku nr 1 o projektu umowy).

 

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

8.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym - posiadają co najmniej 2 środki transportu przystosowane do przewozu warzyw i owoców mrożonych i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

8.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

Celem potwierdzenia spełnienia w/w warunków oraz umożliwienia oceny, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem (każda zapisana strona) ich kserokopie lub odpisy.

 

Dokumenty złożone w ofercie:

 

9.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy                   Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

 

 9.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.                     

 

9.3  Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

9.4 Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

 

9.5 Decyzje wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi – dopuszczające środki transportu do przewozu artykułów spożywczych wymagających chłodzenia - mrożonek (wydaną na każdy z środków transportu wykazanych w wykazie).

 

Ponadto:

 

9.6 Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

9.7 Wypełniona kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną do oferty należy załączyć umowę regulującą współpracę przedsiębiorców.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

1)       reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2)       zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,

3)       złożenie oferty wspólnie,

4)      prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem                  o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika                  i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze              lub ewidencji Wykonawcy.

 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy                         z uczestników musi załączyć do oferty dokumenty określone w 9.1, 9.2, 9.3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca - Pełnomocnik jako wspólne.

W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez konsorcjum warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie.

 

UWAGA. W przypadku, gdy zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej.

 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAIWAJĄCEGO                     Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,              A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZIMIEWANIA SIĘ                     Z WYKONAWCAMI.

 

10.1 Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Radosław Poniatowski, tel.: (0...22) 565 23 50 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.

10.2  Wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.

10.3 Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

10.4 Zamawiający poprawi zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych błędy arytmetyczne dostrzeżone przez Zamawiającego przy ocenie ofert. Zamawiający poprawi                w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny                        i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

10.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnie­nie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

10.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

10.7 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wyko­nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

10.8 Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

10.9 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

12.1 Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.07.2006 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2  W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody                               na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Taka prośba i odpowiedź na nią muszą być dokonane w formie pisemnej. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie tego okresu nie powoduje utraty wadium. Zgoda Wykonawcy                              na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

13.1. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu                    o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

13.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

13.3. Oferta musi spełniać następujące wymogi:

 

1) oferta ma być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem pod rygorem jej nieważności;

2) oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

3) formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątką imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną                  w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy;

4) upoważnienie do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty w formie oryginału,     o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów,

a)      w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

b)      w przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub notarialnie i spełniać warunek lit c.

c)      złożone pełnomocnictwo powinno zawierać uiszczoną i skasowaną opłatę skarbową, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532) – „Opłacie skarbowej podlegają (…) następujące dokumenty: stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy)”.

5)      wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;

6)      zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami,

7)      wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8)      wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić poprzez wpisanie cyfry lub słowa. Nie wstawienie żadnego znaku, pozostawienie pustego miejsca lub nie wykreślenie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

13.4. Do oferty powinny być załączone wyszczególnione w pkt. 9 niniejszej specyfikacji dokumenty.

W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię wymaganego dokumentu, kopia ta musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”(każda zapisana strona) przez uprawnionego Wykonawcę (osobę(y) podpisującą(e) ofertę).

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości.

13.5. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do niniejszej SIWZ (wymienione w pkt. 9), powinny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własny dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego (musi odpowiadać treści SIWZ) - złożenie dokumentu w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

13.6. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny) i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2).

13.7    Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygoto­wania oferty.

13.8    Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.. W przypadku, gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji niniejszego zamówienia Podwykonawców, musi podać nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców.

 

14.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

14.1     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 19.06.2006 r. do godz. 10.00.

14.2     Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie zostaną przyjęte.

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na dostawę mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Nie otwierać przed 19.06.2006 r. godz.10.30” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14.4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”. Koperty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne.

14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 pokój  Dyrektora w dniu 19.06.2006 r. o godz. 10.30.

14.7. Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwieraniu ofert.

14.8. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert przez członków komisji przetargowej oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców oraz policzeniem otrzymanych ofert.

14.9     Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                               na sfinansowanie zamówienia.

14.10 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

14.11 Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” lub równoważnym. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

14.12 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.   Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

14.13 W części niejawnej Komisja dokona badania ofert oraz oceny ofert nie odrzuconych.

14.14 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.15 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.16 Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana                       i uznaje się ją za odrzuconą.

14.17 O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy.

14.18 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                            w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa  w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

15.1 W formularzu oferty należy podać wartość łączną bez podatku VAT oraz cenę łączną z podatkiem VAT za realizację całego zamówienia (cyfrowo i słownie), stawkę podatku VAT. W kalkulacji cenowej załączonej do oferty należy podać wartość jednostkową bez podatku VAT, stawkę podatku VAT, cenę jednostkową z podatkiem VAT oraz wartość łączną bez podatku VAT, a także cenę łączną z podatkiem VAT za daną pozycję, stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej z podatkiem VAT i ilości szt., a także wartość łączną bez podatku VAT i cenę łączną z podatkiem VAT za realizację całego zamówienia stanowiącą sumę wartości bez podatku VAT i cen z podatkiem VAT wszystkich pozycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po każdorazowym zrealizowaniu dostawy wystawiał fakturę VAT obliczaną na zasadach wskazanych powyżej.

 

15.2 Wszystkie ceny należy podać w walucie polskiej. 

15.3 Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

15.4  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

 

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

 

17.1 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

 

Cena

- waga kryterium    100%

 

Sposób oceny

    Kryterium

 

17.2 Ocena ceny przedmiotu zamówienia będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:

 

 

            C min      

P =                  x  100 pkt. x 100 %

             C n

 

  gdzie:

P     -   punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „n”,

 

Cmin  -   najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,

 

Cn    -  cena zaproponowana przez Wykonawcę „n”,

 

17.3 O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena.

17.4 Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warun­ków zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu­mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezapro­szonego do składania ofert;

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obli­czeniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania za­wiadomienia nie zgodził się                            na poprawienie omyłki rachun­kowej w obliczeniu ceny;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 

18.1    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, podając informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.2    Informacja przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawiera poza danymi,                         o których mowa powyżej, określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.

18.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią Zamawiającemu umowę konsorcjum spełniającą następujące wymagania: powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej: oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjnoprawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej), cel gospodarczy, zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum, odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum, okres obowiązywania umowy, zasady partycypacji                 w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego, określenie sposobu reprezentacji konsorcjum, zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego.

 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

 

20.1. Przyjęcie w ofercie projektu umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacjom.

20.2. W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

20.3      Po zakończeniu przetargu z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę     zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

 

21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 

21.1      Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. W postępowaniach, których wartość nie przekracza 60.000 euro przepisów ustawy dotyczących odwołań oraz skarg nie stosuje się.  

21.2      Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

21.3      Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. W takim przypadku obowiązują zasady określone w SIWZ w zakresie formy porozumiewania się z Zamawiającym.

21.4      Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

21.5      Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu. 

21.6      W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warun­ków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

21.7      Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

21.8      Protest wniesiony po terminie, przez podmiot nieuprawniony lub niedopuszczalny, na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy podlega odrzuceniu przez Zamawiającego.

21.9      Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,                   a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych                      i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.10  Kopię wniesionego protestu Zama­wiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępo­waniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania,

2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

21.11 W przypadku spełnienia przesłanek skutkujących zawieszeniem postępowania, Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą.

21.12 Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

21.13       Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie dotyczące:

1) treści ogłoszenia,

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

21.14 Inny protest Zamawiający rozstrzyga nie później niż w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w ww. terminach uznaje się za jego oddalenie.

21.15Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

21.16 W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania,

2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

21.17 O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający infor­muje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.

 

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

22.1      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

22.2      W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy                        Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki do SIWZ:

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych – załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Kalkulacja cenowa – załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykaz narzędzi i urządzeń – załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.


 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

 

 

                                         O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

 

 

Będąc przedstawicielem(lami) firmy .............................................................................

 

Oświadczam(my), że:

firma, którą reprezentuję:

 

1)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym                      i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

 

3)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

 

4)      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ...............................................................

      ........................, dn..........................                                            (podpis i imienna pieczęć

                                                                                                                             upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

O F E R T A

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP.......................................................................   REGON.........................................................

tel. ......................................................... fax.....................................................

 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Zespół Żłobków miasta stołecznego Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w zakresie określonym w SIWZ oferuję realizację zamówienia zgodnie za:

 

Łączną cenę bez podatku VAT:

 

.............................. zł (słownie: ..................................................................................................... ).

 

Łączną cenę z podatkiem VAT:

 

.............................. zł (słownie: ..................................................................................................... ) w tym …......% podatku VAT w kwocie …………………….

 

Oświadczam, iż niniejsze zamówienie zamierzam wykonać z udziałem podwykonawców / bez udziału podwykonawców*

 

Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom:

1)      …………………………………

2)      …………………………………

3)      …………………………………

W załączeniu nazwy oraz adresy podwykonawców.

 

Oświadczamy, że przedmiotem zamówienia wykonamy w okresie od daty zawarcia umowy do 31.01.2007 r.

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

 

Akceptujemy warunki określone w projekcie umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg projektu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.

 

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

 

 

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

  1. .......................
  2. .......................
  3. .......................
  4. .......................
  5. .......................

 

 

 

.................................., dn. .................                                       .....................................................

                                                                                                                      (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

Kalkulacja cenowa – opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

Lp.

Artykuł

(jednostka miary)

 

 

Ilość

(szt.)

 

 

Cena jednostkowa bez podatku VAT

Stawka podatku VAT

%

 

Cena jednostkowa z podatkiem VAT

Wartość łączna bez podatku VAT

Cena łączna z podatkiem VAT

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Brokuły opakowanie 0,45 kg

300 szt.

 

 

 

 

 

2

Brukselka opakowanie 0,45 kg

200 szt.

 

 

 

 

 

3

Fasola szparagowa opakowanie 0,45 kg

500 szt.

 

 

 

 

 

4

Groszek zielony opakowanie 0,45 kg

200 szt.

 

 

 

 

 

5

Kalafior opakowanie 0,45 kg

700 szt.

 

 

 

 

 

6

Maliny opakowanie 0,45 kg

165 szt.

 

 

 

 

 

7

Owoce mieszane opakowanie 0,45 kg

500 szt.

 

 

 

 

 

8

Czarna porzeczka opakowanie 0,45 kg

300 szt.

 

 

 

 

 

9

Szpinak opakowanie 0,45 kg

300 szt.

 

 

 

 

 

10

Śliwka opakowanie 0,45 kg

145 szt.

 

 

 

 

 

11

Truskawki opakowanie 0,45 kg

900 szt.

 

 

 

 

 

12

Wiśnia opakowanie 0,45 kg

400 szt.

 

 

 

 

 

13

Ryba mrożona mintaj opakowanie 1 kg

80 kg

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

Sposób obliczenia ceny:

Cena jednostkowa z podatkiem VAT (kolumna 6) = kolumna 4 x kolumna 5 + kolumna 4

Cena łączna z podatkiem VAT (kolumna 8) = kolumna 3 x kolumna 6

 

.................................., dn. .................                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                      .....................................................

                                                                                                                     (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń

 

 

Opis, rodzaj (nazwa producenta)

Liczba jednostek

Rok produkcji, model

Własny/dzierżawiony

 

Samochody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ...............................................................

      ........................, dn..........................                                                 (podpis i imienna pieczęć

                                                                                                                                   upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

* W przypadku, gdy wyszczególnione samochody nie stanowią własności Wykonawcy, Wykonawca powinien dołączyć do oferty wyjaśnienie sposobu użytkowania samochodów. (w przypadku umów najmu, dzierżawy lub zlecenia – Wykonawca powinien wyszczególnić osoby lub podmioty z którymi ma zawarte umowy jako podwykonawców).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

Umowa  nr ................ – PROJEKT

 

w dniu ............. 2006 r. w Warszawie pomiędzy:

Zespołem Żłobków m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

Bożenę  Przybyszewską - Dyrektora

a

firmą .................................................................. z siedzibą w ............................., ul. ................................, reprezentowaną przez:

1.       

2.       

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ........................................................... pod nr KRS ....................... ........................ zwaną dalej  Wykonawcą

 

w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości nie przekraczajacej 60.000 euro została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy odpowiadających jakościowym normom branżowym lub normie polskiej, wymogom Instytutu Żywienia i Żywności, Instytutu Matki i Dziecka wyszczególnionych w kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy.

§ 2

1.      Zamawiający zobowiązuje się składać Wykonawcy zamówienia z dwudniowym wyprzedzeniem, w którym wyszczególni:

1)      rodzaj asortyment i ilości,

2)      termin realizacji dostaw,

3)      ewentualne, specyficzne warunki zamówienia.

2.        Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty zamówienia na dzień następny w dniu poprzedniej dostawy.

3.      Dostawa artykułów objętych umową następowała będzie do Żłobków określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, dostawa i wyładunek dokonywany będzie przez Wykonawcę do pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

 

§ 3

1.      Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy specjalistycznym transportem  przystosowanym do przewozu warzyw i owoców mrożonych (samochód chłodnia lub izoterma) i na swój koszt do Żłobków określonych w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z wcześniejszym zamówieniem uwzględniającym specyficzne warunki zamówienia wysłanym faxem lub składanym telefonicznie w rozbiciu asortymentowym od poniedziałku do piątku.

2.      Dostawa następować będzie co najmniej jeden raz w tygodniu do każdej z placówek, dostawa od poniedziałku do piątku najpóźniej do godz. 13.00.

 

§ 4

Umowa zostaje zawarta na okres: od ………………. r. r. do 31.01.2007 r.

§ 5

1.      Zamawiający w momencie odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie oceny organoleptycznej oraz odbioru jakościowego i ilościowego. Pracownik Zamawiającego potwierdzi odbiór poprzez podpisanie faktury VAT.

2.      Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towaru i żądania towaru bez wad w przypadku:

1)      złej jakości dostarczonego towaru,

2)      dostarczenia towaru w asortymencie niezgodnym z zamówieniem,

3)      dostarczenia towaru bez opakowań.

3.      W przypadku zakwestionowania towaru Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, podając przyczynę odmowy przyjęcia towaru.

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia ilości i związanej z nią wartości przedmiotu umowy do faktycznie zamówionego asortymentu w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

 

§ 6

1.      Łączna wartość umowy bez podatku VAT wynosi ……………….. zł. (słownie: …………………………………….. zł.).

2.      Łączna cena umowy z podatkiem VAT wynosi ……………….. zł. (słownie: …………………………………….. zł.) w tym ……% podatku VAT.

3.      Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów asortymentu zawarte są w kalkulacji cenowej załączonej do oferty. 

 

§ 7

1.      Za realizację określonych w § 1 usług Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stosownie do ilości dostarczonego przedmiotu umowy.

2.      Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po każdej zrealizowanej dostawie i podpisana przez Zamawiającego, na każdą placówkę oddzielenie.

3.      Wykonawca oświadcza, że po każdorazowym zrealizowaniu dostawy będzie wystawiał fakturę poprzez zastosowanie następującej zasady: cena łączna z podatkiem VAT jest równa cenie jednostkowej z podatkiem VAT przemnożonej przez ilość sztuk dostarczonego asortymentu.

4.      Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot umowy zostanie zapłacone
z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

5.      Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

 

§ 8

1.      Zmiana ceny na warzywa i owoce mrożone jest możliwa, tylko w formie aneksu do niniejszej umowy, nie częściej niż raz na kwartał, w wysokości nie większej niż określają to „wskaźniki cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych ” opracowane przez Główny Urząd Statystyczny.

2.      W przypadku zmiany ceny większej niż określona w wyżej wymienionym wskaźniku, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

 

§ 9

1.        Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:

1)      w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% ceny łącznej umowy z podatkiem VAT,

2)      w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% ceny łącznej z podatkiem VAT,

3)      za zwłokę z tytułu nieterminowego dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% łącznej ceny umowy z podatkiem VAT, za każdy dzień zwłoki,

4)      za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% łącznej ceny umowy z podatkiem VAT, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

5)      w przypadku wystawienia faktury VAT w sposób niezgodny z zasadami określonym w § 7 ust. 3 oraz zawierającej nieprawidłowe ceny w wysokości 0,5% łącznej ceny umowy z podatkiem VAT.

2. Wykonawca naliczy Zamawiającemu za nieterminowe przekazanie należnej kwoty za dostarczony przedmiot umowy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

 

§ 10

1.      Wykonawca zobowiązuje się posiadać na czas trwania umowy decyzje wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi – dopuszczające środki transportu do przewozu artykułów spożywczych wymagających chłodzenia - mrożonek.

2.      W przypadku utraty przez Wykonawcę decyzji wymienionych w ust.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy.

 

§ 11

1.    Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: ................................ - ................................, nr tel. służbowego: .........................................

2.    Do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz rozliczania jej z ramienia Zamawiającego wyznacza się: ....................... –....................... nr tel. służbowego: ................

 

§ 12

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 145 Ustawy                              z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.      Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§ 14

1.    Wszelkie postanowienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.    Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze                         dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy nr …………. z dnia

……………………. na dostawę mrożonych warzyw i owoców

 

 

 

L.p.

Nazwa i adres placówki

Telefon

1.

Żłobek nr 1

Ul. Wiolinowa 9

663 68 39

2.

Żłobek nr 2

Ul. Mandarynki 14

648 73 67

3.

Żłobek nr 3

Ul. Warchałowskiego 8

643 05 15

4.

Żłobek nr 4

Ul. Humańska 13

849 85 79

5.

Żłobek nr 5

Ul. Odyńca 59

844 15 82

6.

Żłobek nr 6

Ul. Bonifacego 72

651 79 11

7.

Żłobek nr 7

Ul. Kmicica 3

847 14 82

8.

Żłobek nr 8

Ul. Skarżyskiego 6

822 37 33

9.

Żłobek nr 9

Ul. Sanocka 7

822 64 13

10.

Żłobek nr 10

Ul. Nowolipie 15A

831 04 47

11.

Żłobek nr 11

Ul. Szymanowskiego 3A

619 34 65

12.

Żłobek nr 12

Ul. Grochowska 232

810 35 42

13.

Żłobek nr 13

Ul. Markowska 17a

619 01 83

14.

Żłobek nr 14

Ul. Wrzeciono 4

835 19 82

15.

Żłobek nr 15

Ul. Wrzeciono 22

864 40 35

16.

Żłobek nr 16

Ul. Klaudyny 10

833 54 15

17.

Żłobek nr 17

Ul. Kochanowskiego 9

633 01 46

18.

Żłobek nr 18

Ul. Smocza 1a

838 25 55

19.

Żłobek nr 19

Ul. Rabsztyńska 22

632 21 85

20.

Żłobek nr 20

Ul. Wilcza 27a

621 58 05

21.

Żłobek nr 21

Ul. Dąbrowskiego 96

845 30 91

22.

Żłobek nr 22

Ul. Koszykowa 3

621 15 06

23.

Żłobek nr 23

Ul. Grzybowska 7

620 45 31

24.

Żłobek nr 24

Ul. Ks. Popiełuszki 15

839 51 05

25.

Żłobek nr 25

Ul. Drewniana 10/16

826 36 77

26.

Żłobek nr 26

Ul. Wapowskiego 1

662 63 31

27.

Żłobek nr 27

Ul. Keniga 9

667 44 32

28.

Żłobek nr 28

Ul. Monte Cassino 7

836 79 93

29.

Żłobek nr 29

Ul. Nike 6/8

863 85 88

30.

Żłobek nr 30

Ul. St. Augusta 79

810 89 73

31.

Żłobek nr 31

Ul. Motorowa 5

813 24 05

32.

Żłobek nr 32

Ul. Sygietyńskiego 4

810 32 48

33.

Żłobek nr 33

Ul. Umińskiego 9

613 74 67

34.

Żłobek nr 34

Ul. Nowy Świat 47a

827 48 51

35.

Żłobek nr 37

Ul. Ożarowska 59

836 34 81

36.

Żłobek nr 40

Ul. Klemensiewicza 6

664 98 56

37.

Żłobek nr 41

Ul. Potockich 107

812 12 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
ikona
dostawa mrozonek
Dokument MS Word / 0.7 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.