Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Zamieszczenie obowiązkowe      

  Zamieszczenie nieobowiązkowe 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego                         Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Adres pocztowy:

Ul. Belgijska 4

Miejscowość:

Warszawa

Kod pocztowy:

02-511

Województwo:

Mazowieckie

Tel.:

0 22 565 23 55, 565 23 50

Fax:

0 22 845 07 14

Adresy internetowej Zamawiającego (jeżeli posiada): www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

 

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

 Administracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub      

      trybunał

 

 Uczelnia publiczna

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić): publiczny zakład opieki zdrowotnej, gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie modernizacji windy towarowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w Żłobku nr 12 przy ul. Grochowskiej 232 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane                           

przysługuje odwołanie                      

nie przysługuje odwołanie                

Dostawy                                        

Usługi                                               

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji windy towarowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w Żłobku nr 12 przy ul. Grochowskiej 232 w Warszawie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Wykonawca w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, w przypadku takiej konieczności zobowiązuje się uzyskać wymaganymi przepisami szczegółowymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia.

5. Wykonawca odpowiada za zgodność wykonanego przedmiotu umowy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

50.74.00.00-4

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

50.75.00.00-7

...-

...-

...-

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej         tak    ilość części  nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej     tak      nie

 

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

 

Okres w miesiącach: 2    lub    dniach:   

lub 

data rozpoczęcia  // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia  // (dd/mm/rrrr)

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

 

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze dotyczące modernizacji dźwigu towarowego o wartości co najmniej 50.000,00 zł. brutto.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w pkt  8.2 SIWZ z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje od poprzednich Zamawiających), że usługi te zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

5) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto:

6) Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony                                                      Przetarg ograniczony          

 

Negocjacje z ogłoszeniem                                                     Dialog konkurencyjny               

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców  

 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                                                         

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

 

Kryteria

1. CENA

2.                               

3.                               

4.                               

5.                               

Znaczenie

          

          

          

          

          

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                              

tak     adres strony, na której będzie prowadzona _____________________________________       nie

 

IV.3) Informacje administracyjne


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.zlobki.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

 

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawią rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data:  10/07/2008   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina: 10.00

Miejsce: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

 

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do : // (dd/mm/rrrr)

lub

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

VI.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

 

 pliki do pobrania

 

 

Warszawa, dnia 03.07.2008 r.

 

 

 

Do Wykonawców biorących udział w

postępowaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na

wykonanie modernizacji windy towarowej

wraz z opracowaniem dokumentacji

projektowej wraz z niezbędnymi

uzgodnieniami w Żłobku nr 12 przy                            

ul. Grochowskiej 232 w Warszawie.

 

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji windy towarowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w Żłobku nr 12 przy ul. Grochowskiej 232 w Warszawie.

 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi, iż ,,w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie” dokonuje następującej modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

 

Rozdział 3 pkt 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

,,1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wind towarowych w ilości 2 szt. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w Żłobku nr 12 przy                               ul. Grochowskiej 232 w Warszawie”.

 

Pkt 14.3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

14.3 ,,Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na wykonanie modernizacji wind towarowych w ilości 2 szt. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w Żłobku nr 12 przy                 ul. Grochowskiej 232 w Warszawie. Nie otwierać przed 10.07.2008 r. godz. 10.30”oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert”.

 

§ 1 ust. 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

1.       ,,Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie modernizacji wind towarowych w ilości 2 szt. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w Żłobku nr 12 przy ul. Grochowskiej 232 w Warszawie”.

 

W załączniku nr 5 do SIWZ dodaje się po uwagach:

,,Liczba dźwigów towarowych wymagających modernizacji – 2 szt”.

 

Ponadto załącznik nr 2 i 3 otrzymuje brzmienie w wersji załączonej do niniejszej modyfikacji.

        

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.  

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

O F E R T A

 

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy ...................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

NIP.......................................................................   REGON........................................................

tel. ......................................................... fax.....................................................

www………………………………..     e-mail ………………………………

 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Zespół Żłobków miasta stołecznego Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji wind towarowych w ilości 2 szt. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w Żłobku nr 12 przy ul. Grochowskiej 232 w Warszawie w zakresie określonym w SIWZ oferuję realizację zamówienia za:

 

Łączną wartość bez podatku VAT:

 

.............................. zł (słownie: ............................................................................................... ).

 

Łączną cenę z podatkiem VAT:

 

.............................. zł (słownie: .................................................................................................. ) w tym …......% podatku VAT w kwocie …………………….  

 

Oświadczam, iż część zamówienia powierzę podwykonawcom / nie powierzą wykonawcom*

 

Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom:

1)      …………………………………

2)      …………………………………

3)      …………………………………

 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w okresie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

 

Akceptujemy warunki określone w projekcie umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg projektu stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.

 

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

 

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

  1. .......................
  2. .......................
  3. .......................
  4. .......................
  5. .......................

 

.................................., dn. .................                                       .....................................................

                                                                                                                      (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

 

 

WYKAZ

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji wind towarowych w ilości 2 szt. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w Żłobku nr 12 przy ul. Grochowskiej 232 w Warszawie przedstawiamy:

 

wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ.

 

 

Lp.

 

Zamawiający

Data i miejsce wykonania

Wartość

zamówienia

Opis zamówienia

wykonywanego przez Wykonawcę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

Uwaga!

Należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług

 

 

 

 

        …..…………........... dnia ....................................              …………………………………………………

                                                                                                                                podpis osoby uprawnionej do składania

                                                                                                                               oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.