Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: publiczny zakład opieki zdrowotnej, gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mebli do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.20.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w danej części (wartość każdego zrealizowanego zamówienia ma być równa lub większa od połowy ceny oferty z podatkiem VAT składanej na daną część) oraz dysponują potencjałem technicznym i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzające spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Ponadto: 5. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Wypełniony kalkulacja cenowa - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 7. Specyfikacje techniczne lub karty katalogowe (opisy z przykładowymi zdjęciami lub rysunkami) oferowanych mebli..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa mebli..

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mebli..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.12.2008.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa stolików i krzesełek.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stolików i krzesełek.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.12.2008.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa łóżeczek, leżaczków i kojców..

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa łóżeczek, leżaczków i kojców..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.20.00.00-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.12.2008.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa leżaków plastikowych..

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa leżaków plastikowych..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.20.00.00-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.12.2008.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.