Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1.

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej www.zlobki.waw.pl specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać w wersji papierowej odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 50 zł.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy           -  w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (łączna wartość dwóch wykazanych robót budowlanych nie może być niższa niż cena oferty z podatkiem VAT) oraz dysponują potencjałem technicznym i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia:

a) dysponują odpowiednią ilością środków finansowych lub zdolnością kredytową – posiadają na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).

b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5) Udzielą na przedmiot zamówienia tj. na wykonane roboty i wbudowane materiały gwarancji wynoszącej co najmniej 36 miesięcy.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                      ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 07.07.2006 r. roku do godziny 10.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.  Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 07.07.2006 r. o godzinie 10.30.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert tj. do dnia 05.08.2006 r.

 

Warszawa, 29.06.2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dla zamówienia publicznego dokonywanego

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO.

 

(na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych)

 

na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Żłobka nr 26 przy

ul. Wapowskiego 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                         Niniejsza SIWZ składa się z 31 ponumerowanych stron

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 29.06.2006 r.                            

    ....................................................................

                                                                                                         (podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego)

                

 

 

 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

tel. 0...22 565 23 55, fax. 0...22 845 07 14

http: www.zlobki.waw.pl

 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia na stronie portalu internetowego Urzędu do upływu terminu składania ofert.

 

Godziny pracy Zamawiającego: 8.00-16.00

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1) Projekt budowlano – wykonawczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (architektura),

2) Projekt budowlano wykonawczy – modernizacji systemu grzewczego (branża sanitarna),

3) Projekt budowlano – wykonawczy poprawy sprawności systemu grzewczego (branża sanitarna),

4) Przedmiar robót – wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

5) Przedmiar robót – modernizacji instalacji c.o.,

6) Przedmiar robót – modernizacja instalacji cwu i zw

7) Kosztorys nakładczy – remont schodów i podestów,

8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacyjnych, modernizacja instalacji cwu i zw,

10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych – modernizacji systemu grzewczego,

11) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.3 Zakres prac do wykonania obejmuje min.:

1) Zadanie nr 1 – Termomodernizacja budynku Żłobka nr 26, w tym

a)      wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,

         b)   wymianę instalacji c.o.

2) Zadanie nr 2 – Remont pomieszczeń Żłobka nr 26, w tym:

a) prace modernizacyjno – remontowe,

b) wymianę instalacji cwu i zw.

 

3.4 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia (tj. wykonane roboty i wbudowane materiały) na okres co najmniej 36 miesięcy.

3.5  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przy czym nie mogą być one o parametrach gorszych niż określone.

3.6  Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z dokumentacją projektowo - kosztorysową, kosztorysami ofertowymi, profesjonalną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, B.H.P. i P.Poż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego,

3.7  Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Harmonogram ten przed rozpoczęciem robót powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.

3.8  Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe, zlecone Wykonawcy na podstawie protokółu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i ich rozliczenie wg zasad przyjętych w projekcie umowy.

3.9  Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót pod względem B.H.P. i P.Poż., oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy, a także zobowiązany jest posiadać przez okres realizacji umowy aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

3.10          Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu BiOZ stosownie do wymagań określonych w art. 21a pkt 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207 poz 2016 t.j.).

3.11          Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie zaplecza budowy, sprawowanie dozoru na terenie robót oraz ponoszenie kosztów związanych z poborem wody i energii dla potrzeb budowy,

3.12          Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót z materiałów własnych i dostarczenie Zamawiającemu wymaganych prawem certyfikatów, atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia              07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 t.j.),

3.13          Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy, posiadającej wymagane uprawnienia budowlane,

3.14          Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

3.15          Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót,

3.16          Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót.

3.17          Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

3.18          Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania zamiaru wykonania robót zamiennych do Zamawiającego i projektanta. Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i Projektanta.

3.19          Prace będą wykonywane w trakcie czynnej placówki. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zarówno w trakcie przygotowywania oferty, jak i w późniejszej realizacji fakt, iż prace będą wykonywane w większym wymiarze po godz. 16.00 oraz w soboty i niedziele. W szczególności wykonywane prace remontowe nie mogą stanowić i być przeszkodą w prawidłowym funkcjonowaniu placówki.

 

4. OPIS CZĘSCI ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,            O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 I 7 ORAZ OKOLICZNOŚCI PO ZAISTNIENIU KTÓRYCH BĘDĄ ONE UDZIELANE

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

7. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

7.1. Wymagany termin wykonania zamówienia – w ciągu 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

7.2. Miejscem wykonania zamówienia: Żłobek nr 26 przy ul. Wapowskiego 1 w Warszawie.

 

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

8.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy           -  w tym okresie, wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (łączna wartość dwóch wykazanych robót budowlanych nie może być niższa niż cena oferty z podatkiem VAT) oraz dysponują potencjałem technicznym i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

8.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia:

1) dysponują odpowiednią ilością środków finansowych lub zdolnością kredytową – posiadają na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

8.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.5. Udzielą na przedmiot zamówienia tj. na wykonane roboty i wbudowane materiały gwarancji wynoszącej co najmniej 36 miesięcy.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

Celem potwierdzenia spełnienia w/w warunków oraz umożliwienia oceny, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem (każda zapisana strona) ich kserokopie lub odpisy.

 

Dokumenty złożone w ofercie:

 

9.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy                   Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

 

 9.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.                      

 

9.3  Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

9.4        Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

9.5        Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

9.6        Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (łączna wartość dwóch wykazanych robót budowlanych nie może być niższa niż cena oferty z podatkiem VAT) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

9.7        Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności potwierdzające, zatrudnienie co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z załączeniem dokumentów stwierdzających, że osoby te posiadają uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie z właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 

9.8        Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

9.9        Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek bankowy potwierdzająca, wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 200.000 zł. (słownie: dwieście tysięcy) lub zdolność kredytową wykonawcy na taką kwotę wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

Ponadto:

 

9.10 Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

9.11 Parafowany na każdej stronie i na ostatniej stronie podpisany projekt umowy wraz z załącznikiem – wskaźniki cenotwórcze (załącznik nr 5 do SIWZ).

9.12 Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej.

 

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną do oferty należy załączyć umowę regulującą współpracę przedsiębiorców.

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

1)       reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2)       zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,

3)       złożenie oferty wspólnie,

4)      prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem                  o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika                  i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze              lub ewidencji Wykonawcy.

 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy                         z uczestników musi załączyć do oferty dokumenty określone w 9.1, 9.2, 9.3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca - Pełnomocnik jako wspólne.

W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez konsorcjum warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie.

 

UWAGA. W przypadku, gdy zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej.

 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAIWAJĄCEGO                     Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,              A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZIMIEWANIA SIĘ                     Z WYKONAWCAMI.

 

10.1 Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Radosław Poniatowski, tel.: (0...22) 565 23 50 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.

10.2  Wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.

10.3 Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

10.4 Zamawiający poprawi zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych błędy arytmetyczne dostrzeżone przez Zamawiającego przy ocenie ofert. Zamawiający poprawi                w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny                        i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

10.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnie­nie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

10.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

10.7 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wyko­nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

10.8 Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

10.9 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

12.1 Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.08.2006 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2  W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody                               na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Taka prośba i odpowiedź na nią muszą być dokonane w formie pisemnej. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie tego okresu nie powoduje utraty wadium. Zgoda Wykonawcy                              na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

13.1. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu                    o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

13.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

13.3. Oferta musi spełniać następujące wymogi:

 

1) oferta ma być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem pod rygorem jej nieważności;

2) oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

3) formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątką imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną                  w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy;

4) upoważnienie do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty w formie oryginału,     o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów,

a)      w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

b)      w przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub notarialnie i spełniać warunek lit c.

c)      złożone pełnomocnictwo powinno zawierać uiszczoną i skasowaną opłatę skarbową, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532) – „Opłacie skarbowej podlegają (…) następujące dokumenty: stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy)”.

5)      wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;

6)      zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami,

7)      wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8)      wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić poprzez wpisanie cyfry lub słowa. Nie wstawienie żadnego znaku, pozostawienie pustego miejsca lub nie wykreślenie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

13.4. Do oferty powinny być załączone wyszczególnione w pkt. 9 niniejszej specyfikacji dokumenty.

W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię wymaganego dokumentu, kopia ta musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”(każda zapisana strona) przez uprawnionego Wykonawcę (osobę(y) podpisującą(e) ofertę).

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości.

13.5. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do niniejszej SIWZ (wymienione w pkt. 9), powinny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własny dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego (musi odpowiadać treści SIWZ) - złożenie dokumentu w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

13.6. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny) i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2).

13.7    Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygoto­wania oferty.

13.8    Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.. W przypadku, gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji niniejszego zamówienia Podwykonawców, musi podać nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców.

 

14.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

14.1     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 07.07.2006 r. do godz. 10.00.

14.2     Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie zostaną przyjęte.

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją Żłobka nr 26 przy             ul. Wapowskiego 1. Nie otwierać przed 07.07.2006 r. godz.10.30” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14.4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”. Koperty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne.

14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 pokój  Dyrektora w dniu 07.07.2006 r. o godz. 10.30.

14.7. Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwieraniu ofert.

14.8. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert przez członków komisji przetargowej oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców oraz policzeniem otrzymanych ofert.

14.9     Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                               na sfinansowanie zamówienia.

14.10 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

14.11 Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” lub równoważnym. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

14.12 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.   Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

14.13 W części niejawnej Komisja dokona badania ofert oraz oceny ofert nie odrzuconych.

14.14 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.15 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.16 Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana                       i uznaje się ją za odrzuconą.

14.17 O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy.

14.18 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                            w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa  w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

15.1W formularzu oferty należy podać łączną cenę za realizację całego zamówienia oraz za poszczególne elementy wynikającą ze szczegółowych kosztorysów ofertowych: netto, stawkę podatku VAT wg obowiązującej wysokości stawki tego podatku, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto (cyfrowo i słownie). Cena podana w ofercie nie podlega waloryzacji.

15.2Kosztorysy ofertowe sporządzić należy metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót.

15.3Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji przekazanych, przedmiarów robót, z rozwinięciem nakładów zawartych w podanych tabelach katalogowych, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o swoją bazę cenowo-kosztową.

15.4Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty, nie wolno:

1)       zmieniać kolejności pozycji kosztorysów ofertowych w stosunku do przedmiarów robót,

2)      zmieniać podstaw kosztorysowania ani ilości robót umieszczonych w przedmiarach robót,

3)      dokonywać w kosztorysach ofertowych skreśleń lub dopisywać nowych pozycji
w stosunku do przedmiarów robót.

15.5Cena kosztorysów ofertowych powinna obejmować wszystkie koszty i składniki                  wraz z narzutami niezbędnymi do wykonania całości przedmiotu zamówienia
w zakresie objętym SIWZ, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót leżące po stronie Wykonawcy.

15.6Jednostkowe ceny pozycji, jednostkowe ceny materiałów (z kosztami zakupu), jednostkowe ceny pracy, sprzętu, stawki i składniki cenotwórcze przyjęte
w kosztorysach ofertowych, będą stałe w czasie objętym umową i nie podlegają waloryzacji.

15.7Ceny kosztorysów ofertowych nie obejmują jedynie podatku od towarów i usług VAT, który ma być dodany do ceny wynikającej z kosztorysów ofertowych
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

15.8W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się
z dokumentacją przetargową, dokonać wizji terenu robót i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt oraz ryzyko ustalenia wyżej wymienionych informacji obciążają Wykonawcę.

15.9Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy
o podatku od towarów i usług. Zamawiający informuje, że budynek Żłobka jest sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999r. Dz. U. Nr 112 poz. 1316 z póżn. zm.) Sekcja 1, Dział 12 Budynki Niemieszkalne, Grupa 126 Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki
o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i  zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej, Klasa 1264 Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej.

15.10                 Roboty zamienne, nieprzewidziane i dodatkowe jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będą rozliczane na podstawie kosztorysów określających wartość tych robót, sporządzanych wg zasad kosztorysowania z uwzględnieniem parametrów cenotwórczych (jednostkowych cen pozycji, jednostkowych cen materiałów, jednostkowych cen pracy, sprzętu, stawek i składników cenotwórczych) przyjętych w kosztorysach ofertowych).

15.11                 Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o rzeczywistą ilość wykonanych i odebranych robót budowlanych oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych.

15.12                 Zapłata wynagrodzenia nastąpi fakturami przejściowymi i fakturą końcową
w terminach i zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy.

15.13Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

15.14Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

 

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

 

17.1 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

 

Cena

- waga kryterium    100%

 

Sposób oceny

    Kryterium

 

17.2 Ocena ceny przedmiotu zamówienia będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:

 

 

            C min      

P =                  x  100 pkt. x 100 %

             C n

 

  gdzie:

P     -   punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „n”,

 

Cmin  -   najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,

 

Cn    -  cena zaproponowana przez Wykonawcę „n”,

 

17.3 O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena.

17.4 Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warun­ków zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu­mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezapro­szonego do składania ofert;

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obli­czeniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania za­wiadomienia nie zgodził się                            na poprawienie omyłki rachun­kowej w obliczeniu ceny;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 

18.1    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, podając informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.2    Informacja przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawiera poza danymi,                         o których mowa powyżej, określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.

18.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią Zamawiającemu umowę konsorcjum spełniającą następujące wymagania: powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej: oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjnoprawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej), cel gospodarczy, zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum, odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum, okres obowiązywania umowy, zasady partycypacji                 w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego, określenie sposobu reprezentacji konsorcjum, zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego.

 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 

19.1Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty z podatkiem VAT w formie:

1)      pieniądza,

2)      poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)      gwarancji bankowych,

4)      gwarancji ubezpieczeniowych,

5)      poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy                z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

19.2     Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż wskazana w pkt. 19.1.

19.3     Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

19.4     W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę                         na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

19.5     Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je                                na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione                 w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

19.6     Szczegółowe warunki wniesienia zabezpieczenia zawiera projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

 

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

 

20.1. Przyjęcie w ofercie projektu umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacjom.

20.2. W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

20.3      Po zakończeniu przetargu z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę     zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

 

21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 

21.1      Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. W postępowaniach, których wartość nie przekracza 60.000 euro przepisów ustawy dotyczących odwołań oraz skarg nie stosuje się. 

21.2      Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

21.3      Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. W takim przypadku obowiązują zasady określone w SIWZ w zakresie formy porozumiewania się z Zamawiającym.

21.4      Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

21.5      Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu. 

21.6      W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warun­ków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

21.7      Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

21.8      Protest wniesiony po terminie, przez podmiot nieuprawniony lub niedopuszczalny, na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy podlega odrzuceniu przez Zamawiającego.

21.9      Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,                   a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych                      i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.10  Kopię wniesionego protestu Zama­wiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępo­waniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania,

2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

21.11 W przypadku spełnienia przesłanek skutkujących zawieszeniem postępowania, Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą.

21.12 Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

21.13       Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie dotyczące:

1) treści ogłoszenia,

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

21.14 Inny protest Zamawiający rozstrzyga nie później niż w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w ww. terminach uznaje się za jego oddalenie.

21.15Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

21.16 W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania,

2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

21.17 O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający infor­muje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.

21.18Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie i skarga.

 

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

22.1      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

22.2      W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy                        Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki do SIWZ:

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych – załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Wykaz osób i podmiotów – załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykaz wykonanych zamówień – załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Projekt budowlano – wykonawczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (architektura),

2) Projekt budowlano wykonawczy – modernizacji systemu grzewczego (branża sanitarna),

3) Projekt budowlano – wykonawczy poprawy sprawności systemu grzewczego (branża sanitarna),

4) Przedmiar robót – wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

5) Przedmiar robót – modernizacji instalacji c.o.,

6) Przedmiar robót – modernizacja instalacji cwu i zw

7) Kosztorys nakładczy – remont schodów i podestów,

8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacyjnych, modernizacja instalacji cwu i zw,

10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych – modernizacji systemu grzewczego,

11) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

 


 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

 

 

Będąc przedstawicielem(lami) firmy .............................................................................

 

Oświadczam(my), że:

firma, którą reprezentuję:

 

1)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym                      i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

 

3)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

 

4)      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ...............................................................

      ........................, dn..........................                                            (podpis i imienna pieczęć

                                                                                                                             upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

O F E R T A

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP.......................................................................   REGON.........................................................

tel. ......................................................... fax.....................................................

 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Zespół Żłobków miasta stołecznego Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Żłobka nr 26 przy                            ul. Wapowskiego 1 w zakresie określonym w SIWZ oferuję realizację zamówienia zgodnie za:

 

Łączną cenę netto:

 

.............................. zł (słownie: ..................................................................................................... ).

 

Łączną cenę brutto:

 

.............................. zł (słownie: ..................................................................................................... ) w tym …......% podatku VAT w kwocie …………………….

 

w tym Zadanie nr 1 za:

1)  Termomodernizacja budynku Żłobka nr26 – ogółem kwota:

netto..........................................

(słownie.........................................................................................................................)

VAT…………………................zł

(słownie.........................................................................................................................)

brutto.........................................

(słownie.........................................................................................................................)

w tym za:

a)  Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych:

netto..........................................

(słownie.........................................................................................................................)

VAT…………………................zł

(słownie.........................................................................................................................)

brutto.........................................

(słownie.........................................................................................................................)

            w tym za:

b)  Wymiana instalacji c.o – ogółem kwota:

netto........................................

(słownie.........................................................................................................................)

VAT…………………................zł

(słownie.........................................................................................................................)

brutto.........................................

(słownie.........................................................................................................................)

 

Zadanie nr 2 za:

1)  Remont pomieszczeń Żłobka nr 26 (prace modernizacyjno – remontowe, pomieszczeń, wymiana instalacji cwu i zw) – ogółem kwota:

netto..........................................

(słownie.........................................................................................................................)

VAT…………………................zł

(słownie.........................................................................................................................)

brutto.........................................

(słownie.........................................................................................................................)

 

Oświadczam, iż niniejsze zamówienie zamierzam wykonać z udziałem podwykonawców / bez udziału podwykonawców*

 

Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom:

1)      …………………………………

2)      …………………………………

3)      …………………………………

W załączeniu nazwy oraz adresy podwykonawców.

 

Oświadczamy, że przedmiotem zamówienia wykonamy w okresie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……. miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy).

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

 

Akceptujemy warunki określone w projekcie umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg projektu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do wniesienia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny oferty (z podatkiem VAT) na warunkach wskazanych w projekcie umowy w następującej formie ……………………………..

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

 

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

  1. .......................
  2. .......................
  3. .......................
  4. .......................
  5. .......................

 

.................................., dn. .................                                       .....................................................

                                                                                                                      (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

 

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ

 

 

 

 

 

  WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku Żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1, oświadczamy, że:

 

dysponujemy osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

 

Imię i Nazwisko

 

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenia

Zakres wykonywanych czynności

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

Uwaga : Należy załączyć kserokopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie z numerem ewidencyjnym z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

      

 

 

 

 …..…………........... dnia ....................................              …………………………………………………

                                                                                                                           podpis osoby uprawnionej do składania

                                                                                                                             oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

 

 

WYKAZ

 

wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy              – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (łączna wartość dwóch wykazanych robót budowlanych nie może być niższa niż cena oferty z podatkiem VAT).

 

 

Lp.

 

Zamawiający

Data i miejsce wykonania

Wartość

zamówienia

Opis zamówienia – robót

wykonywanych przez Wykonawcę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!

Należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót

 

 

 

        …..…………........... dnia ....................................              …………………………………………………

                                                                                                                                podpis osoby uprawnionej do składania

                                                                                                                               oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
ikona
Plik bez opisu
Plik JPG / 0 kB
ikona
Plik bez opisu
Plik JPG / 0 kB
ikona
Plik bez opisu
Plik JPG / 0 kB
ikona
Plik bez opisu
Plik JPG / 0 kB
ikona
Plik bez opisu
Plik JPG / 0 kB
ikona
Plik bez opisu
Plik JPG / 0 kB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.