Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie dotyczy

 Zamówienia publicznego                          Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)                

 Zawarcia umowy ramowej                

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Adres pocztowy:

Ul. Belgijska 4

Miejscowość:

Warszawa

Kod pocztowy:

02-511

Województwo:

Mazowieckie

Tel.:

0 22 565 23 55, 565 23 50

Faks:

0 22 845 07 14

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna

   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  

   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):           

   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa środków czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.


 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

 Roboty budowlane                    

 Dostawy                                 

 Usługi                                     

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV)

 

Słownik główny

 

Główny przedmiot

24.00.00.00-4

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):          tak      liczba części:             nie   

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):       tak      nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających               tak      nie
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego):

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

 

 

Okres w miesiącach:     lub    dniach:   

lub 

data rozpoczęcia:  // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: 31/12/2009 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).

2.  Wadium może być wniesione w następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

 

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (styczeń 2006 – styczeń 2009), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostarczaniem środków czystościowych (suma dwóch zrealizowanych lub realizowanych zamówień nie może być niższa od ceny oferty z podatkiem VAT) oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1 ) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (styczeń 2006 – styczeń 2009), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia potwierdzające wykonanie lub wykonywanie co najmniej dwóch zamówień związanych z dostarczaniem środków czystościowych (suma dwóch zrealizowanych lub realizowanych zamówień nie może być niższa od ceny oferty z podatkiem VAT) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

5) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, iż oferowane produkty odpowiadają wymogom Instytutu Matki i Dziecka.

6) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż dostarczane środki chemiczne będą posiadały atesty PZH i zostaną dostarczone na żądanie Zamawiającego.

7) Karty charakterystyki produktów wystawione przez producenta dla pozycji 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 40, 47, 48,49, 50, 51, 52, 55, 57, 58 wymienionych w kalkulacji cenowej - załącznik  3 do SIWZ.

8) Próbki oferowanych produktów (po jednej sztuce) dla pozycji: nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57.

9) Dowód wpłaty wadium.

Ponadto:

10) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

11) Wypełniona kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony 

                 Przetarg ograniczony     

Negocjacje z ogłoszeniem  

                 Dialog konkurencyjny           

Licytacja elektroniczna     

 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców  

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert***

 

Najniższa cena                                                         

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

Kryteria

1. CENA

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

Znaczenie

     

     

     

     

     

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

   tak    adres strony, na której będzie prowadzona: www.aukccje.um.warszawa.pl           nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli

dotyczy): www.zlobki.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy,

Ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

Data:  30/01/2009   (dd/mm/rrrr)                                              Godzina: 10:00

Miejsce: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do: // (dd/mm/rrrr)

lub

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

 


 

IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

etap nr                                                 czas trwania etapu

                                                                       

                                                                       

                                                                       

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień,
zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu?
                         tak      nie    

IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

Data:  //   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:      

Miejsce:

IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej  (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

 

pliki do pobrania

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.32.18 Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.