Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego                         Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Adres pocztowy:

Ul. Belgijska 4

Miejscowość:

Warszawa

Kod pocztowy:

02-511

Województwo:

Mazowieckie

Tel.:

0 22 565 23 55, 565 23 50

Fax:

0 22 845 07 14

Adresy internetowej Zamawiającego (jeżeli posiada): www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

 

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

 Administracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub      

      trybunał

 

 Uczelnia publiczna

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić):

 

 

 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji obiektu przy                                  ul. Łowickiej 7/15 oraz przy ul. Badowskiej 2 z przeznaczeniem na mini żłobek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane                          

przysługuje odwołanie                      

nie przysługuje odwołanie                

Dostawy                                       

Usługi                                              

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji obiektu przy ul. Łowickiej 7/15 oraz przy ul. Badowskiej 2 z przeznaczeniem na mini żłobek.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568).

4. Wykonawca w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, w przypadku takiej konieczności zobowiązuje się uzyskać wymaganymi przepisami szczegółowymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia.

5. Wykonawca odpowiada za zgodność wykonanego przedmiotu umowy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

74.22.20.00-1

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej         tak    ilość części  2  nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej     tak      nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielanie zamówień uzupełniających (dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)     tak      nie

 

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

 

Okres w miesiącach: 4   lub    dniach:   

lub 

data rozpoczęcia  // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia  /   /     / (dd/mm/rrrr)

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

1) część nr 1 - 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

2) część nr 2 – 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

pieniądzu,

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

 

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:

a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych,

e) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali:

w przypadku składnia oferty na jedną część – jedno zamówienie, w przypadku składnia oferty na dwie części – dwa zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze dotyczące opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy lub przebudowy lub modernizacji budynków o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każde z zamówień.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w pkt  8.2 ppkt e SIWZ z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje od poprzednich Zamawiających), że usługi te zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

5) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający, spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 8.2 ppkt a-d SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie z właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

6) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

7) Dowód wniesienia wadium.

Ponadto:

8) Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

9) Kalkulacja cenowa sporządzona przez Wykonawcę samodzielnie zawierająca wycenę usługi z rozbiciem na poszczególne rodzaje opracowań.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony                                                      Przetarg ograniczony          

 

Negocjacje z ogłoszeniem                                                     Dialog konkurencyjny               

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców  

 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                                                         

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

 

Kryteria

1. CENA

2.

3.

4.

5.

6.

 

Znaczenie

          

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                              

tak     adres strony, na której będzie prowadzona _____________________________________       nie

 

IV.3) Informacje administracyjne


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.zlobki.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

 

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawią rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data:  20/04/2009   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina: 11.00

Miejsce: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

 

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do : // (dd/mm/rrrr)

lub

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

VI.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

 

 

ZAŁĄCZNIK I*

INFORMACJE NA TEMAT OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa:  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo                                  – kosztorysowej dla potrzeb adaptacji obiektu przy ul. Łowickiej 7/15 z przeznaczeniem na mini żłobek.

 

1) Krótki opis ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo  – kosztorysowej dla potrzeb adaptacji obiektu przy ul. Łowickiej 7/15 z przeznaczeniem na mini żłobek.

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

74.22.20.00-1

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

...-

...-

...-

...-

3) Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach:  4  lub  dniach:    (od udzielenia zamówienia) 

lub

Data  rozpoczęcia //(dd/mm/rrrr) lub zakończenia //   (dd/mm/rrrr)

 

 

5) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                                                         

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

 

Kryteria

1. CENA

2.                         

3.                          

Znaczenie

          

          

          

 

------------------------------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-----------

ZAŁĄCZNIK I*

INFORMACJE NA TEMAT OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa:  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo                                  – kosztorysowej dla potrzeb adaptacji obiektu przy ul. Badowskiej 2 z przeznaczeniem na mini żłobek.

 

1) Krótki opis ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo  – kosztorysowej dla potrzeb adaptacji obiektu przy ul. BADOWSKIEJ 2 z przeznaczeniem na mini żłobek.

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

74.22.20.00-1

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

...-

...-

...-

...-

3) Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach:  4  lub  dniach:    (od udzielenia zamówienia) 

lub

Data  rozpoczęcia //(dd/mm/rrrr) lub zakończenia //   (dd/mm/rrrr)

 

 

5) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                                                         

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

 

Kryteria

1. CENA

2.                         

3.                          

Znaczenie

          

          

          

 

 

 

pliki do pobrania

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.