Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego                         Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Adres pocztowy:

Ul. Belgijska 4

Miejscowość:

Warszawa

Kod pocztowy:

02-511

Województwo:

Mazowieckie

Tel.:

0 22 565 23 55, 565 23 50

Fax:

0 22 845 07 14

Adresy internetowej Zamawiającego (jeżeli posiada): www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

 

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

 Administracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub      

      trybunał

 

 Uczelnia publiczna

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić):

 

 

 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane                          

przysługuje odwołanie                       

nie przysługuje odwołanie                

Dostawy                                       

Usługi                                              

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568).

4. Wykonawca w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, w przypadku takiej konieczności zobowiązuje się uzyskać wymaganymi przepisami szczegółowymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia.

5. Wykonawca odpowiada za zgodność wykonanego przedmiotu umowy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

74.22.20.00-1

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej         tak    ilość części    nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej     tak      nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielanie zamówień uzupełniających (dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)     tak      nie

 

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

 

Okres w miesiącach:    lub    dniach: 45  

lub 

data rozpoczęcia  // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia  /   /     / (dd/mm/rrrr)

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

pieniądzu,

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

 

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:

a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych,

e) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze dotyczące opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy lub przebudowy lub modernizacji budynków o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w pkt  8.2 ppkt e SIWZ z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje od poprzednich Zamawiających), że usługi te zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

5) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający, spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 8.2 ppkt a-d SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie z właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

6) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

7) Dowód wniesienia wadium.

Ponadto:

8) Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

9) Kalkulacja cenowa sporządzona przez Wykonawcę samodzielnie zawierająca wycenę usługi z rozbiciem na poszczególne rodzaje opracowań.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony                                                      Przetarg ograniczony          

 

Negocjacje z ogłoszeniem                                                     Dialog konkurencyjny               

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców  

 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                                                         

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

 

Kryteria

1. CENA

2.

3.

4.

5.

6.

 

Znaczenie

          

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                              

tak     adres strony, na której będzie prowadzona _____________________________________       nie

 

IV.3) Informacje administracyjne


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.zlobki.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

 

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawią rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data:  06/05/2009   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina: 10.00

Miejsce: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

 

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do : // (dd/mm/rrrr)

lub

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

VI.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dla zamówienia publicznego dokonywanego

w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

 

 

 

na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń w Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek.

 

 

 

 

 

                         Niniejsza SIWZ składa się z …… ponumerowanych stron

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 28.04.2009 r.                             

 

 

 

 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

tel. 0 22 565 23 55, fax. 0 22 845 07 14

http: www.zlobki.waw.pl

e-mail: zam.publ.@zlobki.waw.pl

 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

 

Godziny pracy Zamawiającego: 8.00-16.00.

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13                              z przeznaczeniem na mini żłobek.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568).

4. Wykonawca w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, w przypadku takiej konieczności zobowiązuje się uzyskać wymaganymi przepisami szczegółowymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia.

5. Wykonawca odpowiada za zgodność wykonanego przedmiotu umowy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,            O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 ORAZ OKOLICZNOŚCI
PO ZAISTNIENIU KTÓRYCH BĘDĄ ONE UDZIELANE

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

7. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Wymagany termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty zawarcia umowy.

 

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:

a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych,

e) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze dotyczące opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy lub przebudowy lub modernizacji budynków o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

Celem potwierdzenia spełnienia ww. warunków oraz umożliwienia oceny, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem (każda zapisana strona) ich kserokopie lub odpisy.

 

Dokumenty złożone w ofercie:

 

9.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

 

9.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

 

9.3 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

9.4 Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w pkt  8.2 ppkt e SIWZ z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (referencje od poprzednich Zamawiających), że usługa ta została wykonana należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 

9.5 Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający, spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 8.2 ppkt a-d SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie z właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

 

9.6 Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

9.7. Dowód wniesienia wadium.

 

Ponadto:

9.8 Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

9.9 Kalkulacja cenowa sporządzona przez Wykonawcę samodzielnie zawierająca wycenę usługi z rozbiciem na poszczególne rodzaje opracowań.

 

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną do oferty należy załączyć umowę regulującą współpracę przedsiębiorców.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2) zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,

3) złożenie oferty wspólnie,

4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem                  o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.

 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy                         z uczestników musi załączyć do oferty dokumenty określone w 9.1, 9.2, 9.3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca - Pełnomocnik jako wspólne.

W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez podmioty występujące wspólnie warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie.

 

UWAGA. W przypadku, gdy zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub  dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy  złożyli wymagane przez  Zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie  przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                     Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

10.1 Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Ewa Kornatko, tel.: (0 22) 565- 23- 40 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.

10.2 Wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.

10.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

10.4 Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

10.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnie­nie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

10.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

10.7 Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszenia zmienianego ogłoszenia i jego numer.

10.8 W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny
do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu
lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny
do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach. Zamawiający niezwłocznie
po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

10.9 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wyko­nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

10.10. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

10.11 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia,
oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

10.12 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

11.1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

11.2  Wadium może być wniesione w następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

11.3 Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności – w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia.

11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego poniedziałek - piątek w godz. 800-1600, w terminie do dnia         06.05.2009 r. do godz. 10.00 , kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

11.5 Sposób wniesienia wadium:

1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 06 1030 1508 0000000 55 095 1037 z dopiskiem: wadium w  przetargu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu należy dołączyć do oferty.

2) W przypadku wnoszenia wadium w  postaci poręczenia bankowego.

Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem banku, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną                                w pkt. 11.1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w  przetargu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek, ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 11.8.

3) W przypadku wnoszenia wadium w  postaci poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej 

Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt. 11.1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek, ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 11.8.

4) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych.

Wykonawca powinien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji na kwotę wymienioną w pkt. 11.1, zawierającą informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w  przetargu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 11.8.

5) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wykonawca powinien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji na kwotę wymienioną w pkt. 11.1, zawierającą informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 11.8.

6) W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem wskazanych podmiotów, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 11.1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego                     w  przetargu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek.

11.6     Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający przekaże niezwłocznie do realizacji, lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu związania ofertą. 

11.7     Warunki zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawców:

1)           Zamawiający zwraca niezwłocznie wniesione wadium jeżeli:

a)      upłynął termin związania ofertą,

b)      zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

c)      unieważnienia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wnoszenia.

2)     Zamawiający z zastrzeżeniem pkt 11.8 dokona zwrotu wadium niezwłocznie
po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę:

a)      który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,

b)      który został wykluczony z postępowania

c)      którego oferta została odrzucona.

11.8     Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

1)           odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, sporządzonej i zgodnej z SIWZ,

2)           nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3)           zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11.9     Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający przekaże do realizacji niezwłocznie, licząc od daty podpisania przez Wykonawcę umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

UWAGA!

 

1)       Dowodem wniesienia wadium w formach opisanych w pkt. 11.5 jest podpisane przez Zamawiającego potwierdzenie przyjęcia w depozyt dokumentu wadium złożonego w u Zamawiającego w Warszawie, ul. Belgijskiej 4 na kserokopii wniesionego wadium.

2)       Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty informacji o formie zwrotu wadium:

-          w przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu należy podać numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę wadium,

-          w przypadku wadium wniesionego: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy zaznaczyć „osobisty odbiór” lub podać sposób przekazania Wykonawcy wymienionego dokumentu.

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

12.1 Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

12.1 Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

13.1 Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

13.2 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

13.3 Oferta musi spełniać następujące wymogi:

   1) oferta ma być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem pod rygorem jej nieważności;

2) oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

3) formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątką imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy;

 4) upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy należy dołączyć do oferty w formie oryginału, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów,

a)      w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

b)      w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone
„za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub notarialnie.

5)      wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;

6)      zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami,

7)      wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8)  wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić                poprzez wpisanie cyfry lub słowa. Nie wstawienie żadnego znaku, pozostawienie pustego                 miejsca lub nie wykreślenie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

13.4 Do oferty powinny być załączone wyszczególnione w pkt. 9 niniejszej specyfikacji oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię wymaganego dokumentu, kopia ta musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”(każda zapisana strona) przez uprawnionego Wykonawcę (osobę(y) podpisującą(e) ofertę).

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego
za nieczytelną lub budzącą wątpliwości.

13.5 Oświadczenia lub dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do niniejszej SIWZ (wymienione w pkt. 9), powinny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własne oświadczenie lub dokument, ale pod warunkiem,
że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego (musi odpowiadać treści SIWZ) - złożenie w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

13.6  Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów                  albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny) i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2).

13.7    Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania                      o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

13.8    Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie  powierzy podwykonawcom. 

 

14.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

14.1Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 06.05.2009 r. do godz. 10.00.

14.2 Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie zostaną przyjęte.

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek. Nie otwierać przed 06.05.2009 r. godz. 10.30” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14.4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”. Koperty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne.

14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 pokój  Dyrektora w dniu 06.05.2009 r. o godz. 10.30.

14.7. Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwieraniu ofert.

14.8. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert przez członków komisji przetargowej oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców oraz policzeniem otrzymanych ofert.

14.9Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                               na sfinansowanie zamówienia.

14.10 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

14.11 Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” lub równoważnym. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

14.12 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.   Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

14.13 W części niejawnej Komisja dokona badania ofert oraz oceny ofert nie odrzuconych.

14.14 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.15 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację.

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.16 Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana                       i uznaje się ją za odrzuconą.

14.17 O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy.

14.18 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                            w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa  w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

15.1W formularzu oferty należy podać ryczałtowa cenę z podatkiem VAT, wartość bez podatku VAT, stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT za realizację całego zamówienia. Cena podana w ofercie nie podlega waloryzacji.

15.2Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

15.3Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

15.4 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną propozycję cenową. Ceny nie można zmienić po upływie terminu otwarcia ofert

 

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

 

17.1 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium
i jego znaczeniem:

 

Cena

- waga kryterium    100%

Sposób oceny

    Kryterium

 

17.2 Ocena ceny przedmiotu zamówienia będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Punkty
za kryterium będą obliczone wg wzoru:

 

           C min      

P =                  x  100 pkt. x 100 %

             C n

 

  gdzie:

P     -   punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „n”,

 

Cmin  -   najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,

 

Cn    -  cena zaproponowana przez Wykonawcę „n”,

 

17.3 O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena.

17.4 Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu­mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zapro­szonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 

18.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
a także nazwy (firmy), siedziby, adresy, Wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zawiadamia również o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.2    Informacja przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawiera poza danymi,                         o których mowa powyżej, określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.

18.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią Zamawiającemu umowę konsorcjum spełniającą następujące wymagania: powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej: oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjno-prawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej), cel gospodarczy, zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum, odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum, okres obowiązywania umowy, zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego, określenie sposobu reprezentacji konsorcjum, zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego.

 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 

Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

 

20.1  Przyjęcie w ofercie projektu umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacjom.

20.2 W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

20.3      Po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik Nr 5
do niniejszej SIWZ w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 

21.1      Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

21.2      Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

21.3      Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 ustawy stosuje się odpowiednio. W takim przypadku obowiązują zasady określone w SIWZ w zakresie formy porozumiewania się z Zamawiającym.

21.4      Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się
za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się
z jego treścią.

21.5      Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy.

21.6      W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warun­ków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

21.7      Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

21.8      Protest wniesiony po terminie, przez podmiot nieuprawniony lub niedopuszczalny,
na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy podlega odrzuceniu przez Zamawiającego.

21.9      Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,                   a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych                      i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.10  Kopię wniesionego protestu Zama­wiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępo­waniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału
w postępowaniu toczącym się w
wyniku wniesienia protestu. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu
stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili
do postępowania:

1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania,

2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie
w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się
do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

21.11 W przypadku spełnienia przesłanek skutkujących zawieszeniem postępowania, Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą.

21.12 Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

21.13      Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

1) treści ogłoszenia,

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert
i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,

- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

21.14 Inny protest Zamawiający rozstrzyga nie później niż w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w ww. terminach uznaje się za jego oddalenie.

21.15 Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej,
na której jest udostępniana.

21.16 W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność
lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania,

2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

21.17 O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający infor­muje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.

21.18 W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty. 

 

 

 

 

 

 

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

22.1      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

22.2      W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy                        Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki do SIWZ:

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykaz osób – załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.                  

6. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Domu Dziecka przy                                    ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek.

 

Będąc przedstawicielem(lami) firmy .............................................................................

 

Oświadczam(my), że:

firma, którą reprezentuję:

 

1)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym* i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego* i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 

3)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

 

4)      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

......................,dn..........................                                                 ……………………………………

(podpis i imienna pieczęć upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

O F E R T A

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP.......................................................................   REGON.........................................................

tel. ......................................................... fax.....................................................

www………………………………..     e-mail ………………………………

 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Zespół Żłobków miasta stołecznego Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Domu Dziecka przy                                    ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek w zakresie określonym w SIWZ oferuję realizację zamówienia za:

 

Łączną wartość bez podatku VAT:

 

.............................. zł (słownie: ..................................................................................................... ).

 

Łączną cenę z podatkiem VAT:

 

.............................. zł (słownie: ..................................................................................................... ) w tym …......% podatku VAT w kwocie ……………………. 

 

Oświadczam, iż część zamówienia powierzę podwykonawcom / nie powierzą podwykonawcom*

 

Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom:

1)      …………………………………

2)      …………………………………

3)      …………………………………

 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w okresie 45 dni od daty zawarcia umowy.

 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

 

Akceptujemy warunki określone w projekcie umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg projektu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.

 

 

 

 

Wniesione wadium proszę zwrócić ………………………………………………………..….

(podać nazwę banku i nr rachunku bankowego lub w przypadku gwarancji odbiór osobisty lub wskazanie adresu, na który ma być odesłana gwarancja)

 

 

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

 

 

 

 

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1.      .......................

2.      .......................

3.      .......................

4.      .......................

5.      .......................

 

.................................., dn. .................                                       .....................................................

                                                                                                                      (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)


 

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

WYKAZ

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek przedstawiamy

 

wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 8.2 ppkt e SIWZ.

 

 

Lp.

 

Zamawiający

Data i miejsce wykonania

Wartość

zamówienia

Opis zamówienia

wykonywanego przez Wykonawcę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

Uwaga!

Należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług

 

 

 

 

        …..…………........... dnia ....................................              …………………………………………………

                                                                                                                                podpis osoby uprawnionej do składania

                                                                                                                               oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ

 

 

  WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek oświadczamy, że dysponujemy następującymi osobami do realizacji niniejszego zamówienia:

 

Imię i Nazwisko

 

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenia

Zakres wykonywanych czynności

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

Uwaga : Należy załączyć kserokopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie z numerem ewidencyjnym z właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

      

 

 

 

 …..…………........... dnia ....................................              …………………………………………………

                                                                                                                           podpis osoby uprawnionej do składania

                                                                                                                             oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT UMOWY nr ……………………

W dniu ............... .................... 2009 r. w Warszawie, pomiędzy:

Zespołem Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie 02-511 przy ul. Belgijskiej 4, REGON  015719113,  NIP 52113287152 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

 

Bożenę Przybyszewską - Dyrektora

 

a

 

Firmą..................................................................... z siedzibą w ………………….. przy ul…………………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  ………………………………… pod nr KRS ……………………………, REGON................................... NIP...............................................

 

reprezentowaną przez:

……………………………………………...............………………

................................................................................................

 

lub

 

Panią/Panem …………………………. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………. z siedzibą w ……………………. przy ul……………………………, wpisaną/ym do ewidencji działalności gospodarczej  prowadzonej przez ……………………………………….. pod nr ………………………… REGON................................... NIP...............................................

 

Zwaną/ym dalej   Wykonawcą , 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się opracować wielobranżową dokumentację projektowo kosztorysową dla potrzeb adaptacji pomieszczeń Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini żłobek,

2. Przedmiot umowy o którym mowa w ust. 1 obejmuje opracowanie w szczególności:

1)     inwentaryzacji obiektu dla potrzeb wykonania projektów,

2)     koncepcji funkcjonalnej Żłobka zawierającej dostosowanie funkcji pomieszczeń do obowiązujących wymogów (dwie wersje do wyboru przez  Zamawiającego), która zostanie przedstawiona najpóźniej do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy. Zamawiający dokona akceptacji koncepcji w ciągu do 5 dni roboczych od daty przedstawienia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zgłoszone przez Zamawiającego uwagi do przedstawionej koncepcji. 

3)     projektów budowlano – wykonawczych wg koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiającego w zakresie:

a)                architektury (w tym wnętrz),

b)               instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej,

c)                instalacji wentylacji mechanicznej,

d)               instalacji centralnego ogrzewania,

e)                instalacji elektrycznej (gniazd i oświetlenia, zasilania urządzeń technologicznych, domofonowa, alarmowa, telefoniczna),

f)                 zagospodarowania terenu,

g)                placu zabaw,

h)                innych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu.

uwzględniających opisy techniczne, charakterystyczne rzuty i przekroje, elewacje, charakterystyczne detale, wraz z uzyskaniem niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz w przypadku takiej konieczności również ekspertyz w zakresie odstępstw od przepisów prawa (takich jak w zakresie ochrony p. pożarowej, sanitarnej).

3) dokumentacji kosztorysowej obejmującej w szczególności:

a)  kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

b)  przedmiary robót w ujęciu kosztorysowym nakładczym zawierające opis robót z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z projektów oraz podstaw wyceny z podziałem na branże,

c) kosztorysy (nie wycenione) zawierające nakłady rzeczowe sporządzone oddzielnie dla poszczególnych branż.

4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oddzielnie dla poszczególnych branż.

5) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

3.Dokumentacja projektowa kosztorysowa powinna zawierać wszystkie opinie, uzgodnienia i sprawdzenia wynikające z przepisów prawa.

4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania również innej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji.

5. Przedmiot umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (dyskietka lub płyta CD).

6. Wykonawca odpowiada za zgodność przedmiotu umowy z przepisami techniczno budowlanymi i obowiązującymi normami oraz parametrami inwestycji uzgodnionymi z Zamawiającym.

7. Podstawowe rozwiązania projektowe zostały określone w sporządzonych i podpisanych dwustronnie założeniach wyjściowych do projektowania i kosztorysowania, które stanowią załącznik nr 2 do umowy.

 

§ 2

1.      Wykonawca zobowiązuje się do opracowania przedmiotu umowy w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy, tj.  do dnia ………………………. r.

2.      Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany danych, na podstawie, których Wykonawca wykonuje opracowanie, uniemożliwiającej dotrzymania terminu określonego w ust. 1.

3.      Nowy termin wykonania przedmiotu umowy strony określą w aneksie podpisanym przez obie strony do niniejszej umowy.

 

§ 3

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

1) Bez podatku VAT: ........................... zł (słownie: .......................................)

2) Podatek VAT w stawce 22% w wysokości: ........................

(słownie:............................................),

3) Cena z podatkiem VAT: .....................(słownie: ...............................) zgodnie ze złożoną oferta wykonawcy z dnia ..............stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

 

§ 4

1.      Wykonawca pisemnie zawiadomi o zakończeniu oraz przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy.

2.      Wykonawca opatrzy dokumentację, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, w pisemne oświadczenie, tj., że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i że jest kompletna. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

3.      Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokółu przekazania przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

4.      Zamawiający, po otrzymaniu przedmiotu umowy dokona weryfikacji wykonanego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokółu przekazania. Po dokonaniu weryfikacji zostanie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy lub nastąpi zwrot dokumentacji z podaniem przyczyn odmowy odbioru i terminem wykonania poprawek lub uzupełnień wynikających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi i które wykona Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy.

5.      Jeżeli Wykonawca przekroczy uzgodniony termin dokonania poprawek i uzupełnień, to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej.

 

 

§ 5

1.      Wynagrodzenie określone w § 3 niniejszej umowy, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT na Zamawiającego.

2.      Podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, protokół odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

3.      Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto.

4.      Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

 

§ 6

1.        Przedmiot umowy w zakresie wymienionym w § 1 w ust. 1 niniejszej umowy stanowiący przedmiot odbioru podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.        W ramach ceny wskazanej w § 3 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz zależne, a Zamawiający nabywa te prawa.

3.        Datą nabycia autorskich praw majątkowych jest dzień, w którym Zamawiający zapłacił za przedmiot umowy.

 

 

 

§ 7

1.      Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi według zasad Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem ust.2.

2.      Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy na okres równy gwarancji jakości i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji , lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2013 r.

3.      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady robót zrealizowanych wg jego dokumentacji wynikłe w skutek wad tejże dokumentacji.

 

§ 8

Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą realizować niniejszą umowę posiadają polisy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r. Nr 220, poz. 2174).

 

§ 9

Zamawiający zobowiązuje się do:

1.        Nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji oraz udzielenia wszystkich niezbędnych informacji dotyczących obiektów, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

2.        Umożliwienia Wykonawcy wstępu na teren obiektów objętych przedmiotem umowy.

3.        Przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy.

 

§ 10

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.        Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 z należytą starannością i zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne w zakresie merytorycznym niezbędnym do uzyskania celu, któremu one służą oraz zgodnie z:

1)      Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z pózn. zm.),

2)      Ustawą z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050),

3)      Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

4)      Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),

5)      Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568).

2.        Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego i na żądanie Zamawiającego, który nastąpi na podstawie odrębnej umowy.

3.        Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym i wymienionych w ofercie Wykonawcy.

4.        Wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt pomiarów i ekspertyz, uzgodnień oraz opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a nie będących w posiadaniu Zamawiającego.

5.        Uzyskanie wymaganych pozwoleń, zatwierdzeń opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów lub potrzeb, w tym w szczególności SANEPID, BHP, p.poż.

6.        Przekazanie dokumentacji wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, zawierającej wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie i uzgodnienia, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy, posiadającej oświadczenie Wykonawcy podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

7.        Zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.

8.        Podanie w dokumentacji technicznej parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych zastosowanych wyrobów.

9.        Bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami.

10.    Każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym treści i zakresu informacji związanych z przedmiotem umowy w przypadku zamiaru ich wykorzystywania do celów reklamowych i statystycznych.

11.    Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań projektów budowlano-wykonawczych z przepisami techniczno - budowlanymi i obowiązującymi normami oraz z parametrami inwestycji uzgodnionymi z Zamawiającym.

 

§11

1.      .................................... - przedstawiciel Zamawiającego będzie pełnił funkcję koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających
z niniejszej umowy.

2.      ......................................... – przedstawiciel Wykonawcy będzie pełnił funkcję koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających
 z niniejszej umowy.

3.      Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 może nastąpić w formie pisemnej, jednak nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

 

§12

1.      Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności:

1)      nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

2)      opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w umówionym terminie.

2.      Zamawiający może odstąpić od umowy o ile Wykonawca wykonuje opracowanie wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy.

3.      W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy. Podstawą do określenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających poniesione przez niego koszty, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

 

§13

Kary umowne

1. Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1)      w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT,

2)      w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT,

3)      w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT za każdy dzień zwłoki,

4)      w przypadku zwłoki w wykonaniu poprawek i uzupełnień, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu przewidzianego na wykonanie poprawek i uzupełnień,

5)      w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym.

 

§14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§15

Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 

§16

1.      Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przelane na osoby trzecie bez zgody obu stron wyrażonej na piśmie.

2.      Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu Wykonawcy.

3.      Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu faktycznego, mających wpływ na realizację umowy.

4.      W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy.

5.      Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

 

§17

Integralnymi załącznikami niniejszej umowy są:

1. Oferta Wykonawcy z dnia …………………….. r.

2. Założenia wyjściowe do projektowania i kosztorysowania

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Adaptacja pomieszczeń  w Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini-żłobek

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń budynku  przy ul. ul. Korotyńskiego 13  w Warszawie na potrzeby Żłobka. Żłobek przewidywany jest jako placówka nie wyposażona w kuchnię i pralnię.

 

 

1.1. Dokumentacja projektowa:

1. Inwentaryzacja obiektu dla potrzeb wykonania projektów.

2. Koncepcja funkcjonalna żłobka do akceptacji przez Zamawiającego – dwie           wersje (dostosowanie funkcji pomieszczeń do obowiązujących wymogów).

3. Projekty budowlano-wykonawcze wg koncepcji akceptowanej przez Zamawiającego:

- zagospodarowania terenu,

- placu zabaw,

- architektury (w tym wnętrz),

- instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej,

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- centralnego ogrzewania

     - instalacji elektrycznej (gniazd i oświetlenia, zasilania urządzeń technologicznych, domofonowa, alarmowa, telefoniczna) uwzględniające zmiany i uzupełnienia wg zakresu robót remontowych – pkt. 2  opisu oraz opracowania niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Dokumentacja projektowa winna zawierać:    

     - opis techniczny,

     - charakterystyczne rzuty i przekroje,

     - elewacje,

     - charakterystyczne detale.

4. Uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.

5. Dokumentacja projektowa  winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi

uregulowaniami prawnymi.

Uwaga: przed zawarciem umowy strony uzgodnią wytyczne do projektowania i

kosztorysowania. Na wniosek Wykonawcy wytyczne do projektowania i  kosztorysowania zostaną udostępnione przed złożeniem oferty.

                                                            

1.2. Dokumentacja kosztorysowa:

1. Kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi

2.  Przedmiary robót

3. Kosztorysy (nie wycenione) zawierające nakłady rzeczowe

Dokumentacja kosztorysowa winna być sporządzona oddzielnie dla poszczególnych branż.

           

1.3. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż

 

1.4. Charakterystyka energetyczna obiektu

 

1.5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 

 

6.      ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH:

 

2.1. Wymiana zużytych elementów obiektu i wprowadzenie nowych elementów i instalacji wg ustaleń  inwentaryzacji i projektów:

-     instalacje wewnętrzne: wodociągowa, kanalizacyjna,  wentylacji mechanicznej pomieszczeń technologicznych, elektryczna,

-         okładziny ścian, posadzki, stolarka wewnętrzna, tynki, malowanie,

-         wyposażenie technologiczne,

-         wydzielenie  śmietnika dla potrzeb  żłobka.

 

2.2. Naprawa elementów obiektu

-     wg ustaleń  inwentaryzacji.

 

2.3. Zmiany funkcjonalne i wyposażenie

-         wg koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.