Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na dostawę mebli do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

 

1) Pakiet 1 – dostawa stolików i krzesełek,

2) Pakiet 2 – dostawa leżaczków i materacy,

3) Pakiet 3 – dostawa leżaczków – bujaczków,

4) Pakiet 4 – dostawa mebli na zamówienie,

5) Pakiet 5 – dostawa leżaków plastikowych.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Zespół Żłobków m. st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na dostawę mebli do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

 

1) Pakiet 1 – dostawa stolików i krzesełek,

2) Pakiet 2 – dostawa leżaczków i materacy,

3) Pakiet 3 – dostawa leżaczków – bujaczków,

4) Pakiet 4 – dostawa mebli na zamówienie,

5) Pakiet 5 – dostawa leżaków plastikowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.08.2006 r.

 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej www.zlobki.waw.pl specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać w wersji papierowej odpłatnie osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy           -  w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (wartość zrealizowanego zamówienia ma być równa lub większa od połowy ceny oferty z podatkiem VAT składanej na dany pakiet) oraz dysponują potencjałem technicznym i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                      ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 28.07.2006 r. roku do godziny 11.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.  Belgijskiej 4 w pokoju Dyrektora w dniu 28.07.2006 r. o godzinie 11.30.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert tj. do dnia 26.08.2006 r.

 

Warszawa, 20.07.2006 r.

 

 

 

 

                

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dla zamówienia publicznego dokonywanego

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO.

 

(na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych)

 

na dostawę mebli do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                         Niniejsza SIWZ składa się z ……. ponumerowanych stron

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 20.07.2006 r.                            

    ....................................................................

                                                                                                         (podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego)

                

 

 

 

 

 

 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

tel. 0 22 565 23 55, fax. 0 22 845 07 14

http: www.zlobki.waw.pl

 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia na stronie portalu internetowego Urzędu do upływu terminu składania ofert.

 

Godziny pracy Zamawiającego: 8.00-16.00

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

 

4. OPIS CZĘSCI ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na pakiety:

1) Pakiet 1 – dostawa stolików i krzesełek,

2) Pakiet 2 – dostawa leżaczków i materacy,

3) Pakiet 3 – dostawa leżaczków – bujaczków,

4) Pakiet 4 – dostawa mebli na zamówienie,

5) Pakiet 5 – dostawa leżaków plastikowych.

 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,            O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 I 7 ORAZ OKOLICZNOŚCI PO ZAISTNIENIU KTÓRYCH BĘDĄ ONE UDZIELANE

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

7. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

7.1. Wymagany termin wykonania zamówienia – do 31.08.2006 r.

7.2. Miejscem wykonania zamówienia: placówki Zespołu Żłobków m.st. Warszawy określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

 

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

8.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy           -  w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (wartość zrealizowanego zamówienia ma być równa lub większa od połowy ceny oferty z podatkiem VAT składanej na dany pakiet) oraz dysponują potencjałem technicznym i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.

8.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

Celem potwierdzenia spełnienia w/w warunków oraz umożliwienia oceny, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem (każda zapisana strona) ich kserokopie lub odpisy.

 

Dokumenty złożone w ofercie:

 

9.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy                   Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

 

 9.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.                     

 

9.3        Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzające wykonanie co najmniej jednego zamówienia (wartość zrealizowanego zamówienia ma być równa lub większa od połowy ceny oferty z podatkiem VAT składanej na dany pakiet) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienie to zostało wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

 

Ponadto:

 

9.4 Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

9.5 Wypełniona kalkulacja cenowa – opis przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną do oferty należy załączyć umowę regulującą współpracę przedsiębiorców.

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

1)       reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2)       zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,

3)       złożenie oferty wspólnie,

4)      prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem                  o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika                  i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze              lub ewidencji Wykonawcy.

 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy                         z uczestników musi załączyć do oferty dokumenty określone w 9.1, 9.2, 9.3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca - Pełnomocnik jako wspólne.

W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez konsorcjum warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie.

 

UWAGA. W przypadku, gdy zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej.

 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                     Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,              A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZIMIEWANIA SIĘ                     Z WYKONAWCAMI.

 

10.1 Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Radosław Poniatowski, tel.: (0...22) 565 23 50 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.

10.2  Wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.

10.3 Przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

10.4 Zamawiający poprawi zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych błędy arytmetyczne dostrzeżone przez Zamawiającego przy ocenie ofert. Zamawiający poprawi                w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny                        i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

10.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnie­nie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

10.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

10.7 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wyko­nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

10.8 Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

10.9 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

12.1 Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.08.2006 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2  W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody                               na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Taka prośba i odpowiedź na nią muszą być dokonane w formie pisemnej. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie tego okresu nie powoduje utraty wadium. Zgoda Wykonawcy                              na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

 

 

13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

13.1. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu                    o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

13.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

13.3. Oferta musi spełniać następujące wymogi:

 

1) oferta ma być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem pod rygorem jej nieważności;

2) oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

3) formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątką imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną                  w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy;

4) upoważnienie do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty w formie oryginału,     o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów,

a)      w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

b)      w przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub notarialnie i spełniać warunek lit c.

c)      złożone pełnomocnictwo powinno zawierać uiszczoną i skasowaną opłatę skarbową, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532) – „Opłacie skarbowej podlegają (…) następujące dokumenty: stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy)”.

5)      wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;

6)      zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami,

7)      wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8)      wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić poprzez wpisanie cyfry lub słowa. Nie wstawienie żadnego znaku, pozostawienie pustego miejsca lub nie wykreślenie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

13.4. Do oferty powinny być załączone wyszczególnione w pkt. 9 niniejszej specyfikacji dokumenty.

W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię wymaganego dokumentu, kopia ta musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”(każda zapisana strona) przez uprawnionego Wykonawcę (osobę(y) podpisującą(e) ofertę).

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości.

13.5. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do niniejszej SIWZ (wymienione w pkt. 9), powinny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własny dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego (musi odpowiadać treści SIWZ) - złożenie dokumentu w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

13.6. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny) i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2).

13.7    Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygoto­wania oferty.

13.8    Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.. W przypadku, gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji niniejszego zamówienia Podwykonawców, musi podać nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców.

 

14.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

14.1     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 28.07.2006 r. do godz. 10.00.

14.2     Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie zostaną przyjęte.

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na dostawy mebli do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – pakiet nr …... Nie otwierać przed 28.07.2006 r. godz.11.30” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14.4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”. Koperty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne.

14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 pokój  Dyrektora w dniu 28.07.2006 r. o godz. 11.30.

14.7. Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwieraniu ofert.

14.8. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert przez członków komisji przetargowej oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców oraz policzeniem otrzymanych ofert.

14.9     Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                               na sfinansowanie zamówienia.

14.10 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

14.11 Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” lub równoważnym. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

14.12 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert.   Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

14.13 W części niejawnej Komisja dokona badania ofert oraz oceny ofert nie odrzuconych.

14.14 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.15 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.16 Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana                       i uznaje się ją za odrzuconą.

14.17 O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy.

14.18 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                            w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa  w art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

15.1 W formularzu oferty należy podać cenę bez podatku VAT oraz cenę z podatkiem VAT za realizację całego zamówienia w danym pakiecie (cyfrowo i słownie), stawkę podatku VAT. W kalkulacji cenowej załączonej do oferty należy podać cenę jednostkową bez podatku VAT, stawkę podatku VAT, cenę jednostkową z podatkiem VAT w walucie polskiej oraz wartość bez podatku VAT za daną pozycję, stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej bez podatku VAT i ilości szt., a także cenę łączną z podatkiem VAT za daną pozycję oraz wartość łączną bez podatku VAT oraz cenę łączną z podatkiem VAT za realizację całego zamówienia w danym pakiecie stanowiącą sumę cen bez podatku VAT oraz sumę cen z podatkiem VAT wszystkich pozycji.

 

Uwaga : w cenę oferty  należy wliczyć  wartość zamówienia, dostawę do Zamawiającego, koszt opakowań, koszty montażu i ustawienia mebli, koszty udzielenia gwarancji.

 

15.2 Wszystkie ceny należy podać w walucie polskiej. 

15.3 Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

15.4 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną propozycję cenową. Ceny nie można zmienić po upływie terminu otwarcia ofert

 

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

 

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

 

17.1 Przy wyborze ofert w danym pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

 

Cena

- waga kryterium    100%

 

Sposób oceny

    Kryterium

 

17.2 Ocena ceny przedmiotu zamówienia w danym pakiecie będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:

 

 

            C min      

P =                  x  100 pkt. x 100 %

             C n

 

  gdzie:

P     -   punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „n”,

 

Cmin  -   najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,

 

Cn    -  cena zaproponowana przez Wykonawcę „n”,

 

17.3 O wyborze najkorzystniejszej oferty w danym pakiecie zadecyduje najniższa cena.

17.4 Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warun­ków zamówienia;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu­mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezapro­szonego do składania ofert;

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obli­czeniu ceny;

7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania za­wiadomienia nie zgodził się                            na poprawienie omyłki rachun­kowej w obliczeniu ceny;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 

18.1    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, podając informację o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.2    Informacja przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawiera poza danymi,                         o których mowa powyżej, określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.

18.3 Przed podpisaniem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią Zamawiającemu umowę konsorcjum spełniającą następujące wymagania: powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej: oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjnoprawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej), cel gospodarczy, zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum, odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum, okres obowiązywania umowy, zasady partycypacji                 w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego, określenie sposobu reprezentacji konsorcjum, zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego.

 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

 

20.1. Przyjęcie w ofercie projektu umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacjom.

20.2. W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

20.3      Po zakończeniu przetargu z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę     zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

 

21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 

21.1      Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. W postępowaniach, których wartość nie przekracza 60.000 euro przepisów ustawy dotyczących odwołań oraz skarg nie stosuje się. 

21.2      Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

21.3      Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. W takim przypadku obowiązują zasady określone w SIWZ w zakresie formy porozumiewania się z Zamawiającym.

21.4      Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

21.5      Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu. 

21.6      W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warun­ków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

21.7      Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

21.8      Protest wniesiony po terminie, przez podmiot nieuprawniony lub niedopuszczalny, na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy podlega odrzuceniu przez Zamawiającego.

21.9      Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,                   a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych                      i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.10  Kopię wniesionego protestu Zama­wiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępo­waniu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania,

2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

21.11 W przypadku spełnienia przesłanek skutkujących zawieszeniem postępowania, Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą.

21.12 Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

21.13       Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie dotyczące:

1) treści ogłoszenia,

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

21.14 Inny protest Zamawiający rozstrzyga nie później niż w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w ww. terminach uznaje się za jego oddalenie.

21.15Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

21.16 W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania,

2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

21.17 O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający infor­muje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.

21.18Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie i skarga.

 

22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

22.1      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

22.2      W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy                        Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki do SIWZ:

1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja cenowa – załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykaz wykonanych zamówień – załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

 

 

 


 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

 

 

Będąc przedstawicielem(lami) firmy .............................................................................

 

Oświadczam(my), że:

firma, którą reprezentuję:

 

1)      posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2)      posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym                      i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

 

3)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

 

4)      nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ...............................................................

      ........................, dn..........................                                            (podpis i imienna pieczęć

                                                                                                                             upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

O F E R T A

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP.......................................................................   REGON.........................................................

tel. ......................................................... fax.....................................................

 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Zespół Żłobków miasta stołecznego Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w zakresie określonym w SIWZ oferuję realizację zamówienia zgodnie za:

 

W pakiecie nr 1 – dostawa stolików i krzesełek za:

 

Łączną wartość bez podatku VAT:

.............................. zł (słownie: ..................................................................................................... )

 

Łączną cenę z podatkiem VAT:

.............................. zł (słownie: ..................................................................................................... )

w tym ……...% podatku VAT.

 

W pakiecie nr 2 – dostawa leżaczków i materacy za:

 

Łączną wartość bez podatku VAT:

.............................. zł (słownie: ............................... ......................................................................... )

 

Łączną cenę z podatkiem VAT:

.............................. zł (słownie: ..................................................................................................... )

w tym ……...% podatku VAT.

 

W pakiecie nr 3 – dostawa leżaczków - bujaczków za:

 

Łączną wartość bez podatku VAT:

.............................. zł (słownie: ............................... ......................................................................... )

 

Łączną cenę z podatkiem VAT:

.............................. zł (słownie: ..................................................................................................... )

w tym ……...% podatku VAT.

 

W pakiecie nr 4 – dostawa mebli na zamówienie za:

 

Łączną wartość bez podatku VAT:

.............................. zł (słownie: ............................... ......................................................................... )

 

Łączną cenę z podatkiem VAT:

.............................. zł (słownie: ..................................................................................................... )

w tym ……...% podatku VAT.

 

W pakiecie nr 5 – dostawa leżaczków plastikowych za:

 

Łączną wartość bez podatku VAT:

.............................. zł (słownie: ............................... ......................................................................... )

 

Łączną cenę z podatkiem VAT:

.............................. zł (słownie: ..................................................................................................... )

w tym ……...% podatku VAT.

 

Oświadczam, iż niniejsze zamówienie zamierzam wykonać z udziałem podwykonawców / bez udziału podwykonawców*

 

Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom:

1)      …………………………………

2)      …………………………………

3)      …………………………………

W załączeniu nazwy oraz adresy podwykonawców.

 

Oświadczamy, że przedmiotem zamówienia wykonamy w okresie od daty zawarcia umowy do 31.08.2006 r.

 

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy).

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

 

Akceptujemy warunki określone w projekcie umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg projektu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

 

 

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

  1. .......................
  2. .......................
  3. .......................
  4. .......................
  5. .......................

 

.................................., dn. .................                                       .....................................................

                                                                                                                      (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

 

 

WYKAZ

 

wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzające wykonanie co najmniej jednego zamówienia (wartość zrealizowanego zamówienia ma być równa lub większa od połowy ceny oferty z podatkiem VAT składanej na dany pakiet).

 

 

Lp.

 

Zamawiający

Data i miejsce wykonania

Wartość

zamówienia

Opis zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!

Należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie

 

 

 

        …..…………........... dnia ....................................              …………………………………………………

                                                                                                                                podpis osoby uprawnionej do składania

                                                                                                                               oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

 

 

 

 

Umowa  nr ................ - PROJEKT

 

w dniu ............. 2006 r. w Warszawie pomiędzy:

 

Zespołem Żłobków m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

 

Bożenę  Przybyszewską - Dyrektora

a

 

firmą .................................................................. z siedzibą w ............................., ul. ................................, reprezentowaną przez:

1.

2.

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ................................. pod nr KRS ....................... ........................ zwaną dalej  Wykonawcą

 

w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

 

1.      Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu oraz ustawienia na rzecz Zamawiającego mebli, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………………, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy w podziale na pakiety:

1) Pakiet 1 – dostawa stolików i krzesełek,

2) Pakiet 2 – dostawa leżaczków i materacy,

3) Pakiet 3 – dostawa leżaczków – bujaczków,

4) Pakiet 4 – dostawa mebli na zamówienie,

5) Pakiet 5 – dostawa leżaków plastikowych.

 

2.      Wykonawca zobowiązuje się oddać przedmiot umowy, wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. Dostawa mebli nastąpi w godzinach pracy Zamawiającego do placówek i pomieszczeń, w ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

 

§ 2

 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie od daty podpisania umowy do 31.08.2006 r.

 

§ 3

 

1.      Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do placówek Zespołu Żłobków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Dostawa, wyładunek oraz ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego dokonane będą przez Wykonawcę i na jego koszt.

2.      Przedstawiciel Zamawiającego w każdej z placówek potwierdzi odbiór dostarczonego przedmiotu umowy i wykonanie należyte umowy poprzez podpisanie protokółu odbioru.

3.      Przedstawiciel Zamawiającego w każdej z placówek odmówi podpisania protokółu odbioru w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków opisanych w § 1 niniejszej umowy oraz zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, jak również w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, wskazując przyczynę odmowy podpisania protokółu odbioru.

4.      Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu umowy do wszystkich placówek, zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu realizacji umowy oraz złoży podpisane protokóły odbioru z każdej z placówek.

5.      Po wywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku określonego w ust. 4, Zamawiający dokona weryfikacji realizacji umowy. Po sprawdzeniu poprawności wykonania umowy, Zamawiający podpisze protokół ostateczny realizacji umowy, który będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

6.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności wykonania umowy w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę podpisanych protokółów odbioru z każdej z placówek.

7.      W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do zastosowania się do postanowień umowy oraz prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

8.      Jeżeli Wykonawca przekroczy wskazany w ust. 7 termin, to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego.

9.      Za datę realizacji umowy strony przyjmują datę podpisania ostatecznego protokółu realizacji umowy. Jeżeli podpisanie protokółu odbioru nastąpi w okresie późniejszym, jak określono to w § 2, to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego.


§ 4

 

1.      Łączna wartość umowy bez podatku VAT w pakiecie nr 1 wynosi …………………. zł. (słownie: ………………………………………………… zł.).

2.      Łączna cena umowy z podatkiem VAT w pakiecie nr 1 wynosi …………………… zł. (słownie: …………………………………………………. zł.), w tym podatek VAT w stawce …….%.

3.      Łączna wartość umowy bez podatku VAT w pakiecie nr 2 wynosi …………………. zł. (słownie: ………………………………………………… zł.).

4.      Łączna cena umowy z podatkiem VAT w pakiecie nr 2 wynosi …………………… zł. (słownie: …………………………………………………. zł.), w tym podatek VAT w stawce …….%.

5.      Łączna wartość umowy bez podatku VAT w pakiecie nr 3 wynosi …………………. zł. (słownie: ………………………………………………… zł.).

6.      Łączna cena umowy z podatkiem VAT w pakiecie nr 3 wynosi …………………… zł. (słownie: …………………………………………………. zł.), w tym podatek VAT w stawce …….%.

7.      Łączna wartość umowy bez podatku VAT w pakiecie nr 4 wynosi …………………. zł. (słownie: ………………………………………………… zł.).

8.      Łączna cena umowy z podatkiem VAT w pakiecie nr 4 wynosi …………………… zł. (słownie: …………………………………………………. zł.), w tym podatek VAT w stawce …….%.

9.      Łączna wartość umowy bez podatku VAT w pakiecie nr 5 wynosi …………………. zł. (słownie: ………………………………………………… zł.).

10.  Łączna cena umowy z podatkiem VAT w pakiecie nr 5 wynosi …………………… zł. (słownie: …………………………………………………. zł.), w tym podatek VAT w stawce …….%.

11.  Łączna wartość umowy bez podatku VAT w pakiecie nr 6 wynosi …………………. zł. (słownie: ………………………………………………… zł.).

12.  Łączna wartość umowy bez podatku VAT w pakietach nr ……. wynosi …………………. zł. (słownie: ………………………………………………… zł.).

13.  Łączna cena umowy z podatkiem VAT w pakietach nr …… wynosi …………………… zł. (słownie: …………………………………………………. zł.), w tym podatek VAT w stawce …….%.

14.  Koszty transportu, koszty opakowań przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

 

§ 5

 

1.      Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot umowy zostanie zapłacone na konto      Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez  Zamawiającego  prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym przez Zamawiającego ostatecznym protokółem odbioru.

2.     Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego ostateczny protokół odbioru realizacji umowy.

3.     Za datę zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego.

 

§ 6

 

1.      Wykonawca udzieli na okres co najmniej …… m-cy gwarancji na dostarczony przedmiot umowy.

2.      Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania ostatecznego protokółu odbioru przez Zamawiającego.

3.      Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad w trakcie trwania gwarancji.

4.      W przypadku niemożności naprawy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego asortymentu na nowy.

 

§ 7

 

1.      Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach                     i wysokościach:

1)        w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% ceny łącznej umowy z podatkiem VAT,

2)        w przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% ceny łącznej umowy z podatkiem VAT,

3)        za zwłokę z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% ceny łącznej umowy z podatkiem VAT za każdy dzień zwłoki,

4)        za zwłokę w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% ceny łącznej umowy z podatkiem VAT za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

2.      W razie wystąpienia zwłoki w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

3.      Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4.      Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej Wykonawcy należności.

 

§ 8

 

1.    Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: ................................ - ................................, nr tel. służbowego: .........................................

2.    Do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy oraz rozliczania jej z ramienia Zamawiającego wyznacza się: ....................... –....................... nr tel. służbowego: ................

 

 

§ 9

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 145 Ustawy                              z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

§ 10

 

1.      W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.      Wszelkie postanowienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.      Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4.      Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze                         dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy

 

 

  Zamawiający                                                                                         Wykonawca

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

 

Kalkulacja cenowa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Dostawa stolików i krzesełek

 

 

Lp.

Nazwa

Ilość

 

 

Cena jednostkowa bez podatku VAT

Stawka podatku VAT

%

Cena jednostkowa z podatkiem VAT

Kol. 4xkol.5+kol.4

Wartość łączna bez podatku VAT

Kol. 4xkol.3

Wartość łączna podatku VAT

Kol. 7xkol.5

Cena łączna z podatkiem VAT

 

Kol. 7+kol.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Stół drewniany w kolorze jasny buk, wymiary: szerokość 70 cm, długość 100 cm, wysokość 80 cm, grubość blatu 2 cm, cztery nogi metalowe, chromowane.

1

 

 

 

 

 

 

2

Stolik prostokątny o wymiarach długość 100 cm, szerokość 74 cm, wysokość 38 cm, grubość blatu 2 cm, blat gładki, kolor jasny buk brzegi zaokrąglone z obrzeżem niebieskim, nóżki metalowe w kolorze niebieskim z końcówkami gumowymi

3

 

 

 

 

 

 

3

Stół kwadratowy drewniany o wymiarach 120*120 cm, kolor jasny buk, nogi stołu drewniane, grubość blatu 2 cm.

4

 

 

 

 

 

 

4

Krzesła drewniane ze sklejki w kolorze jasny buk, wysokość standardowa, wymiary siedziska 32*35 cm, cztery nogi metalowe, chromowane.

5

 

 

 

 

 

 

5

Fotel leniuch z siedziskiem i oparciem tapicerowanym miękką tkaniną, drewnianymi oparciami (sklejka-sosna) tworzącymi podpory w kształcie litery C. Pod siedziskiem pasy rozciągnięte na metalowej ramie, wypełnienie siedziska i oparcia gąbka, cechą charakterystyczną jest uginanie się fotela przy ruchu w przód lub w tył, wymiary: szerokość oparcia i siedziska 50 cm, wysokość fotela 87 cm, wysokość oparcia 65 cm, tapicerka niebieska

2

 

 

 

 

 

 

6

Stolik prostokątny o wymiarach długość 120 cm, szerokość 75 cm, wysokość 46 cm, blat gładki kolor jasny buk, boki blatu wykończone czerwonym obrzeżem z PCV, brzegi stołu lekko zaokrąglone, blat wsparty na czterech okrągłych drewnianych nogach.

2

 

 

 

 

 

 

7

Stolik prostokątny o wymiarach długość 120 cm, szerokość 75 cm, wysokość 52 cm, blat gładki kolor jasny buk, boki blatu wykończone czerwonym obrzeżem z PCV, brzegi stołu lekko zaokrąglone, blat wsparty na czterech okrągłych drewnianych nogach.

4

 

 

 

 

 

 

8

Stolik prostokątny o wymiarach długość 120 cm, szerokość 75 cm, wysokość 46 cm, blat gładki kolor jasny buk, boki blatu wykończone żółtym obrzeżem z PCV, brzegi stołu lekko zaokrąglone, blat wsparty na czterech okrągłych drewnianych nogach.

2

 

 

 

 

 

 

9

Krzesełko dziecięce z oparciem o wymiarach: wysokość siedziska 26 cm, szerokość25 cm, oparcie drewniane, stelaż metalowy, 4 metalowe nogi w kolorze czerwonym, okrągłe szeroko rozstawione z gumowymi końcówkami, wysokość całego krzesełka 46 cm.

12

 

 

 

 

 

 

10

Krzesełko dziecięce z oparciem o wymiarach: wysokość siedziska 30 cm, szerokość25 cm, oparcie drewniane, stelaż metalowy, 4 metalowe nogi w kolorze czerwonym, okrągłe szeroko rozstawione z gumowymi końcówkami, wysokość całego krzesełka 53 cm.

28

 

 

 

 

 

 

11

Krzesełko dziecięce z oparciem o wymiarach: wysokość siedziska 26 cm, szerokość25 cm, oparcie drewniane, stelaż metalowy, 4 metalowe nogi w kolorze żółtym, okrągłe szeroko rozstawione z gumowymi końcówkami, wysokość całego krzesełka 46 cm.

13

 

 

 

 

 

 

12

Krzesełko dziecięce z oparciem o wymiarach: wysokość siedziska 19 cm, szerokość25 cm, oparcie drewniane pod plecy i pod rączki, stelaż metalowy, 4 metalowe nogi w kolorze czerwonym, okrągłe szeroko rozstawione z gumowymi końcówkami, wysokość całego krzesełka 46 cm.

20

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik

 

L.p.

Placówka

Nr pozycji i ilość sztuk

1

Żłobek nr 1

Poz. 1-1 szt. Poz. 2 – 3 szt. Poz. 4-5 szt.  Poz. 5 – 1 szt. Poz. 12 – 20 szt.

2

Żłobek nr 30

Poz . 3-4 szt.

3

Żłobek nr 9

Poz. 5-1 szt.

4

Żłobek nr 5

Poz. 6 – 2 szt. Poz. 7 – 1 szt. Poz. 9 – 12 szt. Poz. 10 – 6 szt.

5

Żłobek nr 23

Poz. 7 – 3 szt. Poz. 8 – 2 szt. Poz. 10 – 22 szt. Poz.11 – 13 szt.

 

.....................................,dn.............................                                    .........................................................

                                                                                                                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

W przypadku składania oferty na dany pakiet do oferty należy załączyć wypełnioną kalkulację na pakiet, na który jest składana oferta


 

Kalkulacja cenowa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 – Dostawa Leżaczków  i materacy

 

 

Lp.

Nazwa

Ilość

 

 

Cena jednostkowa bez podatku VAT

Stawka podatku VAT

%

Cena jednostkowa z podatkiem VAT

Kol. 4xkol.5+kol.4

Wartość łączna bez podatku VAT

Kol. 4xkol.3

Wartość łączna podatku VAT

Kol. 7xkol.5

Cena łączna z podatkiem VAT

 

Kol. 7+kol.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Leżaki składane drewniane, pokryte płótnem do spania, wymiary około 120 cm ´ 60 cm z materacem z gąbki obszytej bawełną wymiary 120 cm ´ 60 cm, grubość 5 cm.

124

 

 

 

 

 

 

2

Materace z gąbki wymiary około 70 cm ´ 48 cm, obszyte materiałem bawełnianym

2

 

 

 

 

 

 

3

Materace z gąbki wymiary około 200 cm ´ 220 cm, obszyte materiałem bawełnianym

1

 

 

 

 

 

 

4

Materace z gąbki wymiary około 90 cm ´ 90 cm, pokrycie zdejmowane obszyte materiałem bawełnianym

2

 

 

 

 

 

 

5

Materac do łóżeczka z włókna kokosowo-gryczanego o wymiarach 120 cm ´ 80 cm, obszyte materiałem bawełnianym

6

 

 

 

 

 

 

6

Materac z gąbki obszyty bawełną, wymiary: około 120 × 60 cm, grubość ok. 5 cm

50

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik

 

L.p.

Placówka

Nr pozycji i ilość sztuk

1

Żłobek nr 23

Poz.1 -25 szt. Poz. 6 – 32 szt.

2

Żłobek nr 25

Poz.1,– 20 szt.,

3

Żłobek nr 30

Poz. 1 – 30 szt.

1

Żłobek nr 2

Poz.1 -18 szt.

2

Żłobek nr 34

Poz.1,– 18 szt.,

3

Żłobek nr 5

Poz. 1 – 10 szt., poz. 2-2 szt. Poz. 6 – 18 szt.

4

Żłobek nr 9

Poz. 1 – 3 szt.

5

Żłobek nr 8

Poz. 3 – 1 szt. Poz.4 – 2 szt.

6

Żłobek nr 31

Poz. 5 – 6 szt.

 

 

 

 

.....................................,dn.............................                                    .........................................................

                                                                                                                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

W przypadku składania oferty na dany pakiet do oferty należy załączyć wypełnioną kalkulację na pakiet, na który jest składana oferta


 

Kalkulacja cenowa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 – Dostawa leżaczków - bujaczków

 

 

Lp.

Nazwa

Ilość

 

 

Cena jednostkowa bez podatku VAT

Stawka podatku VAT

%

Cena jednostkowa z podatkiem VAT

Kol. 4xkol.5+kol.4

Wartość łączna bez podatku VAT

Kol. 4xkol.3

Wartość łączna podatku VAT

Kol. 7xkol.5

Cena łączna z podatkiem VAT

 

Kol. 7+kol.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Leżaczek – bujaczek może być używany w kilku pozycjach; jako leżaczek – bujaczek, jako fotelik – krzesełko. Wyposażony w pasek bezpieczeństwa i szelki do wygodnego przenoszenia razem z dzieckiem. Materiał watowany, zmywalny

6

 

 

 

 

 

 

2

Leżaczek – bujaczek, konstrukcja metalowa z regulowanym podnoszeniem, materiał bawełniana tkanina, wyposażony w pasek bezpieczeństwa

11

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

Rozdzielnik

 

L.p.

Nr Żłobka

Nr pozycji i ilość sztuk

1

30

poz.1-2 szt.

2

1

poz.-1 - 2 szt.

3

32

Poz.1 – 1 szt.

4

18

Poz.1 – 1 szt.

5

6

Poz.2 – 3 szt.

6

7

Poz.2 – 1 szt.

7

8

Poz.2 – 3 szt.

8

21

Poz.2 – 2 szt.

9

24

Poz.2 – 2 szt.

 

 

 

.....................................,dn.............................                                    .........................................................

                                                                                                                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

W przypadku składania oferty na dany pakiet do oferty należy załączyć wypełnioną kalkulację na pakiet, na który jest składana oferta.

 

Kalkulacja cenowa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 – Dostawa mebli na zamówienie

 

 

Lp.

Nazwa

Ilość

 

 

Cena jednostkowa bez podatku VAT

Stawka podatku VAT

%

Cena jednostkowa z podatkiem VAT

Kol. 4xkol.5+kol.4

Wartość łączna bez podatku VAT

Kol. 4xkol.3

Wartość łączna podatku VAT

Kol. 7xkol.5

Cena łączna z podatkiem VAT

 

Kol. 7+kol.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Szafa na leżaki, wymiary: wysokość 260 cm, szerokość 80 cm, głębokość 61 cm, kolor jasny buk. Szafa podzielona na 15 wysuwanych półek równomiernie rozmieszczonych, na których będą ułożone poziomo leżaki. Szafa wykonana z płyty wiórowej okleinowej- standard 1,8 cm, drzwi suwane podwójne, na każdych drzwiach wyżłobienie w kształcie półkola zabezpieczone plastikową otoczką w kolorze brązowym o głębokości ok. 2 cm i promieniu ok. 5 cm. Drzwi przesuwają się na zamontowanych do nich kółeczkach po prowadnicach zamontowanych na górze i na dole szafy

1

 

 

 

 

 

 

2

Szafa na leżaki z nadstawką, wymiary szafy: wysokość 190 cm, szerokość 276 cm, głębokość 62 cm, na 32 leżaki, kolor sosna. Wymiary nadstawki: wysokość 80 cm, szerokość 276 cm, głębokość 62 cm. Szafa podzielona na dwie równe części po 138 cm, każda część na 16 wysuwanych półek równomiernie rozmieszczonych, na których będą ułożone leżaki. Szafa wykonana z płyty wiórowej okleinowej- standard 1,8 cm, drzwi suwane w każdej części podwójne, na każdych drzwiach wyżłobienie w kształcie półkola zabezpieczone plastikową otoczką w kolorze brązowym o głębokości ok. 2 cm i promieniu ok. 5 cm. Drzwi przesuwają się na zamontowanych do nich kółeczkach po prowadnicach zamontowanych na górze i na dole szafy. Nadstawka zamykana, również podzielona pionowo na dwie równe części. Drzwi suwane w każdej części podwójne z uchwytem takim samym jak w szafie. Wewnątrz nadstawki półka równomiernie rozłożona wzdłuż szerokości.

1

 

 

 

 

 

 

3

Szafa na leżaki z nadstawką, wymiary szafy: wysokość 191 cm, szerokość 282 cm, głębokość 70,5 cm, na 32 leżaki, kolor jasny buk. Wymiary nadstawki: wysokość 80 cm, szerokość 282 cm, głębokość 70,5 cm. Szafa podzielona na dwie równe części po 141 cm, każda część na 16 wysuwanych półek równomiernie rozmieszczonych, na których będą ułożone leżaki. Szafa wykonana z płyty wiórowej okleinowej- standard 1,8 cm, drzwi suwane w każdej części podwójne, na każdych drzwiach wyżłobienie w kształcie półkola zabezpieczone plastikową otoczką w kolorze brązowym o głębokości ok. 2 cm i promieniu ok. 5 cm. Drzwi przesuwają się na zamontowanych do nich kółeczkach po prowadnicach zamontowanych na górze i na dole szafy. Nadstawka zamykana, również podzielona pionowo na dwie równe części. Drzwi suwane w każdej części podwójne z uchwytem takim samym jak w szafie. Wewnątrz nadstawki półka równomiernie rozłożona wzdłuż szerokości.

1

 

 

 

 

 

 

4

Szafa ubraniowa dziecięca otwarta  o wymiarach: wysokość 140,5 cm, głębokość 50 cm, szerokość 130 cm równomiernie podzielona w pionie na 5 otwartych części ( boksy). Szafa wykonana z płyty wiórowej okleinowej w kolorze jasny buk – płyta standard 1,8 cm. Plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej lakierowanej 0,5 cm. Od góry szafki na wysokości 30 cm półka rozmieszczona na całej szerokości. Pod każdą półką umocowany podwójny wieszaczek. Od dołu szafki na wysokości 30 cm doczepiona na na całej szerokości ławeczka o szerokości siedziska 26 cm. Do wysokości 30 cm boki szafki wynoszą 76 cm głębokości. Za ławeczką na wysokości 10 cm od dołu szafki umocowane wzdłuż szerokości 3 rurki metalowe pomalowane na czerwono.

3

 

 

 

 

 

 

5

Szafa ubraniowa dziecięca otwarta  o wymiarach: wysokość 140,5 cm, głębokość 50 cm, szerokość 78 cm równomiernie podzielona w pionie na 3 otwarte części ( boksy). Szafa wykonana z płyty wiórowej okleinowej w kolorze jasny buk – płyta standard 1,8 cm. Plecy szafki wykonane z płyty pilśniowej lakierowanej 0,5 cm. Od góry szafki na wysokości 30 cm półka rozmieszczona na całej szerokości. Pod każdą półką umocowany podwójny wieszaczek. Od dołu szafki na wysokości 30 cm doczepiona na na całej szerokości ławeczka o szerokości siedziska 26 cm. Do wysokości 30 cm boki szafki wynoszą 76 cm głębokości. Za ławeczką na wysokości 10 cm od dołu szafki umocowane wzdłuż szerokości 3 rurki metalowe pomalowane na czerwono.

1

 

 

 

 

 

 

6

Szafa otwarta z 5 pojemnikami drewnianymi, wymiary szafki: szerokość 112 cm, głębokość 40 cm, wysokość 114 cm. Pośrodku szafki 5 pojemników równomiernie rozmieszczonych wzdłuż wysokości, wymiary pojemników: szerokość 25 cm i wysokość 17 cm. Po prawej i lewej stronie pojemników część otwarta z trzema półkami równomiernie rozmieszczonymi po jednej i po drugiej stronie wzdłuż szerokości. Szafa wykonana z płyty okleinowej – płyta standard 1,8 cm w kolorze jasna brzoza.

1

 

 

 

 

 

 

7

Szafka otwarta z jedną skrzynią, wymiary szafki: wysokośc 114 cm, szerokość 83 cm, głębokość 40 cm. Wewnątrz szafki od góry 3 półki równomiernie rozmieszczone wzdłuż szerokości. Pod ostatnią dolną półką wysuwana szuflada o wysokości 29 cm. Szuflada wsparta na 4 przymocowanych kółeczkach. Szafa wykonana z płyty okleinowej w kolorze jasna brzoza – płyta standard 1,8 cm.

1

 

 

 

 

 

 

8

Szafa wysoka półotwarta o wymiarach: wysokość 200 cm, szerokość 84 cm, głębokość 40 cm. Od góry szafki na wysokości 140 cm równomiernie rozłożone 3 półki wzdłuż szerokości. Poniżej część zamknięta dwiema parami drzwiczek zamykanych na zamek centralny. Wewnątrz szafki pośrodku w poziomie umieszczona półka.  Szafa wykonana z płyty okleinowej w kolorze jasna brzoza – płyta standard 1,8 cm.

1

 

 

 

 

 

 

9

Szafka – lokomotywa o wymiarach: szerokość 111 cm, głębokość 41 cm, wysokość 76,2 cm. Szafka równomiernie podzielona na trzy równe części. W części prawej 3 szuflady na prowadnicach ( fronty w kolorze: niebieski, czerwony, zielony), część środkowa i lewa zamykana drzwiczkami w kolorze żółtym, wewnątrz 2 półki równomiernie rozłożone. Szuflady i drzwiczki mają drewniane okrągłe uchwyty. Nad szafką wykonane z płyty imitacje komina w kolorze czerwonym i kabiny maszynisty w kolorze zielonym o wysokości 45 cm. Na cokole 3 czarne koła, na lewym boku szafki 2 czerwone koła imitujące światła i czerwony zderzak – pług. Aplikacje wykonane z pianki. Skrzynia szafki wykonana z białej płyty laminowanej standard 1,8 cm. Cokół na wysokości 15 cm.

1

 

 

 

 

 

 

10

Szafka z szufladami o wymiarach szerokość 80 cm, głębokość 41 cm, wysokość 96 cm. Cztery szuflady na wysokości, dwie na szerokości, ( po dwie szuflady z frontami: żółtymi, czerwonymi, niebieskimi, zielonymi) Nad szafką trójkąt z płyty o podstawie 80 cm, i wysokości 39 cm w kolorze żółtym.  Na cokole 2 czarne koła. Aplikacje wykonane z pianki. Skrzynia szafki wykonana z białej płyty laminowanej standard 1,8 cm. Cokół na wysokości 15 cm.

1

 

 

 

 

 

 

11

Szafka z drzwiczkami o wymiarach szerokość 80 cm, głębokość 41 cm, wysokość 96 cm. Zamknięta parą drzwiczek w kolorze zielonym, wewnątrz 3 półki równomiernie rozmieszczone. Na cokole 2 czarne koła. Aplikacje wykonane z pianki. Skrzynia szafki wykonana z białej płyty laminowanej standard 1,8 cm. Cokół na wysokości 15 cm.

1

 

 

 

 

 

 

12

Szafka z półkami wysoka otwarta o wymiarach szerokość 40,5, głębokość 41 cm, wysokość 112,5 cm. 3 półki równomiernie rozmieszczone. Nad szafką trójkąt z płyty o podstawie 40,5 cm w kolorze niebieskim.  Na cokole 1 czarne koło. Aplikacje wykonane z pianki. Skrzynia szafki wykonana z białej płyty laminowanej standard 1,8 cm. Cokół na wysokości 15 cm.

1

 

 

 

 

 

 

13

Szafka z półkami otwarta o wymiarach szerokość 80 cm, głębokość 41 cm, wysokość 70,5 cm. 2 półki równomiernie rozmieszczone, Na cokole 2 czarne koła. Aplikacje wykonane z pianki. Skrzynia szafki wykonana z białej płyty laminowanej standard 1,8 cm. Cokół na wysokości 15 cm.

1

 

 

 

 

 

 

14

Szafka ubraniowa składająca się z 2 szafek równomiernie rozmieszczonych wzdłuż wysokości i 2 szafek równomiernie rozmieszczonych wzdłuż szerokości, wymiary szafki: szerokość 60 cm, wysokość 180 cm, głębokość 40 cm. Szafka wykonana z płyty wiórowej okleinowej w kolorze jasny buk z niebieskimi wykończeniami płyta standard 1,8 cm. Plecy segmentu wykonane z płyty pilśniowej 0,5 cm, drzwiczki pełne, w środku jedna półka na wysokości 20 cm od góry szafki, i jedna półka na wysokości 20 cm od dołu szafki. Wewnątrz szafki po lewej stronie pod górną półką umieszczony podwójny wieszaczek. Szafka wsparta jest na 4 białych nóżkach o wysokości 10 cm.

3

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

Rozdzielnik

 

L.p.

Placówka

Nr pozycji i ilość sztuk

1

Żłobek nr 5

Poz. 1 – 1 szt., Poz. 4-3 szt.; Poz. 5-1 szt.; Poz. 6-1 szt.; Poz. 7-1 szt.; Poz. 8-1 szt.

2

Żłobek nr 23

Poz.2-1 szt. Poz.3 – 1 szt. Poz.9 – 1 szt. Poz. 10 – 1 szt. Poz.11 – 1 szt. Poz.12 – 1 szt. Poz.13 – 1 szt.

3

Żłobek nr 30

Poz.14-3 szt.

 

.....................................,dn.............................                                    .........................................................

                                                                                                                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

W przypadku składania oferty na dany pakiet do oferty należy załączyć wypełnioną kalkulację na pakiet, na który jest składana oferta.


Kalkulacja cenowa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5 – Dostawa leżaków plastikowych

 

Lp.

Nazwa

Ilość

 

 

Cena jednostkowa bez podatku VAT

Stawka podatku VAT

%

Cena jednostkowa z podatkiem VAT

Kol. 4xkol.5+kol.4

Wartość łączna bez podatku VAT

Kol. 4xkol.3

Wartość łączna podatku VAT

Kol. 7xkol.5

Cena łączna z podatkiem VAT

 

Kol. 7+kol.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 Leżaki  zabudowane ze stalowych rurek połączonych kolorowym tworzywem o zaokrąglonych brzegach z otworami pozwalającymi na przymocowanie kółek. Leżak pokryty niepalnym, nietoksycznym i przewiewnym materiałem w formie siateczek,  Waga do 3 kg. Wymiary:133cmx54cmx14cm Kolor niebieski. 

69

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

Rozdzielnik

 

L.p.

Nr Żłobka

Nr pozycji i ilość sztuk

1

Żłobek nr 22

poz.1-12 szt.

2

Żłobek nr 8

poz.1-15 szt.

3

Żłobek nr 23

poz.1 – 24 szt.

4

Żłobek nr 5

Poz. 1 – 18 szt.

 

 

 

.....................................,dn.............................                                    .........................................................

                                                                                                                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

W przypadku składania oferty na dany pakiet do oferty należy załączyć wypełnioną kalkulację na pakiet, na który jest składana oferta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
ikona
Plik bez opisu
Plik JPG / 0 kB
ikona
Plik bez opisu
Plik JPG / 0 kB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.