Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o przetargu: Dostawa zabawek ogrodowych


Warszawa: Dostawa zabawek ogrodowych przeznaczonych dla dzieci do lat 3 (wyposażenie placów zabaw) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
Numer ogłoszenia w BZP: 220391 - 2009; data zamieszczenia: 24.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.
* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zabawek ogrodowych przeznaczonych dla dzieci do lat 3 (wyposażenie placów zabaw) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa zabawek ogrodowych przeznaczonych dla dzieci do lat 3 (wyposażenie placów zabaw) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.51.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. 1) związanego z dostawą zabawek ogrodowych w przypadku składania oferty na część nr 1 - suma dwóch wykonanych zamówień ma wynosić co najmniej 30.000,00 zł. brutto, 2) związanego z dostawą i montażem zabawek ogrodowych (drewnianych) w przypadku składania oferty na część nr 2 - suma dwóch wykonanych zamówień ma wynosić co najmniej 70.000,00 zł. brutto. oraz dysponują potencjałem technicznym i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ z podaniem ich wartości brutto oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów od poprzednich zamawiających potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Karty katalogowe lub zdjęcia oferowanych zabawek ogrodowych z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanych pozycji wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera). 6. Certyfikaty, badania lub inne dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych w danej części przez Wykonawcę zabawek z normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 (certyfikaty wystawione przez akredytowane jednostki lub inne dokumenty np. deklaracja zgodności producenta lub dostawcy, bądź raport kontrolny przeprowadzony przez producenta lub instytucję zewnętrzną tj. akredytowane laboratorium). 7. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane zabawki w danej części posiadają znaki ostrzegawcze dotyczące wieku dziecka oraz zakresu stosowania, a także posiadają znak bezpieczeństwa CE, potwierdzający, że nie stanowi on zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci. Ponadto: 8. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Wypełniona Kalkulacja cenowa: 1) w przypadku składania oferty na część nr 1 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 2) w przypadku składania oferty na część nr 2 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2009 godzina 11:00, miejsce: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa zabawek ogrodowych.
* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa zabawek ogrodowych.
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
* 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaż zabawek ogrodowych (drewnianych).
* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż zabawek ogrodowych (drewnianych).
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
* 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

SIWZ do pobrania

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.