Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zabawek ogrodowych przeznaczonych dla dzieci w wieku do lat 3 (wyposażenie placów zabaw) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zabawek ogrodowych przeznaczonych dla dzieci w wieku do lat 3 (wyposażenie placów zabaw) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w części nr 2) „Dostawa i montaż zabawek ogrodowych (drewnianych)”, zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Zamawiający zmieniając postanowienia SIWZ w zakresie dokumentów wymaganych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, tj. pkt 9.6 i 9.7 SIWZ informacją zamieszczoną na stronie internetowej dnia 27.11.2009 r. nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, tj. obowiązku publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

            W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zabawek ogrodowych przeznaczonych dla dzieci w wieku do lat 3 (wyposażenie placów zabaw) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w podziale na część nr 1) i 2).

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zabawek ogrodowych przeznaczonych dla dzieci w wieku do lat 3 (wyposażenie placów zabaw) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w części nr 2) „Dostawa i montaż zabawek ogrodowych (drewnianych)”, zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Zamawiający zmieniając postanowienia SIWZ w zakresie dokumentów wymaganych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, tj. pkt 9.6 i 9.7 SIWZ informacją zamieszczoną na stronie internetowej dnia 27.11.2009 r. nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, tj. obowiązku publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

            W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.32.18 Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.