Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wywóz odpadów z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Ogłoszenie dotyczy

 Zamówienia publicznego                         Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)                 

 Zawarcia umowy ramowej                

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Adres pocztowy:

ul. Belgijska 4

Miejscowość:

Warszawa

Kod pocztowy:

02-511

Województwo:

mazowieckie

Tel.:

0-22 565-23-55

Faks:

0-22 845-07-14

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): 

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna

   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  

   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):           

   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wywóz odpadów z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

 Roboty budowlane                    

 Dostawy                                 

 Usługi                                     

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na 2 części:

Część nr 1) Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 120L MIX, 110L z placówek Zespołu Żłobków,

Część nr 2) Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

 

Główny przedmiot

90.40.00.00-1

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

90.50.00.00-2

...-

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):          tak      liczba części: 2 *        nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):       tak      nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających               tak      nie
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego):

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA**

 

Okres w miesiącach:     lub    dniach:   

lub 

data rozpoczęcia:  // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  31/12/2010 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

         Część nr 1 - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

            Część nr 2 – 1.400,00 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych). 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

pieniądzu,

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

* W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I.  ** Można nie wypełniać pkt II. 2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.  

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów oraz posiadają zezwolenie na odbieranie oraz transport odpadów komunalnych.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali lub wykonują co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związane z wywozem odpadów (w przypadku składania oferty na część nr 1 - wartość każdego z wykonanych lub wykonywanych zamówień nie może być niższa niż 100.000,00 zł brutto, w przypadku składania oferty na część nr 2 - wartość każdego z wykonanych lub wykonywanych zamówień nie może być niższa niż 40.000,00 zł brutto) oraz dysponują potencjałem technicznym - w przypadku składania oferty na część nr 1 - posiadają co najmniej trzy samochody śmieciarki, w przypadku składania oferty na część nr 2 - co najmniej jeden samochód śmieciarka i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.

5. Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzające spełnienie warunku o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

7. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

8. Dowód wpłaty wadium.

 

Ponadto:

9. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

10. Wypełniona Kalkulacja cenowa  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SIWZ.

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony 

                 Przetarg ograniczony     

Negocjacje z ogłoszeniem  

                 Dialog konkurencyjny           

Licytacja elektroniczna     

 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców:

 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert***

 

Najniższa cena                                                       

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

Kryteria

1. CENA

2.                                    

3.                                    

4.                                    

Znaczenie

100 %

     

     

     

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

   tak  adres strony, na której będzie prowadzona: www.aukcje.um.warszawa.pl           nie

*** Można nie wypełniać pkt IV. 2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli

dotyczy): www.zlobki.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy,          ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy): –

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

Data: 14/12/2009   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina: 09:00

 

Miejsce:

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, sekretariat – II piętro, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

 

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do: // (dd/mm/rrrr)

lub

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):

IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): – nie dotyczy

IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy): – nie dotyczy

IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy): – nie dotyczy

 

IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy): - nie dotyczy

etap nr                                                 czas trwania etapu

                                                                        

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień,
zostaną  zakwalifikowani do następnego etapu?
                        tak      nie    

IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Data:  //   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina:      

Miejsce:

IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):nie dotyczy

Termin zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej  (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK I *

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr    1            Nazwa  Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 

                                     1100L, 800L, 240L, 120L, 120L MIX, 110L z placówek Zespołu Żłobków.

 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz segregowanych w pojemnikach: 1100L, 800L, 240L, 120L, 120L MIX, 110L z placówek Zespołu Żłobków.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

 

Główny przedmiot

90.40.00.00-1

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

90.50.00.00-2

...-

 

 

3) Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach:     lub    dniach:

lub

data rozpoczęcia:  01/01/2010 (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  31/12/2010 (dd/mm/rrrr)

4) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                                                        

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

Kryteria

1. CENA

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

Znaczenie

100%

     

     

     

     

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK I *

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr    2            Nazwa  Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi placówek Zespołu Żłobków.

 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Odbiór i wywóz odpadów w postaci liści i gałęzi z placówek Zespołu Żłobków.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

 

Główny przedmiot

90.40.00.00-1

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

90.50.00.00-2

...-

 

 

3) Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach:     lub    dniach:

lub

data rozpoczęcia:  01/01/2010 (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  31/12/2010 (dd/mm/rrrr)

4) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena                                                       

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

Kryteria

1. CENA

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

Znaczenie

100%

     

     

     

     

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-----------

 

 

 

SIWZ do pobrania

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.