Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zawiadomienie o proteście

Warszawa, dnia 27.01.2010 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Rozstrzygnięcie protestu

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 w związku z wniesieniem protestu w dniu 25.01.2010 roku na postanowienia SIWZ informuje, że postanowił na podstawie art. 180 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą przedmiotowy protest odrzucić.

Uzasadnienie

Protestujący wniósł protest na postanowienia SIWZ, a mianowicie w zakresie pkt 9.8, 9.9 SIWZ oraz opisu poz. nr 18 w kalkulacji cenowej. Jednocześnie protestujący wniósł o usunięcie pkt 9.8 SIWZ, modyfikację zapisu 9.9 SIWZ oraz modyfikację opisu poz. nr 18 w kalkulacji cenowej.
Zamawiający informuje, iż przedmiotowy protest podlega odrzuceniu na podstawie 180 ust. 7 ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6”.
Wykonawca do złożonego protestu nie załączył dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby podpisującej protest do działania w imieniu Wykonawcy w postaci np. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W związku z powyższym nie można stwierdzić, czy protest został wniesiony przez osobę uprawnioną, a zatem podlegał odrzuceniu. W kwestii tej wypowiadał się min. Zespół Arbitrów w postanowieniu Zespołu Arbitrów z dnia 7 marca 2007 r. Sygn. UZP/ZO/0-214/07, który stwierdził:
,,1. W przedmiotowej sprawie, do protestu bezwzględnie powinno było zostać dołączone pełnomocnictwo lub dokument rejestrowy potwierdzające, że został on wniesiony przez osoby właściwie do tej czynności umocowane. Z uwagi na fakt, że warunek ten nie został spełniony Zamawiający miał obowiązek uznać, iż protest został wniesiony przez osoby nieuprawnione. Jak stanowi przepis art. 180 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca Protest, jeśli został wniesiony przez podmiot nieuprawniony. Przepis ten jest bezwzględnie obowiązujący a w piśmiennictwie przyjmuje się że „odrzucenie protestu z podanych wyżej powodów (tj. m.in. w przypadku wniesienia protestu przez podmiot nieuprawniony) jest obowiązkiem zamawiającego także wtedy, gdy protest ten jest merytorycznie uzasadniony”.
2. Nie można zgodzić się z argumentacją Odwołującego, iż skoro na dokumencie zawierającym Protest wskazany został numer KRS, pod którym Odwołujący został zarejestrowany „zamawiający mógł bez żadnego problemu sprawdzić, czy Pani Anna R. jest prokurentem Odwołującego, a tym samym osobą uprawnioną do działania w jego imieniu”. Niewątpliwie po stronie Zamawiającego nie leży obowiązek weryfikowania informacji podanych przez Wykonawców, w szczególności to nie Zamawiający jest zobligowany do „dochodzenia”, czy osoba, która podpisuje się pod dokumentami jest osobą należycie umocowaną do dokonania danej czynności. Jest to przede wszystkim obowiązek Wykonawców, by złożyć w toku postępowania dokumenty prawidłowe i w sposób należyty”.

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.Warszawa, dnia 25.01.2010 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że został wniesiony protest, którego kserokopię załączamy, jednocześnie informując, iż uczestnikom postępowania przysługują prawa określone w art. 181 ust. 4 tejże ustawy (prawo przystąpienia do postępowania protestacyjnego do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy który stanowi, iż ,,W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

przedłuża termin składania ofert z dnia 27.01.2010 r. godz. 11.00 do dnia 29.01.2010 r. godz. 11.00 oraz zmianie ulega termin otwarcia ofert z dnia 27.01.2010 r. godz. 11.30 na dzień 29.01.2010 r. godz. 11.30.

Załącznik:
Protest

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.