Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Warszawa, dnia 27.01.2010 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” w załączeniu przesyła zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami:
L.p.PytanieOdpowiedź
1. Czy Zamawiający odstąpi od wymagań w pkt 9.8 SIWZ w związku z brakiem wymogów posiadania atestów PZH dla środków czystościowych (atesty PZH nie są wymagane prawem)? Nie, Zamawiający nie odstępuje od w/w wymogu. Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane może żądać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Atest PZH jest właśnie tego rodzaju dokumentem.
2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania karty charakterystyki dla pozycji 12, 14, 15 – są to kosmetyki na które nie trzeba mieć karty kart charakterystyki wg obowiązującego prawa (ustawa o kosmetykach)? Nie, Zamawiający nie odstępuje od w/w wymogu.
3. Prosimy o określenie szczegółowe parametrów papieru w pozycji 18 formularza cenowego. Jest niemożliwe aby papier o średnicy 19 cm posiadał długość 240m? Czy chodzi o papier o średnicy 19cm i długości od 110-130m czy o papier o średnicy 23 cm i długości 240m? Zmiana w tym zakresie została dokonana informacją opublikowaną na stronie Zamawiającego dnia 26.01.2010 r. wraz z tekstem jednolitym Załącznika nr 3 do SIWZ (zmiany zostały wyraźnie zaznaczone kolorem czerwonym). Wszelkie informacje i zawiadomienia publikowane na stronie internetowej Zamawiającego są wiążące w toczącym się postępowaniu.
4. Zwracamy się z prośbą o możliwość dostarczenia próbki wyrobu w większym opakowaniu niż jest wymagane w SIWZ, czy Zamawiający wyrazi na to zgodę? Będzie to ten sam produkt, z tą samą etykietą ale np. w opakowaniu 5L zamiast 1L. Wykonawcy są obowiązani dołączyć wszystkie próbki produktów do wyszczególnionych pozycji Kalkulacji cenowej niezależnie od tego, czy oferują produkt wskazany z nazwy przez Zamawiającego czy też równoważny. Próbki muszą odpowiadać opakowaniu i w gramaturze wskazanej przez Zamawiającego w Kalkulacji.
Analogiczna informacja została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego dnia 26.01.2010 r.
5. W pozycji 31 Zamawiający wymaga płynu do mechanicznego czyszczenia dywanów. Prosimy o uściślenie czy płyn ma zawierać 5% niejonowych i 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych czy łącznie 5% środków anionowych i niejonowych powierzchniowo czynnych. Zamawiający modyfikuje opis pozycji nr 31 Kalkulacji cenowej w następujący sposób:
Płyn do mechanicznego czyszczenia dywanów i wykładzin, niskopieniący, zawierający związki powierzchniowo czynne oraz wodny roztwór polimerów, nie zawierający wybielaczy, w opakowaniach 1 L.
6. Czy w pozycji 31 Zamawiający dopuści środek zawierający więcej niż 5% środków powierzchniowo czynnych? Odpowiedź jak na pytanie nr 5.
7. Czy w pozycji 32 Zamawiający dopuści środek nie zawierający formaldehydu ale inne konserwanty? Producenci nie mają obowiązku podawać informacji o wszystkich składnikach w karcie charakterystyki produktu i ze względu na tajemnicę handlową nie zawsze można stwierdzić czy płyn posiada formaldehyd. Jednocześnie większość środków czyszczących produkowanych jest już bez formaldehydów i jest to ich zaletą, ponieważ jest to środek toksyczny i żrący oraz rakotwórczy kat. 3 (informacje ze strony internetowej www.ciop.pl). Pozycja nr 32 Kalkulacji cenowej dotyczy worków na odpadów.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający modyfikuje opis pozycji nr 4 Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 3 do SIWZ), którego treść otrzymuje brzmienie:

Proszek do czyszczenia powierzchni emaliowanych, ceramicznych i chromowanych w kuchni w łazience zawierający związki wybielające na bazie chloru i delikatne środki ścierne, posiadający mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych oraz atest PZH, typu Ajax w opakowaniach 1 kg.

Jednocześnie Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje jednolitą treść Załącznika 3 do SIWZ (Kalkulacja cenowa) z dnia 27.01.2010 r. (zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym).

Powyższe informacje są wiążące w prowadzonym postępowaniu.

Jednolita treść Załącznika nr 3 do SIWZ.


Warszawa, dnia 27.01.2010 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” w załączeniu przesyła zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami:
L.p.PytanieOdpowiedź
1. Dotyczy poz. 45 Proszę wyjaśnić jaki produkt chcecie Państwo zamówić, czy chodzi o płyn do mycia powierzchni drewnianych Pronto 750ml, czy ma to być pasta w płynie Super Połysk do powierzchni drewnianych i paneli Pronto 750ml. Zamawiający precyzuje opis pozycji nr 45 Kalkulacji cenowej (Załącznik nr 3 do SIWZ): Pasta do podłóg drewnianych i paneli nie wymagająca spłukiwania, zawiera do 5% fosfonianów, do 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, typu Pronto Super Połysk lub równoważny w opakowaniach 0,75 l

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 29.01.2010 r. godz. 11.00 do dnia 01.02.2010 r. godz. 11.00 oraz zmianie ulega termin otwarcia ofert z dnia 29.01.2010 r. godz. 11.30. na dzień 01.02.2010 r. godz. 11:30.

2. Zamawiający zmienia treść pkt 11.4 SIWZ:

11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego poniedziałek - piątek w godz. 8:00-16:00, w terminie do dnia 01.02.2010 r. do godz. 11.00, kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

Powyższe informacje są wiążące w prowadzonym postępowaniu.Warszawa, dnia 26.01.2010 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” w załączeniu przesyła zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami:
L.p.PytanieOdpowiedź
1. Zamawiający w wymaganiach w SIWZ pkt 9.10 żąda aby do oferty dołączyć próbki oferowanych produktów dla wskazanych pozycji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby próbki dołączyć tylko wtedy kiedy oferent proponuje produkt równoważny tzn. inny niż wskazany z nazwy przez Zamawiającego? Dla pozycji które nie zostały określone z nazwy tzn. poz. 7, 11, 12, 17, 20, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40 obowiązek dołączenia próbki byłby obowiązkowy. Prosimy o wyrażenie zgody na powyższe ponieważ Zamawiający zna produkty, które wskazane są z nazwy i bezzasadne jest dołączenie próbki produktów jeżeli proponujemy środek zgodny z nazwą wskazaną. Zwracamy się z prośbą ponieważ wskazane w formularzu ofertowym produkty (np. poz. 56 o gramaturze 25kg) są objętościowo niewygodne do wysyłki i jednocześnie obciążają wykonawców wysokimi kosztami oferty. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie. Wykonawcy są obowiązani dołączyć wszystkie próbki produktów do wyszczególnionych pozycji Kalkulacji cenowej niezależnie od tego, czy oferują produkt wskazany z nazwy przez Zamawiającego czy też równoważny. Próbki muszą odpowiadać opakowaniu i w gramaturze wskazanej przez Zamawiającego w Kalkulacji.
2. Dotyczy poz. 8 – „Proszek do mycia naczyń w zmywarkach, typu Robot lub środek równoważny w opakowaniach 3 kg.” Proszek robot i inne równoważne występują w opakowaniach 2,5 kg. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści taką pojemność z przeliczeniem cenowym za 3 kg produktu? Zamawiający dopuszcza przeliczenia zaproponowane przez Wykonawcę. Możliwość dokonania przeliczenia została uwzględniona w jednolitej treści Kalkulacji cenowej załączonej do niniejszego pisma.
3. Dotyczy poz. 10 – Proszę o sprecyzowanie wymagań odnośnie tabletek do zmywarek, ponieważ nie występują tabletki Somat 3 w 1, które zostały przez Państwa zaproponowane. Zamawiający dopuszcza dostawę tabletek typu Somat 7w1, Somat Standard w opakowaniach liczących mimium 30 a maksimum 45 tabletek.
4. Dotyczy poz. 38 – Mopy dwu kolorowe nie występują w podanej ilości splotów. Proszę o zweryfikowanie ilości splotów i zmianę zapisu w specyfikacji. Ilość splotów 190 (z tolerancją +/- 5%)
5. Dotyczy poz. 53 – Płynny preparat do mycia naczyń Trump XL aktualnie występuje w opakowaniach 5 L lub 25 L. Proszę o zamianę zapisu w specyfikacji. Wg producenta, płyn Trump XL (wskazany przez Zamawiającego) występuje w opakowaniach 5 i 20 litrowych. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości opakowania – zgodnie z opisem poz. 53 wymagana wielkość opakowania wynosi 20 L.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SIWZ Kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) – zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym – i przekazuje jednolitą treść Załącznika nr 3 do SIWZ w załączeniu do niniejszego pisma.
2. Zamawiający wykreśla pkt 11.6 i zmienia kolejność i treść pkt 11.7, 11.8, 11.9 na następującą:

pkt 11.6 SIWZ
Warunki zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawców:

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3) Zamawiający z zastrzeżeniem pkt 1) dokona zwrotu wadium niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

pkt 11.7 SIWZ
Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, sporządzonej i zgodnej z SIWZ,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

pkt 11.8 SIWZ
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający przekaże do realizacji niezwłocznie, licząc od daty podpisania przez Wykonawcę umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

UWAGA!

1) Dowodem wniesienia wadium w formach opisanych w pkt. 11.5 jest podpisane przez Zamawiającego potwierdzenie przyjęcia w depozyt dokumentu wadium złożonego w u Zamawiającego w Warszawie, ul. Belgijskiej 4 na kserokopii wniesionego wadium.
2) Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty informacji o formie zwrotu wadium:
- w przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu należy podać numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę wadium,
- w przypadku wadium wniesionego: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy zaznaczyć „osobisty odbiór” lub podać sposób przekazania Wykonawcy wymienionego dokumentu.

Powyższe informacje są wiążące w prowadzonym postępowaniu.

Załącznik do pisma:
Jednolita treść Załącznika nr 3 do SIWZ.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.