Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Warszawa, dnia 04.03.2010 r.

 

 

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” w załączeniu przesyła zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami:

 

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

poz. 10

Czy Zamawiający dopuści tabletki do zmywarek typu standard lub classic zamiast 7 w 1?

Nie. Zamawiający dopuszcza dostawę tylko i wyłącznie produktów równoważnych o parametrach lepszych niż określone w Kalkulacji cenowej.

2.

poz. 10

Czy Zamawiający dopuści tabletki do zmywarek w opakowaniach większych niż 30 szt bez przeliczenia ilości opakowań?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza dostawy tabletek w innej ilości niż określonej w SIWZ.

3.

poz.13

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 500ml?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza dostawy płynu w opakowaniach o gramaturze mniejszej/większej niż określonej w SIWZ.

4.

poz. 13

Czy Zamawiający dopuści żel?

Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę płynu lub żelu określonego w poz. nr 13 produktu.

5.

poz. 37

Czy Zamawiający dopuści emulsję o gramaturze          470 gr lub 480 gr?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza dostawy płynu w opakowaniach o gramaturze mniejszej/większej niż określonej w SIWZ.

6.

poz. 49

Proszę o określenie jaką stawkę VAT wymaga Zamawiający?

Zamawiający informuje, iż właściwą stawką VAT jest 7 %.

7.

poz. 50

Proszę o określenie jaką stawkę VAT wymaga Zamawiający?

Zamawiający informuje, iż właściwą stawką VAT jest 7 %.

8.

poz. 51

Proszę o określenie jaką stawkę VAT wymaga Zamawiający?

Zamawiający informuje, iż właściwą stawką VAT jest 7 %.

9.

poz. 10

Czy Zamawiający dopuści 32 tabletki w opakowaniu, z uwzględnieniem przeliczenia ilościowego?

Odpowiedź jak na pytanie nr 2.

10.

poz. 3

Zamawiający wymaga mleczka typu CIF 700 gr, jednak mleczko CIF ma gramaturę 700 ml. Proszę o informację jaką gramaturę wymaga Zamawiający?

Zamawiający precyzuje opis poz. nr 3 Kalkulacji:

Mleczko do czyszczenia - środek aktywnie usuwający brud, pozostałości po tłuszczach, nie rysujący powierzchni czyszczonej z delikatnym środkiem ściernym, zawierający mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych - typu YPLON lub  środek równoważny w opakowaniach 700gr, Posiada świadectwo PZH

11.

poz. 15

Czy Zamawiający odstąpi od wymagań dostarczenia karty charakterystyki, w związku z tym, że żadna z form produkujących mydła dla dzieci nie posiada karty charakterystyki, a jedynie atest PZH i dopuszczenie do stosowania IMiD?

Nie, Zamawiający nie odstępuje od w/w wymogu.

12.

poz. 13

Czy Zamawiający dopuści płyn lub żel o gramaturze 500ml.

Odpowiedź jak na pytania nr 3 i 4.

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

 

Zamawiający precyzuje opis poz. nr 8 Kalkulacji cenowej:

 

 

Proszek do mycia naczyń w zmywarkach likwidujący trudne do usunięcia przyschnięte i przypieczone pozostałości zawierający aktywny tlen wspomagający usuwanie osadów po herbacie i sokach typu ROBOT lub środek równoważny w opakowaniach 2,5 kg lub 3 kg.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie uzależnia ilość opakowań od gramatury produktu – obowiązuje ilość podana w Kalkulacji zarówno przy opakowaniu 2,5 kg, jak i przy opakowaniu 3 kg.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.