Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawę artykułów czystościowych

Warszawa, dn. 05.03.2010r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” w załączeniu przesyła zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Ponawiamy zapytanie, czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia karty charakterystyki dla pozycji 15 – mydło dla dzieci, jednocześnie informując, że może zajść okoliczność że postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający dokonuje zmiany w tym zakresie treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.

2.

poz. 37

Czy Zamawiający dopuści emulsję w opakowaniu o pojemności 500ml.?

Nie, Zamawiający nie dopuszcza dostawy wymienionego produktu w opakowaniach innych niż określone w SIWZ.

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

pkt 9.9 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„9.9 Karty charakterystyki produktów, wystawione przez ich producenta, dla pozycji nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 37, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56 wyszczególnionych w Kalkulacji cenowej będącej załącznikiem nr 3 do SIWZ”.

 

po pkt 9.10 SIWZ dopisuje się pkt 9.10A o następującej treści:

„9.10A Dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, dla pozycji nr: 12 i 15 wyszczególnionych w Kalkulacji cenowej będącej załącznikiem nr 3 do SIWZ.”

 

pkt 11.4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego poniedziałek - piątek w godz. 800-1600, w terminie do dnia 10.03.2010 r. do godz. 12.00, kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.”

 

pkt 14.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 10.03.2010 r. do godz. 12.00.”

 

pkt 14.3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na dostawę artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Nie otwierać przed 10.03.2010 r. godz. 12.30” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.”

 

pkt 14.6 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy                     ul. Belgijskiej 4 pokój  Dyrektora w dniu 10.03.2010 r. o godz. 12.30.”

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.