Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

  Pkt 6 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Pkt 11.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego poniedziałek - piątek w godz. 800-1600, w terminie do dnia 30.03.2010 r. do godz. 10.00 , kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

 

Pkt 14.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 30.03.2010 r. do godz. 10.00.

 

Pkt 14.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy- część nr ……. Nie otwierać przed             30.03.2010 r. godz. 10.30” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 

 

Pkt 14.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 pokój  Dyrektora w dniu 30.03.2010 r. o godz. 10.30.

 

z Załącznika nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia:

A) W Części nr 1 - świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy” wykreśla się poz. nr 7.

B) W Części nr 1:Dodatkowymi wymaganiami do dostawy i utrzymania łączy telefonicznych są:” pkt 11 ppkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

11) Specyfikacja techniczna łączy telefonicznych:

1) Zamawiający wymaga zastosowania wyłącznie łączy kablowych.

C) w Części nr 2 - usługa dostępu do Internetu wykreśla się poz. nr 5.

D) w Części nr 2: „Dodatkowymi wymaganiami do usługi dostępu do Internetu są”:

       pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Technologia kablowa x DSL, co najmniej jeden stały adres IP.

       pkt 5 ppkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:

5. Specyfikacja techniczna łączy:

1) Zamawiający wymaga zastosowania łącza kablowego.

 

Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy/projekt umowy:

§ 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający wymaga zastosowania zarówno przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych, jak i internetowych łącza kablowego.

 

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

 

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 3 do SIWZ „Kalkulacja cenowa”– w załączeniu do niniejszej informacji przekazuje nową treść załącznika (zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ  - po zmianie z dnia 25.03.2010 r.

 

 

Kalkulacja cenowa

 

Część nr 1 - świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

 

L.p.

Nazwa usługi/ rodzaj połączeń/ abonament

Szacunkowa Jednostka ilość w trakcie realizacji całej umowy

Cena jednostkowa bez podatku VAT

Cena łączna bez podatku VAT

Wartość łączna podatku VAT

Cena łączna z podatkiem VAT

1

Połączenia telefoniczne miejscowe (lokalne, strefowe) naliczane za 1 min. połączenia

268800

 

 

 

 

2

Połączenia międzystrefowe (międzymiastowe) naliczane za 1 min. połączenia

7680

 

 

 

 

3

Połączenia międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej naliczane za 1 min. połączenia

1200

 

 

 

 

4

Połączenia komórkowe (naliczane za 1 min. połączenia)

24480

 

 

 

 

6

Abonament – analogowa

43 łączy

968

 

 

 

 

7

Abonament ISDN

- 2 łącza

44

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza realizacji połączeń na telefony komórkowe bez prezentacji   numeru

 

 

 

 

 

 

 

     …..…………........... dnia ....................................              …………………………………………………

                                                                                                                                podpis osoby uprawnionej do składania

                                                                                                                               oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

 

Kalkulacja cenowa

Część nr 2 - świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla placówek Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

 

L.p.

Nazwa usługi/ rodzaj połączeń/ abonament

Szacunkowa Jednostka ilość w trakcie realizacji całej umowy

Cena jednostkowa bez podatku VAT

Cena łączna bez podatku VAT

Wartość łączna podatku VAT

Cena łączna z podatkiem VAT

1

Abonament za dostęp do sieci Internet

DSL 1024/512 kbit/s

Ilość łączy 37

836

 

 

 

 

2

Abonament za dostęp do sieci Internet

DSL 8192/2048 kbit/s

Ilość łączy 1

22

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     …..…………........... dnia ....................................              …………………………………………………

                                                                                                                                podpis osoby uprawnionej do składania

                                                                                                                               oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.