Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

INFORMACJA o wyniku postępowania: wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Brechta 14A - druga procedura

 

Oznaczenie sprawy: P31/07/2010Warszawa, 06.08.2010 r.

 

 

informacja numer ZŻ/341/1272/W/10/ZP/AK

 

 

 

                                       Do wszystkich

                                       zainteresowanych

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw w Żłobku przy ul. Brechta 14A

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej ustawą w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

„Gama-Bud 2000” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Powstańców Śląskich 24, 01-355 Warszawa

za cenę:

249.848,36 zł - oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena – 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu została złożona następująca oferta:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

„Gama-Bud 2000” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Powstańców Śląskich 24, 01-355 Warszawa

za cenę:

249.848,36 zł

i uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena – 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.29.18 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw -IV procedura
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.