Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców/opiekunów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środkó

 

Oznaczenie sprawy: P35/09/2010 EOG

 Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców/opiekunów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (PL 0392).

Numer ogłoszenia w BZP: 247741 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców/opiekunów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (PL 0392)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie konspektu scenariusza warsztatów oraz na jego podstawie przeprowadzenie warsztatów dla rodziców/opiekunów w ramach Projektu pod nazwą Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (PL 0392). Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dniach: 18.09.2010 r., 25.09.2010 r., 09.10.2010 r., 06.11.2010 r., 20.11.2010 r., 27.11.2010 r. po 2 godziny..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a w związku z art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w przypadku zamówień, których przedmiotem są między innymi usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy PZP, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: 1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, 2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 3) poniesieniem straty w mieniu publicznym, 4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Przedmiotem zamówienia są usługi określone w kodzie CPV 80.50.00.00-9 jako usługi szkoleniowe - w kategorii nr 24 usługi edukacyjne i szkoleniowe zgodnie z treścią Wykazu usług o charakterze niepriorytetowym będącego załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. z 2010 r. nr 12 poz. 68). Wszczęcie postępowania w trybie niekonkurencyjnym tj. w trybie zamówienia z wolnej ręki jest podyktowane tym, iż dotychczasowy Wykonawca usługi będącej przedmiotem zamówienia, wypowiedział umowę nr 136/305/09 zawartą dnia 15.12.2009 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 66 ustawy PZP (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 47817-2010) z powodu planowanego w połowie września urodzenia dziecka. Wypowiedzenie wpłynęło dnia 01.09.2010 r. a zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, jej rozwiązanie nastąpi dnia 15.09.2010 r. - po upłynięciu dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Zawarta umowa zakładała realizację przedmiotu zamówienia w dniach: 09.01.2010 r., 16.01.2010 r., 23.01.2010 r., 20.02.2010 r., 27.02.2010 r., 06.03.2010 r., 13.03.2010 r., 27.03.2010 r., 10.04.2010 r., 17.04.2010 r., 24.04.2010 r., 08.05.2010 r., 15.05.2010 r., 18.09.2010 r., 25.09.2010 r., 09.10.2010 r., 06.11.2010 r., 20.11.2010 r., 27.11.2010 r. po 2 godziny. W związku z zaciągniętym zobowiązaniem (umowa finansowa o dofinansowanie projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo w ramach Priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego PL 0392) Zamawiający obowiązany jest zapewnić realizację warsztatów zgodnie z harmonogramem ich realizacji we wszystkich placówkach objętych Projektem (w tym przypadku w Żłobkach nr 6, 23, 25, 33 41) w postaci zatrudnienia lekarzy - pediatrów do przeprowadzenia dwu godzinnego wykładu w trakcie warsztatów dla rodziców/opiekunów dzieci z dwóch bloków tematycznych objętych Projektem: z zakresu prawidłowego żywienia małego dziecka oraz z zakresu higieny małego dziecka i profilaktyki wad postawy. Wypowiedzenie umowy przez dotychczasowego Wykonawcę usługi determinuje Zamawiającego do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia w dniach: 18.09.2010 r. w Żłobku nr 23, 25.09.2010 r. i 27.11.2010 r. w Żłobku nr 41, 09.10.2010 r. w Żłobku nr 33, 06.11.2010 r. w Żłobku nr 25 oraz w dniu 20.11.2010 r. w Żłobku nr 6, zgodnie z harmonogram realizacji Projektu. Zamawiający w wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki kierował się koniecznością terminowej realizacji zadań ściśle określonych w założeniach do Projektu, jak i w jego harmonogramie realizacji. Zawarcie umowy z jednym Wykonawcą na wskazane terminy jest podyktowane koniecznością zapewnienia przez Zamawiającego obsady personalnej wszystkich zaplanowanych warsztatów w roku 2010. Zgodnie z założeniami Projektu w skład obsady personalnej na jeden warsztat wchodzą trenerzy specjalizujący się w danej dziedzinie realizowanego warsztatu tematycznego (w tym przypadku jest to lekarz - pediatra) oraz dwie osoby prowadzące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dwie osoby przygotowujące posiłki i jedna osoba sprawująca opiekę nad dziećmi (karmiąca dzieci oraz sprzątająca podczas warsztatów). Jednocześnie należy wskazać, iż termin wypowiedzenia umowy przez dotychczasowego Wykonawcę zamówienia (01.09.2010 r.) uniemożliwiał wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w jednym z trybów konkurencyjnych (początkowy termin realizacji zamówienia to 18.09.2010 r.). Zastosowanie konkurencyjnego trybu wyłonienia Wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia mogłoby skutkować uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań określonych w Projekcie oraz uniemożliwieniem właściwego wykorzystania przydzielonych dla Zamawiającego środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie bez znaczenia ma również fakt, że Wykonawca zapewni realizację zamówienia we wszystkich określonych terminach a więc z zachowaniem ciągłości realizacji zamówienia bez konieczności wszczynania kolejnej procedury, której przedmiotem była by realizacja niniejszego zamówienia przez różnych Wykonawców. Ze względu na braku możliwości wyłonienia Wykonawcy w trybie konkurencyjnym, jak i zagrożenie niewłaściwej realizacji Projektu (brak Wykonawcy lekarza-pediatry do przeprowadzenia wykładu podczas realizowanych warsztatów w poszczególnych żłobkach, inaczej mówiąc - niezapewnienie przez Zamawiającego odpowiedniej obsady personalnej warsztatów) Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, we własnym zakresie korzystając z listy osób rezerwowych, wśród których wybrany Wykonawca jako jedyny wyraził chęć wzięcia udziału w warsztatach.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Grażyna Kraj, ul. Polna 8, 05-600 Grójec, kraj/woj. mazowieckie.


 


Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.