Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców/opiekunów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środkó

 

Oznaczenie sprawy: P36/09/2010 EOGWarszawa: Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców/opiekunów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (PL 0392).

Numer ogłoszenia w BZP: 247885 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców/opiekunów, realizowanych w ramach Projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (PL 0392)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie konspektu scenariusza warsztatów oraz na jego podstawie przeprowadzenie warsztatów dla rodziców/opiekunów w ramach Projektu pod nazwą Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (PL 0392). Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dniach: 09.10.2010 r., 06.11.2010 r. po 6 godzin.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a w związku z art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w przypadku zamówień, których przedmiotem są między innymi usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a ustawy PZP, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: 1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, 2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 3) poniesieniem straty w mieniu publicznym, 4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Przedmiotem zamówienia są usługi określone w kodzie CPV 80.50.00.00-9 jako usługi szkoleniowe - w kategorii nr 24 usługi edukacyjne i szkoleniowe zgodnie z treścią Wykazu usług o charakterze niepriorytetowym będącego załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. z 2010 r. nr 12 poz. 68). Wszczęcie postępowania w trybie niekonkurencyjnym tj. w trybie zamówienia z wolnej ręki jest podyktowane tym, iż dotychczasowy Wykonawca usługi będącej przedmiotem zamówienia, wypowiedział umowę nr 170/305/09 zawartą dnia 17.12.2009 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 66 ustawy PZP (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 46585-2010) umowa uległa rozwiązaniu za porozumieniem stron dnia 20.08.2010 r. Zawarta umowa zakładała realizację przedmiotu zamówienia w dniach: 09.01.2010 r., 20.02.2010 r., 10.04.2010 r., 24.04.2010 r., 22.05.2010 r., 09.10.2010 r., 06.11.2010 r. po 6 godzin. W związku z zaciągniętym zobowiązaniem (umowa finansowa o dofinansowanie projektu Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo w ramach Priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego PL 0392) Zamawiający obowiązany jest zapewnić realizację warsztatów zgodnie z harmonogramem ich realizacji we wszystkich placówkach objętych Projektem (w tym przypadku w Żłobkach nr 33 i 25) w postaci zatrudnienia dietetyków do przeprowadzenia sześciogodzinnego godzinnego wykładu wraz z częścią praktyczną (zapoznanie uczestników warsztatów z zapleczem kuchennym żłobków oraz pomaganie uczestnikom warsztatów w sporządzaniu jadłospisów i w przygotowywaniu posiłków dla dzieci w wieku do lat 3) w tracie warsztatów dla rodziców/opiekunów dzieci z jednego z bloków tematycznych objętych Projektem, tj. z zakresu prawidłowego żywienia małego dziecka. Wypowiedzenie umowy przez dotychczasowego Wykonawcę usługi determinuje Zamawiającego do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia w dniu 09.10.2010 r. w Żłobku nr 33 i w dniu 06.11.2010 r., w Żłobku nr 25, zgodnie z harmonogram realizacji Projektu. Zamawiający w wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki kierował się zasadami celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków oraz koniecznością terminowej realizacji zadań ściśle określonych w założeniach do Projektu. Zawarcie umowy z jednym Wykonawcą na oba wskazane terminy jest podyktowane koniecznością zapewnienia przez Zamawiającego obsady personalnej wszystkich zaplanowanych warsztatów w roku 2010. Zgodnie z założeniami Projektu w skład obsady personalnej na jeden warsztat wchodzą trenerzy specjalizujący się w danej dziedzinie realizowanego warsztatu tematycznego (w tym przypadku jest to dietetyk) oraz dwie osoby prowadzące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dwie osoby przygotowujące posiłki i jedna osoba sprawująca opiekę nad dziećmi (karmiąca dzieci oraz sprzątająca podczas warsztatów). Z założenia m.in. usługi przeprowadzenia warsztatów dla rodziców/opiekunów z zakresu prawidłowego żywienia małego dziecka winny być realizowane przez personel żłobka (w tym przypadku przez dietetyków), doskonale znający standardy opieki i żywienia dzieci w wieku do lat trzech, znający zaplecze kuchenne żłobka, procedury przygotowywania jadłospisów, diet i posiłków. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia pracownikowi Żłobka, który był już oraz jest nadal Wykonawcą tożsamych usług będących przedmiotem zamówienia na podstawie zawartych w 2009 roku umów (ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr: 139518-2009 oraz nr 46341-2010) zatem charakteryzujący się odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem w pracy w żłobku i w przeprowadzaniu warsztatu z zakresu prawidłowego żywienia małego dziecka, znajomością specjalistycznych urządzeń kuchennych oraz procedur przygotowywania jadłospisów, diet i posiłków oraz posiadaniem aktualnej książeczki sanepidu. Jednocześnie należy wskazać, iż zastosowanie konkurencyjnego trybu wyłonienia Wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia mogłoby skutkować uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań określonych w Projekcie oraz uniemożliwieniem właściwego wykorzystania przydzielonych dla Zamawiającego środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie bez znaczenia ma również fakt, że Wykonawca zapewni realizację zamówienia we wszystkich określonych terminach a więc z zachowaniem ciągłości realizacji zamówienia bez konieczności wszczynania kolejnej procedury, której przedmiotem była by realizacja niniejszego zamówienia przez różnych Wykonawców.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Barbara Sycz, ul. Borowej Góry 2 m. 94, 01-354 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


 


Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.