Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  





INFORMACJA o wyniku postępowania: Dostawa aparatów cyfrowych (wraz z kartami pamięci i zestawem ładowarek z akumulatorkami) i projektorów multimedialnych do siedziby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby Projektu PL 0392

 

Oznaczenie postępowania: P50/09/2010 EOG



 Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Warszawa, dn. 30.09.2010 r.

informacja numer: ZŻ/341/1557/W/10/ZP/AK                                           

                                                 Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

I N F O R M A C J A

o wyniku III etapu postępowania


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę aparatów cyfrowych (wraz z kartami pamięci i zestawem ładowarek z akumulatorkami) i projektorów multimedialnych do siedziby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy Projektu pod nazwą: „Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (PL 0392)”.


Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

Pani Małgorzata Małecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „MM Market” Małgorzata Małecka, z siedziba w Warszawie przy ul. Szałasa 17

za cenę: 64.530,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:


Oferta nr 1 złożona przez:

„MM Market” Małgorzata Małecka, ul. Szałasa 17, 03-180 Warszawa za cenę: 64.530,00 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

Oferta nr 2 złożona przez:

PHPU Zuber Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C , 50-424 Wrocław za cenę: 72.468,00 zł i uzyskała 89,05 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

Oferta nr 3 złożona przez:

Perfect Displays Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ku Wiśle 7 lok. 60, 00-707 Warszawa za cenę: 64.538,00 zł i uzyskała 99,99 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

Oferta nr 4 złożona przez:

AV.NET Sieci Audiowizualne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ostrobramska 104 lok. 38, 04-118 Warszawa za cenę: 66.782,80 zł i uzyskała 96,63 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

Warszawa, dn. 24.09.2010 r.

 

 

informacja numer ZŻ/341/1524/W/10/ZP/AK

 

                                          Do Wykonawców

                                          biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku II etapu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę aparatów cyfrowych (wraz z kartami pamięci i zestawem ładowarek z akumulatorkami) i projektorów multimedialnych do siedziby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na potrzeby realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy Projektu pod nazwą: „Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (PL 0392)”.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, zawiadamia, iż dokonał oceny złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, zgodnie z art. 91a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

            Informacje o terminie otwarcia oraz minimalnej wartości postąpienia składanego w toku aukcji elektronicznej Zamawiający przekaże w stosownym zaproszeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

„MM Market” Małgorzata Małecka, ul. Szałasa 17, 03-180 Warszawa

za cenę: 70.008,48 zł i uzyskała 92,19 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

PHPU Zuber Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C , 50-424 Wrocław

za cenę: 72.468,00 zł i uzyskała 89,06 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Perfect Displays Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ku Wiśle 7 lok. 60, 00-707 Warszawa

za cenę: 64.538,00 zł i uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

AV.NET Sieci Audiowizualne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ostrobramska 104 lok. 38, 04-118 Warszawa

za cenę: 66.782,80 zł i uzyskała 96,64 pkt przy kryterium oceny ofert cena – 100 %.

 

Biuletyn Informacji Publicznej



Oferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.