Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Monitorowanie sygnałów alarmowych i podejmowanie interwencji w 3 niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych i obsługi awaryjnej systemów sygnalizacji włamania i n

 

Ocznaczenie postępowania - P59/10/2010Warszawa: Monitorowanie sygnałów alarmowych i podejmowanie interwencji w 3 niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych i obsługi awaryjnej systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) - zamówienie uzupełniające.

Numer ogłoszenia w BZP: 281693 - 2010; data zamieszczenia: 11.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Monitorowanie sygnałów alarmowych i podejmowanie interwencji w 3 niezależnych placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych i obsługi awaryjnej systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) - zamówienie uzupełniające..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 3 niezależnych obiektach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy PN-93 E-08390 ark.14 - Systemy Alarmowe dla klasy systemu SA-2 i zaleceniami producentów urządzeń, czynności konserwacyjnych i przeglądów serwisowych zainstalowanych urządzeń systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz ich obsługę awaryjną wraz z wykonywaniem drobnych prac instalacyjnych np. naprawa uszkodzonych kabli i zmiana lokalizacji czujek z naniesieniem zmian w dokumentacji. Ponadto wykonywanie za pośrednictwem własnego nadajnika radiowego (wykonawcy), monitorowania sygnałów alarmowych SWiN z 3 obiektów i podejmowanie interwencji przez załogi interwencyjne. W każdym systemów alarmu włamania sprawdzeniu podlegają wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu SWiN wraz z transmisją sygnałów nadajnikiem radiowym i instalacją kablową - zamówienie uzupełniające..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.71.00.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na potworzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego obejmującego monitorowanie sygnałów alarmowych i podejmowanie interwencji oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych i obsługi awaryjnej systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) w trzech nowych placówkach Zamawiającego: 1) Oddział Żłobka nr 34 tzw. Mii Żłobek, ul. Badowska 2, 2) Oddział Żłobka nr 21 tzw. Mini Żłobek, ul. Łowicka 7/15, 3) Żłobek nr 38 ul. Brechta 14A; nieobjętych zamówieniem podstawowym. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr 40/2010 (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 9314-2010, data zamieszczenia 06.04.2010), wyłonionego w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, zakończonego aukcją elektroniczna na podstawie art. 91a ustawy. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających została przewidziana w pkt 5 SIWZ dla zamówienia podstawowego oraz w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP pod nr 411640-2009, data zamieszczenia 30.11.2009. Wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Ekotrade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Prosta 2/14, 00-850 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.