Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówki Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: dla Żłobka nr 38 przy ul. Brechta 14A - zamówienie uzupełniające

 

Oznaczenie sprawy P60/10/2010Warszawa: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówki Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: dla Żłobka nr 38 przy ul. Brechta 14A - zamówienie uzupełniające

Numer ogłoszenia w BZP: 328294 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówki Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: dla Żłobka nr 38 przy ul. Brechta 14A - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet dla placówki Zespołu Żłobków m.st. Warszawy: dla Żłobka nr 38 przy ul. Brechta 14A - zamówienie uzupełniające.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na potworzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego obejmującego świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet w nowej placówce Zamawiającego: w Żłobku nr 38 przy ul. Brechta 14a w Warszawie nieobjętej zamówieniem podstawowym. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr 71/2010 (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 201352-2010, data zamieszczenia 08.07.2010), wyłonionego w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy. Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających została przewidziana w pkt 5 SIWZ dla zamówienia podstawowego oraz w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP pod nr 171310-2010, data zamieszczenia 16.06.2010. Wartość niniejszego zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: ŚWIADCZENIE DROGĄ KABLOWĄ USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ŻŁOBKA NR 38 PRZY UL. BRECHTA 14A

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Netia Spółka akcyjna, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Część NR: 2   Nazwa: ŚWIADCZENIE DROGĄ KABLOWĄ USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET DLA ŻŁOBKA NR 38 PRZY UL. BRECHTA 14A

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Netia Spółka akcyjna, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.