Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

 

Oznaczenie postępowania: P80/12/2010Warszawa, dnia 22.12.2010

informacja numer ZŻ/341/2162/W/10/ZP/AK

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania badań RTG w innej lokalizacji – poza obiektem określonym w pkt. 8.3 ppkt 1 SIWZ?

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza wykonywania badań RTG poza obiektem o którym mowa w pkt. 8.3 ppkt 1 SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, iż duża ilość wykonywanych badań uniemożliwia wykonywanie poszczególnych typów badań w różnych miejscach – związane jest to z tym, że pracownicy kierowani na badania to przede wszystkim pracownicy żłobków (placówek Zamawiającego) zatem wykonanie badań w jednym lub dwóch obiektach (pkt. 8.3 ppkt 1 i 2 SIWZ) będzie praktyczne oraz pozwoli wykonać je w krótszym okresie czasu.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę treści Załącznika nr 4 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) poprzez zmianę wskazanego przez Zamawiającego miejsca wykonania badań.

1) W Załączniku nr 4 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia):

jest: Badania i pobieranie materiału do badań oraz badania wysokościowe wykonywane będą w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, na terenie Dzielnicy Warszawa-Śródmieście.

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu na:

Zamawiający wymaga, aby badania i pobieranie materiału do badań oraz badania wysokościowe były wykonywane w miejscach wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, na terenie m.st. Warszawy. Przesłanki jakimi kierował się Zamawiający ograniczając miejsce świadczenia usług do m.st. Warszawy:

a) na badania kierowani będą pracownicy Zamawiającego, pracujący w placówkach Zamawiającego (żłobkach) znajdujących się na terenie m.st. Warszawy – pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z dojazdem pracowników,

b) bardzo dobre możliwości komunikacyjne (komunikacja miejska).

2) W Załączniku nr 7 do SIWZ (projekt umowy):

Zamawiający dokonuje zmiany § 4 ust. 2 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Na zlecenie Zamawiającego, usługi określone w § 1 świadczone będą w miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego, tj. w placówkach Zamawiającego, w przypadku, gdy badaniom lub szczepieniom poddanych ma zostać co najmniej 5 osób. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą określi termin i miejsce (adres placówki) świadczenia usług. Wykaz placówek Zamawiającego wraz z adresami stanowi załącznik nr 3 do umowy.”

Zamawiający dodaje załącznik nr 3 umowy (wykaz placówek):

Wykaz placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

1. Żłobek nr 1 Ul. Wiolinowa 9 tel 663 68 39

2. Żłobek nr 2 Ul. Mandarynki 14 tel 648 73 67

3. Żłobek nr 3 Ul. Warchlewskiego 8 tel 643 05 15

4. Żłobek nr 4 Ul. Wiktorska 94/96 tel 849 85 79

5. Żłobek nr 5 Ul. Odyńca 59 tel 844 15 82

6. Żłobek nr 6 Ul. Bonifacego 72 tel 651 79 11

7. Żłobek nr 7 Ul. Kmicica 3 tel 847 14 82

8. Żłobek nr 8 Ul. Skarżyskiego 6 tel 822 37 33

9. Żłobek nr 9 Ul. Sanocka 7 tel 822 64 13

10. Żłobek nr 10 Ul. Nowolipie 15A tel 831 04 47

11. Żłobek nr 11 Ul. Szymanowskiego 3A tel 619 34 65

12. Żłobek nr 12 Ul. Grochowska 232 tel 810 35 42

13. Żłobek nr 13 Ul. Markowska 17a tel 619 01 83

14. Żłobek nr 14 Ul. Wrzeciono 4 tel 835 19 82

15. Żłobek nr 15 Ul. Wrzeciono 22 tel 864 40 35

16. Żłobek nr 16 Ul. Klaudyny 10 tel 833 54 15

17. Żłobek nr 17 Ul. Kochanowskiego 9 tel 633 01 46

18. Żłobek nr 18 Ul. Smocza 1a tel 838 25 55

19. Żłobek nr 19 Ul. Rabsztyńska 22 tel 632 21 85

20. Żłobek nr 20 Ul. Wilcza 27a tel 621 58 05.

21. Żłobek nr 21 Ul. Dąbrowskiego 96 tel 845 30 91

22. Żłobek nr 22 Ul. Koszykowa 3 tel 621 15 06

23. Żłobek nr 23 Ul. Grzybowska 7 tel 620 45 31

24. Żłobek nr 24 Ul. Ks. Popiełuszki 15 tel 839 51 05

25. Żłobek nr 25 Ul. Drewniana 10/16 tel 826 36 77

26. Żłobek nr 26 Ul. Wapowskiego 1 tel662 63 31

27. Żłobek nr 27 Ul. Keniga 9 tel 667 44 32

28. Żłobek nr 28 Ul. Monte Cassiono 7 tel 836 79 93

29. Żłobek nr 29 Ul. Nike 6/8 tel 863 85 88

30. Żłobek nr 30 Ul. St. Augusta 79 tel 810 89 73

31. Żłobek nr 31 Ul. Motorowa 5 tel 813 24 05

32. Żłobek nr 32 Ul. Sygietyńskiego 4 tel 810 32 48

33. Żłobek nr 33 Ul. Umińskiego 9 tel 613 74 67

34. Żłobek nr 34 Ul. Nowy Świat 47a tel 827 48 51

35. Żłobek nr 35 ul. Działdowska 8a tel 631 20 35

36. Żłobek nr 36 ul. Strumykowa 18 tel 423 81 18

37. Żłobek nr 37 Ul. Ożarowska 59 tel 836 34 81

38. Żłobek nr 38 ul. Brechta 14a --------------

39. Żłobek nr 40 Ul. Klemensiewicza 6 tel 664 98 56

40. Żłobek nr 41 Ul. Potockich 107 tel 812 12 78

41. Mini Żłobek (filia Żłobka nr 22) Ul. Koszykowa 3 tel 621 14 30

42. Mini Żłobek (filia Żłobka nr 40) Ul. Pełczyńskiego 8A tel 428 27 77

43. Mini Żłobek (filia Żłobka nr 19) Ul. Górczewska 27/35 tel 631 10 33

44. Mini Żłobek (filia Żłobka nr 7) Al. Niepodległości 20 tel 853 23 79

45. Mini Żłobek (filia Żłobka nr 34) Ul. Badowska 2 tel 498 09 56

46. Mini Żłobek (filia Żłobka nr 21) Ul. Łowicka 7/15 tel 498 09 57

47. Mini Żłobek (filia Żłobka nr 9) Ul. Korotyńskiego 13 tel 823 53 48.

48.Główna siedziba Zamawiającego: Zespół Żłobków m. st. Warszawy Ul. Belgijska 4 tel 565 23 55

Numer ogłoszenia w BZP: 415052 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 413992 - 2010 data 17.12.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
 • W ogłoszeniu jest: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wypełniona Kalkulacja cenowa oraz cennik usług dodatkowych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do SIWZ..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wypełniona Kalkulacja cenowa oraz cennik usług dodatkowych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ..


Warszawa: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia w BZP: 413992 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, określonych w przepisach art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), zgodnie z przepisami: 1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 125 poz. 1317 z późn. zm.), 2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.), 3) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 25 poz. 191), 4) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.). 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.10.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 8.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - posiadają: 1) potwierdzenie dokonania wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej - w przypadku składania oferty przez zakład opieki zdrowotnej, 2) potwierdzenie dokonania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich - w przypadku składania oferty przez osobą prowadzącą indywidualną praktykę lekarską, 3) potwierdzenie dokonania wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich - w przypadku składania oferty przez osobę prowadzącą indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, 4) potwierdzenie dokonania wpisu do rejestru grupowych praktyk lekarskich w przypadku składania oferty przez osoby prowadzące grupową praktykę lekarską,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 8.2 posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związanych ze świadczeniami zdrowotnymi z zakresu medycyny pracy (suma dwóch zrealizowanych lub realizowanych zamówień nie może być niższa od 70.000,00 zł. z podatkiem VAT),

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 8.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponuje: 1) jednym obiektem z odpowiednią ilością pomieszczeń pozwalającą na należytą realizację przedmiotu zamówienia, w których wykonywane będą wszystkie badania i pobierane będą materiały do badań, spełniającymi wymagania określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 213 poz. 1568 z późn. zm.), 2) miejscem w którym wykonywane będą badania wysokościowe (Zamawiający dopuszcza możliwość, aby lokalizacja znajdowała się poza obiektem określonym w pkt 1),

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wypełniona Kalkulacja cenowa oraz cennik usług dodatkowych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2010 godzina 10:00, miejsce: siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.