Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Informacja o wyniku postępowania: Wykonanie i dostawa ubrań roboczych

 

Oznaczenie postępowania: P07/03/2011                                                                                              Warszawa, dnia 26.04.2011 r.

 

informacja numer: ZŻ/341/865/W/11/ZP/JŚ

 

 

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę ubrań roboczych.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na wykonanie i dostawę ubrań roboczych złożył i został wybrany do realizacji zamówienia:

 

World Media Robert Klatt ul. Witosa 13, 96-520 Iłów

za cenę:

103.379,48 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Media Check Point Sp. z o.o. ul. Paryska 31/1, 03-945 Warszawa

za cenę:

127.895,40 zł – oferta nie była oceniana z uwagi na fakt, iż została odrzucona.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Arp Studio S.C. Andrzej Gmitrzuk, Przemysław Kiljański ul. Panieńska 5/30,

03-704 Warszawa

za cenę:

128.527,62 zł – oferta nie była oceniana z uwagi na fakt, iż została odrzucona.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

World Media Robert Klatt ul. Witosa 13, 96-520 Iłów

za cenę:

103.379,48 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.