Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kas fiskalnych

 

Oznaczenie postępowania: P14/05/2011Warszawa, dnia 18.05.2011 r.

 

 

 informacja numer ZŻ/341/1054/W/11/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę kas fiskalnych do placówek Zespołu Żłobków  m. st. Warszawy

 

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią:

 

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Czy dopuścicie Państwo kasę o następujących parametrach :

 

- wyświetlacz klienta  - LED 8 cyfrowy

- wyświetlacz kasjera - alfanumeryczny LCD podświetlany, 2x24

 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie kas fiskalnych o następujących parametrach:

Wyświetlacz:

- klient – alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków lub LED 8 cyfrowy

 

 

Kasy fiskalne o w/w parametrach będą uważane za równoważne tym wyspecyfikowanym przez Zamawiającego w SIWZ, o ile ich pozostałe parametry techniczne będą mieścić się w wymaganiach minimalnych/maksymalnych określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

 

Wskazany przez Wykonawcę opis wyświetlacza kasjera mieści się w parametrach minimalnych wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

 


 

 

Warszawa, dnia 17.05.2011 r.

 

 

 

informacja numer ZŻ/341/1040/W/11/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę kas fiskalnych do placówek Zespołu Żłobków  m. st. Warszawy

 

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią:

 

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

W związku z parametrem umieszczonym w SIWZ:

 

1) Wyświetlacz:

- klient –  alfanumeryczny

- kasjer – minimum 2 linie po 20 znaków - alfanumeryczny LCD podświetlany

 2) Gabaryty

- maksymalne wymiary kasy w mm (gł. X szer. X wys.) 220 x 220 x 90

 

czy Zamawiający dopuści produkty równoważne przyjmując następujące kryteria równoważności:

1) Wyświetlacz:

- klient – alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków,

- kasjer – alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków,

 2) Gabaryty

- szerokość/wysokość/głębokość 94 x 58 x 229 mm

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie kas fiskalnych o następujących parametrach:

1) Wyświetlacz:

- klient – alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków,

- kasjer – alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków,

 2) Gabaryty

- szerokość/wysokość/głębokość 94 x 58 x 229 mm.

Kasy fiskalne o w/w parametrach będą uważane za równoważne tym wyspecyfikowanym przez Zamawiającego w SIWZ, o ile ich pozostałe parametry techniczne będą mieścić się w wymaganiach minimalnych/maksymalnych określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

 


 

Warszawa: Dostawa kas fiskalnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Numer ogłoszenia w BZP: 113788 - 2011; data zamieszczenia: 13.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kas fiskalnych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 34 kas fiskalnych wraz z 40 szt. rolek papieru termicznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wraz z oprogramowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Wymagany termin wykonania zamówienia - od daty zawarcia umowy do 30 sierpnia 2011 r. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z następującym harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia (Harmonogram stanowi załącznik nr 3 do projektu umowy): Część nr 1 realizacji umowy: Termin dostawy 9 kas fiskalnych i 10 rolek papieru do siedziby Zamawiającego oraz szkolenia w siedzibie Zamawiającego: 30.05.2011 r. Termin fiskalizacji kas w siedzibie Zamawiającego: 31.05.2011 r. Część nr 2 realizacji umowy Termin dostawy 9 kas fiskalnych i 10 rolek papieru do siedziby Zamawiającego oraz szkolenia w siedzibie Zamawiającego: 22.06.2011 r. Termin fiskalizacji kas w siedzibie Zamawiającego: 29.06.2011 r. Część nr 3 realizacji umowy Termin dostawy 9 kas fiskalnych i 10 rolek papieru do siedziby Zamawiającego oraz szkolenia w siedzibie Zamawiającego: 25.07.2011 r. Termin fiskalizacji kas w siedzibie Zamawiającego: 29.07.2011 r. Część nr 4 realizacji umowy Termin dostawy 7 kas fiskalnych i 10 rolek papieru do siedziby Zamawiającego oraz szkolenia w siedzibie Zamawiającego: 24.08.2011 r. Termin fiskalizacji kas w siedzibie Zamawiającego: 30.08.2011 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.14.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2011.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium zawarte są w pkt 11 SIWZ.

 

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   nie dotyczy

 

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostawą maszyn księgujących/kas rejestrujących (suma dwóch zrealizowanych zamówień ma wynosić co najmniej 40.000,00 zł z podatkiem VAT).

 

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   nie dotyczy

 

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   nie dotyczy

 

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   nie dotyczy

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

1. Opis oferowanych kas fiskalnych (karta katalogowa, specyfikacja techniczna).

2. Aktualne potwierdzenie o spełnieniu przez oferowane kasy funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy (zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338, z późn. zm.), wydane przez ministra właściwego ds. finansów publicznych

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

2) Wypełnioną kalkulację cenową - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

3) Wypełniony opis przedmiotu zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SIWZ.

4) Dowód wniesienia wadium.

5) Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 2) zmiany umowy wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 3) zmiany umowy w przypadku utraty ważności potwierdzenia o spełnieniu przez zaoferowany rodzaj kas funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy (zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338, z późn. zm.) po przedstawieniu przez Wykonawcę specyfikacji technicznej innego modelu kasy wraz z aktualnym potwierdzeniem, wydanym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych, o parametrach nie gorszych niż te, które zostały wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny jednostkowej określonej w kalkulacji cenowej załączonej do oferty Wykonawcy (zmiana jest możliwa po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego). Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Warszawa 02-511, ul. Belgijska 4, sekretariat II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4, Sekretariat II piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ Dostawa kas fiskalnych
Dokument MS Word / 0.4 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.