Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług telefonii komórkowej

 

Oznaczenie postępowania P18/06/2011Warszawa, dnia 07.07.2011 r.

 

informacja numer ZŻ/341/1455/W/11/ZP/AK

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wraz z dostawą aparatów telefonicznych.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu pkt 9.5 i 9.6 SIWZ, w taki sposób, aby Wykonawca zamiast skreśleń mógł złożyć oświadczenie, że zapisy regulaminu i cennika, które są sprzeczne z SIWZ i umową nie obowiązują. Jest to powszechnie stosowana praktyka.

Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia przez Wykonawców stosownego oświadczenia do co nieobowiązywania zapisów regulaminu i cennika sprzecznych z SIWZ.

 

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treść SIWZ w zakresie wskazanym w odpowiedzi:

 

1) pkt 9.5 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

9.5 Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (Wykonawca jest obowiązany usunąć – względnie wykreślić (zaparafować skreślenia) – zapisy sprzeczne z Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ oraz sprzeczne z postanowieniami wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ lub złożyć w tym zakresie stosowne oświadczenie.

 

2) pkt 9.6 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

9.6 Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych/plan taryfowy (Wykonawca jest obowiązany usunąć – względnie wykreślić (zaparafować skreślenia) – informacje o pakietach minut bezpłatnych i stawki, które zostały wskazane w formularzu ofertowym tj. opłatę abonamentową, ceny jednostkowe za realizację połączeń głosowych, ceny jednostkowe za SMS i MMS oraz opłaty za pakiety transmisji danych, lub złożyć w tym zakresie stosowne oświadczenie.

 

Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert.


Numer ogłoszenia w BZP: 189490 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 174951 - 2011 data 27.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
 • W ogłoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (Wykonawca jest obowiązany usunąć - względnie wykreślić (zaparafować skreślenia) - zapisy sprzeczne z Opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ oraz sprzeczne z postanowieniami wzoru umowy - załącznik nr 5 do SIWZ).
 • W ogłoszeniu powinno być: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (Wykonawca jest obowiązany usunąć - względnie wykreślić (zaparafować skreślenia) - zapisy sprzeczne z Opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ oraz sprzeczne z postanowieniami wzoru umowy - załącznik nr 5 do SIWZ) lub złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
 • W ogłoszeniu jest: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych/plan taryfowy (Wykonawca jest obowiązany usunąć - względnie wykreślić (zaparafować skreślenia) - informacje o pakietach minut bezpłatnych i stawki, które zostały wskazane w formularzu ofertowym tj. opłatę abonamentową, ceny jednostkowe za realizację połączeń głosowych, ceny jednostkowe za SMS i MMS oraz opłaty za pakiety transmisji danych). 2) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych/plan taryfowy (Wykonawca jest obowiązany usunąć - względnie wykreślić (zaparafować skreślenia) - informacje o pakietach minut bezpłatnych i stawki, które zostały wskazane w formularzu ofertowym tj. opłatę abonamentową, ceny jednostkowe za realizację połączeń głosowych, ceny jednostkowe za SMS i MMS oraz opłaty za pakiety transmisji danych) lub złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie. 2) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ


Warszawa, dnia 01.07.2011 r.

 

informacja numer ZŻ/341/1407/W/11/ZP/AK

 

 

                                                                                  Do Wykonawców

                                                                                  biorących udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wraz z dostawą aparatów telefonicznych.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 1 ppkt 1.2)

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wg określonych standardów”, czy zgodnie z prawem telekomunikacyjnym?

Tak, Zamawiający wymaga realizacji usług telekomunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

2.

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 1 ppkt 2.1)

Wnosimy o doprecyzowanie, iż naliczanie sekundowe dotyczy połączeń generowanych w ruchu krajowym.

Treść Załącznika nr 4 do SIWZ pkt 1 ppkt 2.1) warunki realizacji połączeń określonych w pkt a, b i c jednoznacznie wskazuje, iż dot. tylko połączeń krajowych.

3.

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 1 ppkt 4.1)

a) Wnosimy o doprecyzowanie ww. zapisów, że niezmienność stawek w ofercie nie dotyczy połączeń międzynarodowych oraz roamingu, gdyż stawki te są uzależnione od aktualnych stawek za połączenia międzynarodowe u operatorów zagranicznych i odpowiednich do przedmiotu zamówienia regulacji Komisji Unii Europejskiej.

b) Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów i zmianę wartości umowy w przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku VAT? Proponujemy, iż w takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto – wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. Uzasadniamy, iż w przypadku możliwego obniżenia stawny VAT wartość umowy brutto ulegnie również obniżeniu.

 a) Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje   

  - Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 1 ppkt 4.1),

  - Załącznik nr 5 do SIWZ § 4 ust. 4 pkt 1.

 

b) Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

 

4.

Załącznik nr 4 do SIWZ pkt 1 ppkt 2.1) Warunki realizacji połączeń tiret 4

W związku z tym, że tylko obecny operator dysponuje danymi o obecnie generowanym ruchu z terminali komórkowych Zamawiającego ,wnosimy o udostępnienia tych danych wszystkim Wykonawcom. Informujemy, iż dane te operator musi, na żądanie klienta udostępnić w formie bilingu technicznego. Żaden z Wykonawców (innych niż obecny) bez tych danych nie może skalkulować poprawnie oferty w momencie gdy Zamawiający nie dopuszcza określenia minimalnej wartości abonamentu, jednocześnie wymagając aby terminale od daty przekazania stały się własnością Zamawiającego. Wnosimy o podanie średniomiesięcznego ruchu (w podziale na operatorów do których generowane były połączenia głosowe, SMS, MMS, GPRS, roaming) w oparciu o dane z kilku miesięcy z zaznaczeniem ilości kart SIM generujących ten ruch. Brak zgody na niniejszą prośbę będzie można uznać za utrudnienie dostępu do zamówienia innym Wykonawcom niż aktualnym oraz preferowanie obecnego operatora – co będzie stało w sprzeczności z ustanowieniem warunków równej i uczciwej konkurencji do czego obliguje ustawa PZP.

Odpowiedź na tożsame pytanie udzielono dnia 28.06.2011 r. (informacja numer ZŻ/341/1380/W/11/ZP/AK).

 

Doprecyzowując, Zamawiający informuje, iż nie jest konieczne dla potrzeb prowadzonego postępowania podział połączeń głosowych, SMS i MMS na poszczególnych operatorów komórkowych, do których były realizowane. Świadczy o tym również wymóg wskazania jednych stawek za krajowe połączenia głosowe, SMS i MMS bez względu na rodzaj operatora.

 

Zamawiający ponadto informuje, iż do chwili obecnej żadna z kart SIM nie korzystała z usługi roaming.

5.

Załącznik nr 5 do SIWZ § 2 ust. 1 pkt 2)

a) Wnosimy o modyfikację ww. zapisu i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów. Proponujemy zapis: Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystanych przez Zamawiającego (przerwa w świadczeniu usług w momencie przenoszenia numeracji do nowego operatora może występować w godzinach 00:00 a 00:30 w nocy), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2010 r.).

b) Wnosimy o doprecyzowanie zapisu i podanie jaki obecnie status posiadają numery Zamawiający w sieci obecnego Wykonawcy? Czy umowy są związane z umową lojalnościową – jeżeli tak to prosimy o podanie  daty. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku umowy z obecnym operatorem nie dobiegły jeszcze końca, niemożliwe jest ich przeniesienie do sieci nowego Wykonawcy w taki sposób aby odbyło się to bezkosztowo. Niezgodnym z prawem jest postawione wymaganie aby Zamawiający nie ponosił żadnych kosztów w takim przypadku, co można odczytać jako przeniesienie zobowiązań z tytułu podpisanej umowy na inny podmiot czyt. nowego Wykonawcę. W związku z tym, jeżeli Zamawiający podpisał umowę z jednym wykonawcą a obecnie chce rozwiązać ją przed upływem terminu jej obowiązywania, sam jest zobowiązany do pokrycia wszelkich należności z tej umowy wynikających. Wykonawca stoi na stanowisku, iż pokrywanie kar innego podmiotu wydatnie utrudnia podjęcie udziały w takim przetargu, gdyż koszty takie musiałby ująć w ofercie, czego nie musiałby robić obecny operator. Sytuacja taka stawia w uprzywilejowywanej pozycji obecnego operatora, a co za tym idzie, stoi w sprzeczności z zapewnieniem równych warunków dla wszystkich Wykonawców i uczciwej konkurencji do czego obliguje ustawa PZPZ. Wnosimy o doprecyzowanie.

a) Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ § 2 ust. 1 pkt 2) ppkt a).

 

b) Zamawiający informuje, iż pokryje wszelkie koszty związane z rozwiązaniem umowy u dotychczasowego operatora.

6.

Załącznik nr 5 do SIWZ § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 2 ust. 9)

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu i dodanie, iż niniejszy zapis dotyczy usług dostępnych technicznie dla planu taryfowego zaproponowanego przez Wykonawcę. Informujemy, iż istnieje wiele usług, które są dedykowane dla konkretnych promocji biznesowych przygotowanych dla konkretnych planów taryfowych, których włączenie może być technicznie niemożliwe dla zaproponowanego planu taryfowego. Sytuacja taka wynika tylko i wyłącznie z ograniczeń technicznych.

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 2 ust. 9.

7.

Załącznik nr 5 do SIWZ § 2 ust. 1 pkt 9) oraz § 2 ust. 8 pkt 1)

Prosimy o wyjaśnienie, wskazujemy, że w obu zapisach widnieją różne ilości, tj. w ust. 1 pkt 9 Zamawiający deklaruje utrzymanie minimum 50 SIM przez całą umowę, natomiast w ust. 8 pkt 1 utrzymanie minimum 1 SIM przez całą umowę.

Czy Zamawiający jest w stanie precyzyjnie określić gwarantowaną ilość kart SIM, którą chce zamówić? Wyjaśniamy, że pozostawienie zapisu o możliwości zmniejszenia ilości aktywacji uniemożliwia poprawne skalkulowanie oferty przez jakiegokolwiek operatora – wnosimy o wykreślenie tego zapisu oraz podanie dokładnych danych określających ilości kart sim podlegające zamówieni. Wskazujemy też, że Zamawiający określił maksymalne ceny terminali po jakich Wykonawca może je sprzedaż Zamawiającemu, ceny te nie pokrywają nawet 5% wartości tych telefonów. W załączniku nr 5 do SIWZ § 2 ust. 10 Zamawiający wymaga przekazania Zamawiający na własność terminali. Powyższe zapisy oznaczają, iż Wykonawca ma przekazać 65 terminali w cenie 1 PLN natomiast Zamawiający deklaruje się do utrzymania 1 kart SIM. Pozostawienie tych zapisów naraża każdego Wykonawcą na ogromne straty finansowe. Wnosimy o wykreślenie tych zapisów i określenie, iż Zamawiający przez okres 24 miesięcy utrzyma 65 aktywnych kart SIM w sieci wybranego Wykonawcy, lub zmniejszenie ilości SIM podlegających zamówieniu tak aby Zamawiający mógł zapewnić ich utrzymanie przez cały okres trwania umowy.

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ § 2 ust. 1 pkt 9).

 

Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 5 do SIWZ § 2 ust. 8 pkt 1).

8.

Załącznik nr 5 do SIWZ § 3 ust. 3

W związku z faktem, iż wszelki sprzęt wysyłany jest do klientów z magazynów centralnych oraz w związku z faktem, iż terminale kupowane są specjalnie dla Zamawiającego (niedostępne już w bieżącej sprzedaży – a jedynie spełniające wymagania postawione w SIWZ) wnosimy o wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 30 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz treści wzoru umowy poprzez rezygnację z dostawy aparatów komórkowych.

9.

Załącznik nr 5 do SIWZ § 10

Wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291).

Informujemy iż Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy o zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji powinno być podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ § 10 poprzez dodanie ust. 6.

10.

Załącznik nr 5 do SIWZ par 10 ust 5

Wnosimy o precyzyjne określenie ilości sim dla których przerwy w działaniu wliczane byłyby do tego zapisu - Wykonawca stoi na stanowisku iż zapis ten daje zbyt dużą swobodę Zamawiającemu, np mnożąc przerwę 1 h x 60 sim sim uzyskujemy czas przerw 60 h, gdzie faktycznie była to przerwa 1 h. Jednocześnie wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291).

Informujemy iż Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy o zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji powinno być podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający wyraźnie określił, że odszkodowanie będzie liczone za przerwy dla danej kart SIM (w przypadku której przerwa nastąpiła), jeżeli przerwy pojawią się w tym samym czasie przez takim sam okres dla wszystkich kart SIM – wówczas odszkodowanie będzie pomnożone przez ilość wszystkich kart SIM. Zapis ten jest zgodny z art. 105 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

11.

Załącznik nr 5 do SIWZ par 14 ust 3

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację treści SIWZ i zmianę powyższego zapisu w następujący sposób:

„Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego?

Wykonawca stoi na stanowisku, że zapis taki jest korzystny zarówno dla Wykonawcy, jak i dla Zamawiającego, ponieważ zapewnia w pierwszej kolejności możliwość polubownego uzgodnienia stanowisk i rozwiązania sporu bez konieczności odwoływania się do sądów powszechnych

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

12.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie dodatkowych formularzy aktywacji usług, których dostarczenia wymaga w SIWZ? Informujemy iż wewnętrzne procedury Wykonawcy wymagają oddzielnych - pisemnych - zleceń aktywacji tychże usług, podpisanych przez zlecającego, w tym przypadku, Zamawiającego

Zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ § 2 ust. 7 Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu stosowne dokumenty dotyczące przeniesienia i przypisania numerów Zamawiającego (przeniesienie numerów z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym operatorem) (…).

Zamawiający wyrazi zatem zgodę na podpisanie dodatkowych formularzy aktywacji usług.

13.

Wnosimy o wyrażenie zgody na udostępnienie Wykonawcy, wybranemu w wyniku tego postępowania, fotokopii lub co najmniej odpisów dokumentów formalnych Zamawiającego (NIP, REGON, KRS lub Statut) oraz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (dowód osobisty). Informujemy, iż procedury w sieciach operatorów wymagają załączenia formalnych dokumentów do podpisanych druków umów, dla zachowania ich ważności. Brak zgody na niniejsze uniemożliwi zawarcie umowy każdemu Wykonawcy, a zatem uczyni udział w niniejszym postępowaniu bezcelowym, jeżeli nie będzie można w jego konsekwencji zawrzeć umowy wiążącej dla obu stron

Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji usług niezwłocznie, po wystąpieniu Wykonawcy z wykazem dokumentów. 

14.

Informujemy, iż Wykonawca jako firma promująca działania ekologiczne, stara się nakłaniać swoich klientów do rezygnacji z nadmiernej ilości drukowanego papieru poprzez zapewnienie rachunku szczegółowego (comiesięcznego bilingu) w formie elektronicznej. Wnosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie bilingu w formie elektronicznej, natomiast faktura VAT będzie wysyłana w formie papierowej

Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika nr 5 do SIWZ § 2 ust. 10 poprzez dodanie zapisu: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca udostępniał w/w informacje za pomocą strony internetowej Wykonawcy.

15.

Załącznik nr 4 do SIWZ PKT 2 oraz PKT 3

Czy Zamawiający zakłada wypełnienie wszystkich wymagań zawartych w opisie cech aparatów, czy też dopuszcza margines tolerancji? Wykonawca nie jest producentem aparatów i nie może odpowiadać za niespełnienie wymagań dotyczących np. czasu czuwania, co jest wartością podaną w warunkach laboratoryjnych i może się różnić w zależności od wielu czynników, np. okoliczności w jakich używany jest dany typ aparatu. Czy wymagania techniczne zapisane w tabeli są wymagane w całości czy też stanowią listę możliwych opcji?

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz treści wzoru umowy poprzez rezygnację z dostawy aparatów komórkowych.

16.

Załącznik nr 5 do SIWZ par 10 ust.1 pkt 2 i ust. 5

Wnosimy o doprecyzowanie iż wszelkie kary będą naliczane od kwot netto.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowień wzoru umowy w takim zakresie.

17.

Wnosimy o wykreślenie zapisów par.12 ust.3 umowy dot.  możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia bez praktycznie żadnych ograniczeń może być z punktu widzenia kalkulacji oferty bardzo niekorzystna Wyjaśniamy, że umowa jest zawierana na czas określony. Umowy zawierane na czas określony zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które jeżeli są wykonywane należycie, to powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa. 

W przypadku braku akceptacji powyższego wnosimy o dodanie do umowy zapisu : „w sytuacji rozwiązywania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych / rezygnacji z aktywacji, Zamawiający będzie miał obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty równej wartości przyznanych ulg w stosunku do standardowej oferty oraz na zakup sprzętu, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia jej rozwiązania”

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla ze wzoru umowy ust. 3 i 4 § 12.

17.

Wnosimy o doprecyzowanie iż wszelkie ceny, których podania wymaga Zamawiający w Formularzu Ofertowym dotyczą połączeń w ruchu krajowym

Pkt 17.1 SIWZ oraz zapisy formularza ofertowego jednoznacznie wskazują, iż cena jednostkowa połączenia głosowego dotyczy połączenia krajowego.

18.

Wnosimy o wyrażenie zgody na dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści:

Wykonawca oświadcza, że realizacja połączeń głosowych nie będzie realizowana po łączach wykorzystujących protokół IP.

Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis.

19.

Informujemy iż stawka VAT naliczana jest od sumarycznej wartości zdarzeń w konkretnej usłudze czyli np. pod pozycja SMS – Jeśli Klient prześle 1000 SMS-ów – podatek VAT będziemy naliczali po zsumowaniu kwoty netto wszystkich SMS-ów – czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Wykonawca jest obowiązany do wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie może narzucić Wykonawcy sposobu wystawiania faktur. Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie w zakresie sposobu naliczania podatku VAT, o ile będzie zgodne z obowiązującymi przepisami.

20.

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień zawartych w § 10 umowy o zapis, zgodnie z którym „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 10  umowy nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto umowy”

Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis.

21.

Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji  w postaci  kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa, przypadek, czy bezprawne działania osób trzecich)

Zamawiający potwierdza, iż stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji  w postaci  kar umownych nie dotyczy sytuacji, w której niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, spowodowanych działaniem siły wyższej.

22.

Prosimy o wyjaśnienie zapisów umowy, bowiem  w umowie są dwa różne terminy dostawy kart SIM- w par.2 ust.1 pkt 3 jest 7 dni , a w par.3 ust.3 są trzy dni, czy chodzi o dni robocze?

Zamawiający poprawił treść zapisów we wzorze umowy i potwierdza, iż termin dostarczenia kart SIM ustala na 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

23.

Prosimy o wyjaśnienie zapisów umowy par. 5 ust.4 wynagrodzenie dotyczy "faktycznie wykonanych usług", ale w kolejnym ust.4 (błąd w numeracji) jest mowa także o opłacie abonamentowej

Zgodnie z § 5 ust. 2 Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stosownie do ilości zrealizowanego zakresu przedmiotu umowy

Zgodnie z § 5 ust. 5 (błędnie oznaczony numerem 4) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy w danym cyklu rozliczeniowym będzie zawierało: koszt abonamentów miesięcznych aktywnych kart SIM, koszt faktycznie zrealizowanych połączeń na podstawie zadeklarowanych stawek w ofercie Wykonawcy, koszt innych zrealizowanych usług na podstawie aktualnego cennika Wykonawcy.

 

Zamawiający precyzyjnie określił jakie elementy składają się na wynagrodzenie i uważa, że nie wymagają one dodatkowych wyjaśnień.

24.

Prosimy o modyfikację  zapisów  par.8 ust.9 pkt 1 umowy i dodanie, że Wykonawca bezpłatnie wymieni kartę SIM poza sytuacją kiedy karta  uległa zniszczeniu lub uszkodzeniu z winy użytkownika

Zamawiający nie wyraża zgody na taki zapis.

25.

Czy zamawiający dopuszcza modyfikację wymagań dot. apartu -pkt 2 OPZ pkt 1 i uzna, że  Nokia E52 spełnia wymagania zamawiającego

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz treści wzoru umowy poprzez rezygnację z dostawy aparatów komórkowych.

 

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treść SIWZ w zakresie wskazanym w odpowiedziach oraz zmienia opis przedmiotu zamówienia (poprzez rezygnację z dostawy aparatów telefonicznych) i termin realizacji zamówienia (który został określony „od daty zawarcia umowy do 30.11.2011 r.).

 

Zamawiający przekazuje w złączeniu jednolitą treść SIWZ (zmiany zostały zaznaczone na czerwono).

 

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 6 ustawy, zgodnie z którym jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.07.2011 r. do godz. 10:00. Odpowiednie zmiany treści SIWZ zostały naniesione.


Numer ogłoszenia w BZP: 182203 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 174951 - 2011 data 27.06.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wraz z dostawą aparatów telefonicznych..
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych w publicznie ruchomej sieci telefonicznej/telekomunikacyjnej (m.in. typu GSM, UMTS), 2) świadczenie usług telekomunikacyjnych wg określonych standardów dla danego typu sieci w publicznej ruchomej sieci telefonicznej/telekomunikacyjnej, 3) świadczenie usługi transmisji danych oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet, na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wraz z dostawą aparatów telefonicznych..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych w publicznie ruchomej sieci telefonicznej/telekomunikacyjnej (m.in. typu GSM, UMTS), 2) świadczenie usług telekomunikacyjnych wg określonych standardów dla danego typu sieci w publicznej ruchomej sieci telefonicznej/telekomunikacyjnej, 3) świadczenie usługi transmisji danych oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet, na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24..
 • W ogłoszeniu powinno być: II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
 • W ogłoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: * inne dokumenty 1) Dane techniczne i użytkowe proponowanych aparatów telefonicznych (karta katalogowa) 2) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (Wykonawca jest obowiązany usunąć - względnie wykreślić (zaparafować skreślenia) - zapisy sprzeczne z Opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ oraz sprzeczne z postanowieniami wzoru umowy - załącznik nr 5 do SIWZ).
 • W ogłoszeniu powinno być: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: * inne dokumenty 1) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (Wykonawca jest obowiązany usunąć - względnie wykreślić (zaparafować skreślenia) - zapisy sprzeczne z Opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ oraz sprzeczne z postanowieniami wzoru umowy - załącznik nr 5 do SIWZ).
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
 • W ogłoszeniu jest: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych/plan taryfowy (Wykonawca jest obowiązany usunąć - względnie wykreślić (zaparafować skreślenia) - informacje o pakietach minut bezpłatnych i stawki, które zostały wskazane w formularzu ofertowym tj. opłatę abonamentową, ceny jednostkowe za realizację połączeń głosowych, ceny jednostkowe za SMS i MMS oraz opłaty za pakiety transmisji danych). 2) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Wypełniony i zaparafowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ (pkt 2 i 3 tego załącznika). 4) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych/plan taryfowy (Wykonawca jest obowiązany usunąć - względnie wykreślić (zaparafować skreślenia) - informacje o pakietach minut bezpłatnych i stawki, które zostały wskazane w formularzu ofertowym tj. opłatę abonamentową, ceny jednostkowe za realizację połączeń głosowych, ceny jednostkowe za SMS i MMS oraz opłaty za pakiety transmisji danych). 2) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, Warszawa 02-511, ul. Belgijska 4, sekretariat II piętro..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, Warszawa 02-511, ul. Belgijska 4, sekretariat II piętro.


Warszawa, dnia 28.06.2011 r.

 

 

 

 

informacja numer ZŻ/341/1380/W/11/ZP/AK

 

 

   Do Wykonawców

   biorących udział w postępowaniu

                                                                                   

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wraz z dostawą aparatów telefonicznych.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Proszę o podanie szacunkowego ruchu połączeń wychodzących generowanych w skali miesiąc, na każdym z numerów luba na całym koncie abonenckim.

Zamawiający informuje, iż:

1) średniomiesięczny czas rozmów wychodzących w ramach konta abonenckiego wynosi 3450 minut,

2) średniomiesięczny czas rozmów wychodzących (oprócz połączeń w ramach konta abonenckiego) wynosi 10225 minut,

3) średniomiesięczna ilość SMS wynosi 924,

4) średniomiesięczna ilość MMS wynosi 2,

na całym koncie abonenckim.

   (ilości szacunkowe dla 56 aktywnych kart SIM w koncie abonenckim)

2.

Proszę o doprecyzowanie kwoty abonamentów dla grupy I i II.

Zamawiający wyjaśnia, iż wszystkie karty SIM /numery abonenckie muszą mieć jeden rodzaj abonamentu, a dodatkowo dla 3 kart SIM /numerów abonenckich świadczona będzie miesięcznie usługa dostępu do Internetu: 50 MB za cenę określona przez Wykonawcę.

 

Zamawiający nie wskazuje minimalnej / maksymalnej preferowanej kwoty abonamentu.


Warszawa: Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Numer ogłoszenia w BZP: 174951 - 2011; data zamieszczenia: 27.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telefonii komórkowej na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wraz z dostawą aparatów telefonicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych w publicznie ruchomej sieci telefonicznej/telekomunikacyjnej (m.in. typu GSM, UMTS), 2) świadczenie usług telekomunikacyjnych wg określonych standardów dla danego typu sieci w publicznej ruchomej sieci telefonicznej/telekomunikacyjnej, 3) świadczenie usługi transmisji danych oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet, na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wraz z dostawą aparatów telefonicznych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające może być udzielone wówczas, gdy w okresie trwania umowy będzie konieczne zwiększenie zakresu świadczonych usług (tj. aktywowanie większej liczby kart SIM i abonentów wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych - w wyniku uruchomienia nowych placówek Zamawiającego lub przyjęcia nowych pracowników) w stosunku do podstawowego przedmiotu zamówienia, z terminem realizacji nieprzekraczającym terminu realizacji umowy podstawowej.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.20.00-5, 32.25.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Wykonawca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) Dane techniczne i użytkowe proponowanych aparatów telefonicznych (karta katalogowa) 2) Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (Wykonawca jest obowiązany usunąć - względnie wykreślić (zaparafować skreślenia) - zapisy sprzeczne z Opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ oraz sprzeczne z postanowieniami wzoru umowy - załącznik nr 5 do SIWZ)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych/plan taryfowy (Wykonawca jest obowiązany usunąć - względnie wykreślić (zaparafować skreślenia) - informacje o pakietach minut bezpłatnych i stawki, które zostały wskazane w formularzu ofertowym tj. opłatę abonamentową, ceny jednostkowe za realizację połączeń głosowych, ceny jednostkowe za SMS i MMS oraz opłaty za pakiety transmisji danych). 2) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Wypełniony i zaparafowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ (pkt 2 i 3 tego załącznika). 4) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 35
 • 2 - Cena jednostkowa brutto za 1 minutę krajowego połączenia głosowego - 40
 • 3 - Cena jednostkowa brutto za 1 SMS - 7
 • 4 - Cena jednostkowa brutto za 1 MMS - 7
 • 5 - Cena jednostkowa brutto za pakiet transmisji danych (1 cykl rozliczeniowy) 50 MB dla 1 karty SIM - 11

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 2) zmiany umowy w zakresie cen jednostkowych: a) z zastrzeżeniem zmiany na ceny korzystniejsze dla Zamawiającego w przypadku w szczególności wprowadzenia przez Wykonawcę ogólno dostępnych promocji, oferowanych pakietów, ofert rabatowych, b) Wykonawca obowiązany jest obniżyć w przypadku znacznego spadku cen świadczonych usług telekomunikacyjnych na rynku krajowym, przyjmując ceny obowiązujące w aktualnym i publicznie dostępnym cenniku Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wniosku Zamawiającego 3) zmiany umowy wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 4) zmiany umowy w związku z uzyskaniem przez Zamawiającego zgody Wykonawcy na wykorzystanie aktywnych kart SIM w ramach konta abonenckiego: a) do urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej, b) do kierowania do sieci Wykonawcy, za pomocą kart SIM, działających w sieci Wykonawcy, ruchu z sieci innych operatorów komórkowych, a Zamawiający będzie czerpał z tego tytułu bezpośrednio bądź pośrednio korzyści majątkowe, c) do udostępniania ich innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Wykonawcę. Aneks będzie określał warunki korzystania z usług o których mowa w pkt a, b i c oraz opłaty naliczane w związku ze świadczeniem tych usług. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego, Warszawa 02-511, ul. Belgijska 4, sekretariat II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, Warszawa 02-511, ul. Belgijska 4, sekretariat II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

  

Pliki do pobrania:
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.