Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Zaproszenie do składania ofert Adaptacja obiektu przy ul. Białobrzeskiej 19 z przeznaczeniem na mini żłobek

 

Oznaczenie postępowania: P19/07/2011                                                                  

Warszawa, dnia 08.09.2011 r.

 

ZŻ/341/1876a/W/11/ZP/AK

 

 

 

 Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pt. Adaptacja obiektu przy ul. Białobrzeskiej 19 z przeznaczeniem na mini żłobek.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

 

1)  dokonuje zmiany Projektu budowlanego Instalacji c.o., wod-kan i wentylacji mechanicznej:

-        opis techniczny Projektu POBIERZ

-        Rysunek nr 1 POBIERZ

-        Rysunek nr 2 POBIERZ

-        Rysunek nr 3 POBIERZ

-        Rysunek nr 3a (dodatkowy) POBIERZ

-        Rysunek nr 4 POBIERZ

-        Rysunek nr 5 POBIERZ

2)  dokonuje zmiany przedmiaru robót branży sanitarnej POBIERZ

 

            W/w dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.zlobki.waw.pl/oferty.php?z=99&pid=16441 oraz na płycie CD (wersja ujednolicona dokumentacji projektowej) załączonej do niniejszego pisma.

 

3) dokonuje następujących zmian w pkt 3.4 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

3.4Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia budowy, wystawienia faktury końcowej w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

 

4) dokonuje następujących zmian w pkt 20.7 SIWZ ppkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

3) w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie:

a)      jednej gwarancji: zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie realizacji umowy i okresie gwarancji (rękojmi za wady):

·         100 % wysokości zabezpieczenia na czas realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem, że 70 % wysokości zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót,

·         30 % wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawione na okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, której termin będzie liczony od dnia podpisania \ protokołu odbioru końcowego robót i zostanie zwrócone najpóźniej 15 dnia po upływie okresu udzielonej gwarancji jakości,

b)      dwóch odrębnych gwarancji:

-        gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie realizacji umowy,

·         100 % wysokości zabezpieczenia na czas realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, z zastrzeżeniem, że 70 % wysokości zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót,

-        gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie gwarancji (rękojmi za wady),

·         Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót,

·         w wysokości 30 % zabezpieczenia na okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, której termin będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót  i zostanie zwrócone najpóźniej 15 dnia po upływie okresu udzielonej gwarancji jakości.

 

5) dokonuje następujących zmian we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ:

 

§ 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

   2. Strony przez termin wykonania umowy wskazany w ust. 1  rozumieją zakończenie realizacji przedmiotu umowy w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

 

§ 4 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

14.  Podstawą do wystawienia:

1)      faktur przejściowych będą protokoły częściowe odbioru robót podpisane przez strony umowy,

2)      faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez strony umowy,

zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

 

§ 4 ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

15. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia budowy i wystawienia faktury końcowej w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

 

§ 5 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

   5. Łączna wartość faktur przejściowych przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 3.

 

§ 6 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (podpisania protokołu odbioru końcowego robót).

 

§ 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1.      Ustala się, że przedmiotem odbiorów:

1)        częściowych – będą roboty budowlane zanikające lub ulegające zakryciu oraz elementy robót  (etapy robót) podlegające fakturowaniu częściowemu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2)        końcowego – będzie przedmiot umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.

 

§ 8 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

9. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważać się będzie datę zakończenia robót wskazaną w protokole końcowym odbioru robót.

 

§ 8 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

10. Wykonawca może wystawić faktury przejściowe i końcową po podpisaniu protokołów odbiorów częściowych i odpowiednio końcowego zgodnie z zasadami przyjętymi umowie.

 

§ 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1.    Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy oraz na wbudowane lub / dostarczone materiały lub / i urządzenia oraz elementy wyposażenia na okres ………….. (minimum 36 miesięcy), licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta.

 

§ 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2.    Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania umownego, od której rozpoczyna się bieg okresu gwarancji, uważa się datę podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót.

 

            Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

 


Warszawa, dnia 06.09.2011 r.

 

ZŻ/341/1876/W/11/ZP/AK

 

 

 Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pt. Adaptacja obiektu przy  ul. Białobrzeskiej 19 z przeznaczeniem na mini żłobek.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”, dokonuje zmiany treści SIWZ, pkt 7 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

7. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie: od daty zawarcia umowy do 20.12.2011 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

 

Powyższej zmiany dokonano zgodnie z treścią pkt II.2 ogłoszenia o zamówieniu („CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2011”).

 

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

 

 


Warszawa, dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZŻ/341/1849/11/ZP/AK

 

 

 Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pt. Adaptacja obiektu przy ul. Białobrzeskiej 19 z przeznaczeniem na mini żłobek.

 

           

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 51 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu oraz którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków, do złożenia oferty w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych pt. „Adaptacja obiektu przy ul. Białobrzeskiej 19 z przeznaczeniem na mini żłobek”.

Zamawiającym udostępnia SIWZ w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej pod adresem: http://www.zlobki.waw.pl/oferty.php?z=99&pid=16441

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro lub przesłać pocztą do dnia 15.09.2011 r. do godz. 10:00. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju Dyrektora w dniu 15.09.2011 r. o godz. 10:30.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2011 r. nr 221462 – 2011.

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych z udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz niezaproszonych do składania ofert zostaną odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy.

 

SIWZ POBIERZ

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa):

1)      Projekt budowany Architektura POBIERZ

2)      Projekt budowlano-wykonawczy Instalacji Elektrycznych Włamania POBIERZ

3)      Projekt budowlano-wykonawcy Instalacji Elektrycznych Wewnętrznych POBIERZ

4)      Projekt budowlany Instalacji c.o., wod-kan i wentylacji mechanicznej POBIERZ

5)      BIOZ POBIERZ

6)      STWiORB POBIERZ

7)      STWiOR Instalacji elektrycznych POBIERZ

8)      STWiOR Instalacji sanitarnych, c.o., wod-kan i wentylacji mechanicznej POBIERZ

9)      Przedmiar robót branża roboty budowlane POBIERZ

10)   Przedmiar robót branża elektryczna POBIERZ

11)   Przedmiar robót branża sanitarna – Instalacja c.o., wod-kan i wentylacji mechanicznej POBIERZ

                                    


Warszawa, dnia 19 sierpnia 2011 r.

 

informacja numer ZŻ/341/1787/W/11/ZP/AK

 

 

                               Do Wykonawców

                               biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pt. Adaptacja obiektu przy ul. Białobrzeskiej 19 z przeznaczeniem na mini żłobek.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, który stanowi, iż „O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” przedstawia poniżej w/w informacje:

 

Wniosek nr 1 złożony przez:

P.H.U. Budomur

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mickiewicza 36i

06-100 Pułtusk

Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.

Wniosek nr 2 złożony przez:

Zbigniew Hordyj „Amat”

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 20 pkt

Wniosek nr 3 złożony przez:

BBWW

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wiewiórcza 66

15-532 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 24 pkt

Wniosek nr 4 złożony przez:

Konsorcjum:

1)      Lider: „Renomix” Piotr Świetlik

ul. Kalwaryjska 49

05-530 Góra Kalwaria

2)      Uczestnik: „Hydro-Max” Jarosław Jasek

ul. Pisudskiego 7A

05-530 Góra Kalwaria

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6 pkt

Wniosek nr 5 złożony przez:

Adro S.C.

Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69

05-120 Legionowo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8 pkt

Wniosek nr 6 złożony przez:

SG Firma Remontowo-Budowlana

Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37

01-451 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Punktacja przyznana Wykonawcy w zakresie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8 pkt

 

                Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odrębnym pismem zaprosi Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu do składania ofert.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.