Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

INFORMACJA o wyniku postępowania: Adaptacja obiektu przy ul. Białobrzeskiej 19 z przeznaczeniem na mini żłobek

 

P19/07/2011Warszawa, dnia 26 września 2011 r.

 

 

informacja numer ZŻ/341/2034/W/11/ZP/AK

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pt. Adaptacja obiektu przy ul. Białobrzeskiej 19 z przeznaczeniem na mini żłobek.

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany do realizacji zamówienia:

S.G. Firma Remontowo-Budowlana  Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37, 01-451 Warszawa

za cenę: 958.785,26 zł

- oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

BBWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wiewiórcza 66, 15-532 Białystok

za cenę: 1.099.895,63

- oferta uzyskała 87,17 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

S.G. Firma Remontowo-Budowlana  Sławomir Godlewski

ul. Łacińska 4 lok. 37, 01-451 Warszawa

za cenę: 958.785,26 zł

- oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ – cena 100 %.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Adro S.C. Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska

ul. Kwiatowa 69, 05-120 Legionowo

za cenę: 730.543,45 zł

- oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


 

Warszawa, dnia 26 września 2011 r.

 

 

informacja numer ZŻ/341/2032/W/11/ZP/AK

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o odrzuceniu oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie robót budowlanych pt. Adaptacja obiektu przy ul. Białobrzeskiej 19 z przeznaczeniem na mini żłobek.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż „Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne” informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”, odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę Adro S.C. Adam Giernatowski, Justyna Giernatowska z siedzibą w Legionowie przy ul. Kwiatowej 69.

 

            Zgodnie z treścią SIWZ (załącznik nr 2 „Wzór umowy”) Zamawiający wskazał, iż zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe według cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych stanowiących istotny elementy złożonej przez Wykonawcę oferty (załącznik nr 2 do umowy) oraz ilości wykonanych robót ustalonych powykonawczo na podstawie książki obmiarów. W związku z powyższym Zamawiający wyraźnie wskazał w pkt 15 SIWZ sposób przygotowania oferty (pkt 15.3 SIWZ):

Ceny poszczególnych elementów zamówienia należy przedstawić w kosztorysie / kosztorysach  sporządzonym / ych sporządzonych metodą szczegółową, które winny zawierać: ilość robót, cenę jednostkową pozycji, wartość pozycji, zestawienie materiałów i urządzeń z cenami, zestawienie sprzętu z cenami, stawkę robocizny, procentowe wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku. Każda pozycja kosztorysu ofertowego winna zawierać numer pozycji odpowiadający numerowi pozycji przedmiaru, podstawę (nr katalogu lub nazwę przyjętą w przedmiarze, np. kalkulacja własna, analiza własna, analogia itp.), opis pozycji i jednostki miary. Kosztorysy należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz ściśle wg wymagań Zamawiającego,

oraz wskazał, iż Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia oferty, nie wolno (pkt 15.5 SIWZ):

1)  zmieniać kolejności pozycji kosztorysów ofertowych w stosunku do przedmiarów robót,

2)  zmieniać podstaw kosztorysowania ani ilości robót umieszczonych w przedmiarach robót,

3)  dopisywać nowych lub pomijać (nie wycenić) pozycji w stosunku do przedmiarów robót,

4)  scalać kilku pozycji przedmiarowych w jedną pozycję kosztorysową,

5)  zmieniać opisu pozycji kosztorysowych za wyjątkiem zaoferowania materiałów, urządzeń lub elementów wyposażenia równoważnych, gdzie w opisie pozycji należy to w sposób wyraźny wskazać, treść pkt 3.5 SIWZ stosuje się odpowiednio.

 

            Wykonawca w załączonych do oferty kosztorysach dokonał zmian w stosunku do przekazanych przedmiarów skutkujących odrzuceniem oferty, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Wykonawca w kosztorysie – instalacje sanitarne:

1)              pominął i nie wycenił poz. 20, 21, 63-69 i 82 przedmiaru robót przekazanego przez Zamawiającego,

2)              w poz. 8, 19 (poz. 18 przedmiaru robót), 20 (poz. 19 przedmiaru robot) – zaoferował inne materiały niż wymagane przez Zamawiającego, poprzez wskazanie:

-        w poz. 8 rur PE-RT zamiast rur stalowych,

-        w poz. 19  grzejników stalowych grz. VK do 1060 zamiast grzejników aluminiowych Calidor 350/100,

-        w poz. 20 grzejników stalowych VK > 1060 cm zamiast grzejników aluminiowych Calidor 600/100

3) dopisał nową pozycję – nr 16 (kątowe przyłącze), której nie było w przekazanym przez Zamawiającego przedmiarze,

4)   dokonał zmiany ustalonych w przedmiarze podstaw wyceny:

-        poz. 8 - wskazanie KNR 0-13 0128-01, a powinno być KNR 2-12 0401-01,

-        poz. 19 (poz. 18 przedmiaru robót) - wskazanie KNR 2-15 0419-04, a powinno być KNR 2-15 0420-01,

-        poz. 20 (poz. 19 przedmiaru robót) - wskazanie KNR 2-15 0419-04 a powinno być KNR 2-15 0420-01

 

Zamawiający w dniu 20.09.2011 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty. W odpowiedzi Wykonawca wskazał, iż powodem błędów jest wykonanie kalkulacji w postaci kosztorysu na podstawie pierwszej wersji przedmiarów podanych przez Zamawiającego – poprzez co kalkulacja nie uwzględnia zmian podanych przez Zamawiającego gdyż na dzień wykonania oferty Wykonawca nie posiadał informacji o zmianach.

Zamawiający w dniu 08.09.2011 r. przekazał Wykonawcy pisemną informację o zmianie treści SIWZ (pismo znak ZŻ/341/1876a/W/11/ZP/AK) na nr faksu wskazany w formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. 0 22 676 67 69 o godz. 16:04 (wynik na potwierdzeniu wysłania pisma faksem – OK.). Informację o zmianie wraz z nowym przedmiarem robót i rysunkami, Zamawiający zamieścił również w tym samym dniu na stronie internetowej www.zlobki.waw.pl, która była dostępna do terminu składania ofert. Wprowadzenie zmian w SIWZ przez Zamawiającego zostało dokonane zgodnie z zachowaniem zasady pisemności, zatem zmiany te stały się wiążące w stosunku do wszystkich Wykonawców zaproszonych do składania ofert z chwilą otrzymania przez nich pisemnej informacji (w przypadku Wykonawcy z dniem 08.09.2011 r. godz. 16:04). W związku z faktem, iż Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 15.09.2011 r. – Wykonawca miał 7 dni na dokonanie zmian w kosztorysie (Wykonawca ofertę złożył w dniu 15.09.2011 r. o godz. 9:52, a na kosztorysie ofertowym branży sanitarnej widnieje data opracowania 12.09.2011 r.). Ponadto należy wskazać, iż pozostali Wykonawcy złożyli oferty z kosztorysem ofertowym uwzględniającym zmiany SIWZ przekazane i opublikowanie na stronie internetowej w dniu 08.09.2011 r.

 

            W związku z powyższym, Zamawiający uznał, iż:

1)      dokonane przez Wykonawcę zmiany materiałów wskazują na niezgodność oferty ze SIWZ (wyrok z dnia 13.05.2011 r. KIO 938/11), a doprowadzenie treści oferty do zgodności z treścią SIWZ wymagałoby zarówno poprawienia rodzaju (nazwy) materiałów, jak i określenia odpowiednio właściwej ich wyceny, brak jest zatem podstaw do uznania omyłki za spełniającą przesłanki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy (wyrok z dnia  26.02.2009 r. KIO/UZP 157/09, 159/09, 174/09),

2)      dokonanie przez Wykonawcę zmian podstaw wyceny nie można zaliczyć do omyłek podlegających poprawieniu na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, dokonanie poprawy podstawy wyceny przez Zamawiającego spowodowałoby istotną zmianę w treści oferty i naruszałoby powołane postanowienia SIWZ (wyrok z dnia 07.06.2010 r. KIO/UZP 932/10); gdyby podstawa wyceny wskazana w kosztorysach ofertowych była tożsama z podstawą wyceny określoną przedmiarem, a różnica tkwiłaby tylko w opisie pozycji (a także w sytuacji analogicznej: gdyby opis pozycji kosztorysu ofertowego był tożsamy z opisem pozycji zawartej w przedmiarze a różniłaby się wskazana podstawa wyceny) – Zamawiający mógłby dokonać poprawy uznając błąd za „inną omyłkę”, w Państwa przypadku zachodzi błędne wskazanie nie tylko podstaw wyceny, ale i opisów pozycji określających inny zakres prac niż żądany do wykonania przez Zamawiającego,

3)      brak wyceny niektórych pozycji kosztorysowych nie może zostać uznany jako inna omyłka polegająca na niezgodności oferty ze SIWZ niepodowująca istotnych zmian w treści oferty, gdyż Zamawiający nie ma możliwości wypełnienia za Wykonawcę ceny – w pozostałych pozycjach kosztorysów ofertowych nie ma wyceny tożsamych czynności; ponadto w związku z faktem, iż cena jest ceną kosztorysową – a zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, jak i pkt 15 SIWZ, wykonane prace będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych – brak wyceny pozycji na etapie składania oferty spowoduje niemożność ich rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż brak wyceny pozycji, zmiana podstawy ich wyceny oraz wycena materiałów niezgodnych ze SIWZ jest podstawą do odrzucenia oferty, gdyż Zamawiający nie mógłby dokonać poprawy materiałów i samodzielnie ich wycenić (stanowiłoby to istotną ingerencję w treść oferty Wykonawcy) – taka ingerencja w treść oferty jest, po pierwsze, niemożliwa z uwagi na brak wszystkich niezbędnych do dokonania poprawy danych, które nie są zawarte w ofercie po drugie, gdyby doszła do skutku stanowiłaby naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

 

Ponadto należy wskazać, iż oferta Wykonawcy zawiera błędy polegające na zmianie obmiarów i krotności, których poprawienie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy byłoby możliwe i skuteczne, gdyby nie fakt dokonania przez Wykonawcę zmian skutkujących odrzuceniem oferty, o których mowa powyżej, z zastrzeżeniem, że dokonana poprawa nie wpłynęłaby istotnie na cenę oferty.

 

Z tych względów, Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.