Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P39/10/2011 Informacja o wyniku postępowania Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki.

 

Oznaczenie postępowania: P39/10/2011 

Warszawa, dn. 12.10.2010 r.

 

Informacja numer ZŻ/341/2192/W/11/ZP/AK

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu 

 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia w częściach:

Część nr 1

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 25 przy ul. Drewnianej 10/16.

Część nr 2

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 38 przy ul. Brechta 14a.

Część nr 3

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Oddziale Żłobka nr 34 tzw. Mini Żłobek.

 

Pani Aleksandra Łajewska, zamieszkała w Warszawie przy ul. Nowolipki 26 m. 31

      Wykonawca złożył ofertę na:

-        część nr 1 za cenę: 4.896,00 zł – uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena-100%,

-        część nr 2 za cenę: 6.768,00 zł – uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena-100%,

-        część nr 3 za cenę: 3.456,00 zł – uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena-100%,

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Centrum Aktywnej Edukacji Przemysław Milczewski

ul. Rembielińska 10 lok. 95 03-343 Warszawa

Oferta na:

-        część nr 1 za cenę: 5.400,00 zł – uzyskała 90,67 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena-100%,

-        część nr 2 za cenę: 7.200,00 zł – uzyskała 94 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena-100%,

-        część nr 3 za cenę: 4.680,00 zł – uzyskała 73,85 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena-100%,

 

Oferta nr 2

Aleksandra Łajewska

ul. Nowolipki 26 m. 31, 01-019 Warszawa

Oferta na:

-        część nr 1 za cenę: 4.896,00 zł – uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena-100%,

-        część nr 2 za cenę: 6.768,00 zł – uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena-100%,

-        część nr 3 za cenę: 3.456,00 zł – uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ, cena-100%,

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w danej części postępowania zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


 

Warszawa, dn. 11.10.2011 r

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

z otwarcia ofert

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 11.10.2011 r. o godzinie 10:30 w siedzibie zamawiającego (pokój Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy) dokonano komisyjnego otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

            Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w danej części:

 

Część nr 1)

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 25 przy ul. Drewnianej 10/16. - 5.040,00 zł brutto

 

Część nr 2)

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 38 przy ul. Brechta 14a. - 7.200,00 zł brutto

 

Część nr 3)

Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Oddziale Żłobka nr 34 tzw. Mini Żłobek - 3.600,00 zł brutto

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Numer oferty     lp

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1   11       1

Centrum Aktywnej Edukacji

Przemysław Milczewski

ul. Rembielińska 10 lok. 95

03-343 Warszawa

Część nr 1)

Cena jednostkowa:

75,00 zł

Cena łączna: 5.400,00 zł

 

Część nr 2)

Cena jednostkowa:

100,00 zł

Cena łączna: 7.200,00 zł

 

Część nr 3)

Cena jednostkowa:

65,00 zł

Cena łączna: 4.680,00 zł

od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 17.10.2011 r.) do 30.06.2012 r.

-----------------------

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ

2     2      2

Aleksandra Łajewska

ul. Nowolipki 26 m. 31

01-019 Warszawa

Część nr 1)

Cena jednostkowa:

68,00 zł

Cena łączna: 4.896,00 zł

 

Część nr 2)

Cena jednostkowa:

94,00 zł

Cena łączna: 6.768,00 zł

 

Część nr 3)

Cena jednostkowa:

48,00 zł

Cena łączna: 3.456,00 zł

od daty zawarcia umowy (jednak nie wcześniej niż od 17.10.2011 r.) do 30.06.2012 r.

-----------------------

określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.