Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P42/10/2011 Informacja o wyniku postepowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek na potrzeby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Oznaczenie postępowania: P42/10/2011informacja numer ZŻ/341/2330/W/11/ZP/AK                                                      

Warszawa, dn. 02.11.2011 r. 

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek na potrzeby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia:

„Praxis Łódź Pilecka i Petlak” Spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 66

za cenę: 5.627,25 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej, gdyż w postępowaniu złożono mniej niż 3 ważne oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

„Partner” Monika Zapendowska

ul. górska 9D lok. 20, 00-740 Warszawa

Cena: 6.747,17 zł

Oferta uzyskała 83,40 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

„Praxis Łódź Pilecka i Petlak” Spółka jawna

ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

Cena: 5.627,25 zł

Oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.