Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P48/11/2011 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów czystościowych

 Oznaczenie postępowania: P48/11/2011

Warszawa, dnia 29.11.2011 r.

informacja numer ZŻ/341/2518/W/11/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie wraz z odpowiedzią:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Załącznik nr 4 poz. 21 i 22

Proszek do prania tkanin białych i kolorowych E występuje w gramaturze 2,5 kg. Proszę o dopuszczenie opakowania o gramaturze 2,5 kg z przeliczeniem ilościowym dla białego 363 opakowań, dla koloru 589 opakowań.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania opakowania zarówno o gramaturze 2 kg (z zachowaniem wskazanej w Kalkulacji ilości opakowań), jak i o gramaturach 2,5 kg oraz 3,3 kg – wówczas ilość opakowań należy przeliczyć, zaokrąglając w górę:

 

dla poz. 21

-         przy gramaturze 3,3 kg należy przyjąć ilość: 275 opakowań,

-         przy gramaturze 2,5 kg należy przyjąć ilość 363 opakowań,

 

dla poz. 22

-         przy gramaturze 3,3 kg należy przyjąć ilość: 447 opakowań,

-         przy gramaturze 2,5 kg należy przyjąć ilość 589 opakowań.

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 


Warszawa, dnia 29.11.2011 r.

informacja numer ZŻ/341/2511/W/11/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie wraz z odpowiedzią:

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Załącznik nr 4 poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci koncentratu do mycia dezynfekującego powierzchni, urządzeń i sprzętów w przemyśle spożywczym, gastronomii i szpitalach. Wyrób medyczny. Usuwa zabrudzenia tłuszczowe i mikrobiologiczne. Przeznaczony do mycia przedmiotów mający kontakt z żywnością. Zalecany do mycia stołów, urządzeń, sprzętów do produkcji żywności, maszyn, ścian podłóg w pomieszczeniach produkcyjnych. Zawiera fenoksyetanol, czwartorzędowe związki amoniowe w roztworze wodnym oraz substancje czynne: benzylo-C12-18-alkildimetylowe chlorki 22 g,. Ciecz bezbarwna, zapach delikatny, pH ok. 8-9.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu równoważnego w stosunku do produktu wyspecyfikowanego przez Zamawiającego (Wykonawca zgodnie z pkt 9.13 będzie obowiązany przedstawić świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości oraz kartę charakterystyki tego preparatu).

 

2.

Załącznik nr 4 poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji, na którą wyraził zgodę do oddzielnego pakietu.

Obecny sposób połączenia preparatów faworyzuje hurtownie, które oferują preparaty różnych producentów, a tym samym pozbawia możliwości złożenia oferty przez przedstawicieli producentów.

Niebagatelne znaczenie ma także fakt, że hurtownie są kolejnym ogniwem w dystrybucji preparatów i można stwierdzić, że zaoferują preparaty po cenach wyższych niż dystrybutorzy producenta, wiedząc, że nie będzie w danym postępowaniu konkurencyjnych cenowo ofert przedstawicieli wytwórców.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający nie dokona podziału przedmiotowego zamówienia na części.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie będzie obsługiwać 45 placówek Zamawiającego – żłobków oraz siedziba Biura – łącznie 46. Możliwość uzyskania zamówienia od jednego Wykonawcy jest korzystna dla Zamawiającego ze względów logistycznych – przedstawiciele placówek składają zamówienia na zbliżony rodzaj asortymentu do jednego Wykonawcy. Należy w szczególności wziąć pod uwagę okres realizacji zamówienia (od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.) oraz 46 miejsc dostaw – w tym przypadku wydzielenie z całości zamówienia poszczególnych artykułów (podział na części) może spowodować sytuację, w której do kilku placówek Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć np. jeden artykuł, co może się okazać nieekonomiczne.

Poza tym istnieją na rynku Wykonawcy, którzy specjalizują się w dostarczeniu całego asortymentu.

Ponadto, należy wskazać, iż ilości podane w kalkulacji cenowej są ilościami szacunkowymi, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) §5 ust. 1 Zamawiający zastrzegł sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia do wysokości łącznej wartości brutto umowy - zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia mogą nastąpić w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia, co pozwala przedstawicielom poszczególnych placówek zamawiać artykuły w odpowiednich dla siebie ilościach.

3.

Załącznik nr 4 poz. 51

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci płynu, preparat dezynfekujący, gotowy do użycia, opartego na bazie dwóch alkoholi o działaniu bakteriobójczym oraz grzybobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. O przyjemnym zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji. Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody w opakowaniach 1 litrowych. Zalecany do dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych w tym również powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością w placówkach gastronomicznych. Skład: 100 g preparatu zawiera substancje czynne – 25g etanolu, 35g propan-1-olu, zarejestrowanego jako wyrób medyczny i posiadającego dopuszczenie do powierzchni kontaktujących się z żywnością.

 

Odpowiedź jak na pytanie nr 1.

4.

Załącznik nr 4 poz. 51

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji, na którą wyraził zgodę do oddzielnego pakietu.

Obecny sposób połączenia preparatów faworyzuje hurtownie, które oferują preparaty różnych producentów, a tym samym pozbawia możliwości złożenia oferty przez przedstawicieli producentów.

Niebagatelne znaczenie ma także fakt, że hurtownie są kolejnym ogniwem w dystrybucji preparatów i można stwierdzić, że zaoferują preparaty po cenach wyższych niż dystrybutorzy producenta, wiedząc, że nie będzie w danym postępowaniu konkurencyjnych cenowo ofert przedstawicieli wytwórców.

 

Odpowiedź jak na pytanie nr  2.

5.

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)

Zgodnie z pkt 9.13 Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie – ilość szt.).

Mając na uwadze powyższy zapis, w przypadku chęci zaproponowania artykułu o innej wielkości niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego z propozycją zmiany wielkości opakowania. Zamawiający wówczas  poda sposób przeliczenia ilości opakowań – gdy będzie to konieczne – lub poinformuje o możliwości pozostawienia ilości opakowań / sztuk wskazanej w Kalkulacji cenowej.

6.

Załącznik nr 4 poz. 20

Ludwik płyn do mycia naczyń wystepuje w opakowaniach 1 kg a nie 1 l. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści płyn w opakowaniu 1 kg.

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu poz. 20 Kalkulacji cenowej, która otrzymuje brzmienie:

 

poz. 20

Płyn do mycia naczyń, opakowania 1 kg typu „Ludwik” lub środek równoważny (opis umieszczony na końcu tabeli)

7.

Załącznik nr 4 poz. 57

Z informacji uzyskanych od producenta oraz danych ze strony internetowej firmy Stlagast preparat nabłyszczający do zmywarek Gloss Z Lux uzyskał nową formułę i nową nazwę GÓRAGLOSS Z. GLOS Z Lux nie jest już produkowany. Jest to produkt o takich właściwościach i funkcjach, tego samego producenta. Czy w związku z tym Zamawiający dokona modyfikacji w tej pozycji lub dopuści preparat typu GÓRAGLOSS Z?

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania produktu o nazwie własnej „Góragloss Z” produkowanego przez Zakłady Chemiczne „GÓRA” Janusz Głowacki jako produktu równoważnego w stosunku do produktu wyspecyfikowanego przez Zamawiającego (Wykonawca zgodnie z pkt 9.13 będzie obowiązany przedstawić świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości oraz kartę charakterystyki tego preparatu).

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu poz. 57 Kalkulacji cenowej, która otrzymuje brzmienie:

 

poz. 57

Preparat nabłyszczający do zmywarek – szkła, porcelany, garnków. Skład:  <15 izopropanol, <10 kwas cytrynowy, < capryleth-9 carboxylic acid. pH 1% roztworu wodnego 3-4, typu „GLOSS Z LUX” lub „GLOSS Z” w opakowaniach 10 kg oferowane przez Stalgast.

8.

Czy Zamawiający dopuści w zakresie specyfikacji asortymentowo-cenowej (załącznik nr 4) wyłączenie następujących pozycji: 11, 23-28, 35, 37-40, 42-45, 52, 67, 68 i utworzenie przez to kolejnego pakietu?

Prośbę swą motywujemy tym, iż wybrane przez nas pozycje stanowią artykuły do sprzątania, w odróżnieniu do innych, które stanowią artykuły chemii gospodarczej i artykuły higieniczne. Utworzenie nowego pakiety, składającego się z w/w pozycji byłoby dla Zamawiającego korzystnie ponieważ istnieje wiele firm, które zajmują się rozprowadzaniem akcesoriów do sprzątania i poprzez to zwiększy się liczba oferentów i atrakcyjność ofert.

Odpowiedź jak na pytanie nr 2.

9.

Załącznik nr 4 poz. 20

Płyn Ludwik występuje w gramaturze 1 kg a nie 1 litr prosimy o zmianę SIWZ.

Odpowiedź jak na pytanie nr 6.

10.

Załącznik nr 4 poz. 21 i 22

Proszek E w gramaturze 2 kg został wycofany z produkcji, obecnie na rynku występuje w gramaturach 1,3; 3,3; 4,6 kg prosimy o zmianę.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania opakowania zarówno o gramaturze 2 kg (z zachowaniem wskazanej w Kalkulacji ilości opakowań), jak i o gramaturze 3,3 kg – wówczas ilość opakowań należy przeliczyć, zaokrąglając w górę:

-     dla poz. 21 przy gramaturze 3,3 kg należy przyjąć ilość: 275 opakowań,

-     dla poz. 22 przy gramaturze 3,3 kg należy przyjąć ilość: 447 opakowań.

11.

Załącznik nr 4 poz. 12

Płyn kret w SIWZ występuje z jednostkową miarą 500 ml a w rzeczywistości jest on w jednostkach miary 500 g. Bardzo proszę o skorygowanie danych w Specyfikacji.

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu poz. 12 Kalkulacji cenowej, która otrzymuje brzmienie:

 

poz. 12

Płyn do udrażniania syfonów, odpływów i przewodów kanalizacyjnych na bazie wodorotlenku sodowego  - typu KRET lub środek równoważny w opakowaniu o pojemności 500 g.

12.

Załącznik nr 4 poz. 72

Prosimy o skorygowanie SIWZ w poz. 72 ponieważ odświeżacz powietrza o nazwie Ambi Pur Car występuje w pojemności 7 ml a nie 8 ml.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania artykułu zarówno o pojemności 7 ml, jak i 8 ml (z zachowaniem wskazanej w Kalkulacji ilości opakowań niezależnie od zaoferowanej przez Wykonawcę pojemności).

13.

Załącznik nr 4 poz. 74

Prosimy o skorygowanie SIWZ w poz. 74 ponieważ zimowy płyn do spryskiwaczy samochodowych do -22oC marki K2 występuje  pod nazwą Claren a nie Clarin.

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu poz. 74 Kalkulacji cenowej, która otrzymuje brzmienie:

 

poz. 14

Zimowy płyn do spryskiwaczy samochodowych do -22C, nie pozostawia smug, doskonale usuwa wszelki brud, nie uszkadza uszczelek gumowych, nie pozostawia plam na lakierze, posiada certyfikat bezpieczeństwa oraz atest „B” opakowania 4-5 l, typu K2 Claren.

 

 Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

Jednocześnie, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1) Zamawiający modyfikuje pkt 11.4 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego poniedziałek - piątek w godz. 800-1600, w terminie do dnia 02.12.2011 r. do godz. 9:00 kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

 

2) Zamawiający modyfikuje pkt 11.5 ppkt 1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

11.5 Sposób wniesienia wadium:

1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: wadium w  przetargu na dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank lub Pocztę Polską odcinek polecenia wykonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia 02.12.2011 r. do godz. 9:00  środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

 

3) Zamawiający modyfikuje pkt 14.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

14.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 02.12.2011 r. do godz. 9:00

 

4) Zamawiający modyfikuje pkt 14.3 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Nie otwierać przed 02.12.2011 r. godz. 9:30 oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

 

5) Zamawiający modyfikuje pkt 11.4 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój  Dyrektora w dniu 02.12.2011 o godz. 9:30

 

6) Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 4 do SIWZ (Kalkulacja cenowa) uwzględniającą informacje opublikowane na stronie Zamawiającego w dniach 23.11.2011 r. oraz 24.11.2011 r. (Wykonawcy mogą załączyć do oferty wypełniony załącznik w pierwotnej wersji, z naniesionymi ręcznie poprawkami).

 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej jednolitą wersję SIWZ.


 

Warszawa, dnia 23.11.2011 r.

 

 

informacja numer ZŻ/341/2483/W/11/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie wraz z odpowiedzią:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Czy Zamawiający mógłby udostępnić załącznik nr 4 „Kalkulacja cenowa” do ww. postępowania przetargowego w pliku Exel?

Nie. Zamawiający udostępnił na stronie internetowej SIWZ w formacje *.doc (z możliwością edycji) co daje możliwość skopiowania Kalkulacji cenowej do jakiegokolwiek programu kalkulacyjnego i przypisania poszczególnym kolumnom Kalkulacji odpowiednich formuł, zgodnie ze sposobem obliczenia ceny wskazanym w pkt 15.1 SIWZ.

 

Jednocześnie, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1) modyfikuje się pkt 9.10 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

 

9.10 Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (dla poz. nr 13,14,64 Kalkulacji cenowej) lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji).

 

Pozostałe zapis SIWZ pozostają bez zmian.

 

Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.


Numer ogłoszenia: 393742 - 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 391488 - 2011 data 22.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
 • W ogłoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: * próbki, opisy lub fotografie * inne dokumenty 1) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzającego, iż: a) oferowane artykuły czystościowe będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) oferowane środki chemiczne posiadają dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu oraz zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2) Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 29, 30, 36, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 64, 66, 70, 71, 73, 74, 75 Kalkulacji cenowej). 3) Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji) (dla poz. nr 13,14,58 Kalkulacji cenowej). 4) Aktualnej pozytywnej opinii wystawionej przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). 5) Po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 11,27,28,37,38,39,40,43,45,55,67 Kalkulacji cenowej (próbki zostaną zwrócone Wykonawcy na jego żądanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z wyjątkiem oferty najkorzystniejszej, której próbki pozostają u Zamawiającego przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania). 6) Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego. Dla kosmetyków należy dołączyć: a) dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, b) aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić: c) świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, d) karty charakterystyk. Dla artykułów inne niż artykuły chemiczne i kosmetyki - po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 11,27,28,37,38,39,40,43,45,55,67 Kalkulacji cenowej. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie - ilość szt.)..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: * próbki, opisy lub fotografie * inne dokumenty 1) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzającego, iż: a) oferowane artykuły czystościowe będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) oferowane środki chemiczne posiadają dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu oraz zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2) Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 29, 30, 36, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 64, 66, 70, 71, 73, 74, 75 Kalkulacji cenowej). 3) Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji) (dla poz. nr 13,14,64 Kalkulacji cenowej). 4) Aktualnej pozytywnej opinii wystawionej przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). 5) Po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 11,27,28,37,38,39,40,43,45,55,67 Kalkulacji cenowej (próbki zostaną zwrócone Wykonawcy na jego żądanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z wyjątkiem oferty najkorzystniejszej, której próbki pozostają u Zamawiającego przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania). 6) Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego. Dla kosmetyków należy dołączyć: a) dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, b) aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić: c) świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, d) karty charakterystyk. Dla artykułów inne niż artykuły chemiczne i kosmetyki - po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 11,27,28,37,38,39,40,43,45,55,67 Kalkulacji cenowej. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie - ilość szt.)..


Warszawa: Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia w BZP: 391488 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, wprowadzonych do obrotu oraz spełniających wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący: posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z dostarczaniem środków czystościowych (suma dwóch zrealizowanych lub realizowanych zamówień ma wynosić co najmniej 500.000,00 zł. z podatkiem VAT)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący: sytuacji ekonomicznej i finansowej - jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

  1) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzającego, iż: a) oferowane artykuły czystościowe będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) oferowane środki chemiczne posiadają dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu oraz zaświadczenia podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 2) Karty charakterystyk dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków (dla poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 29, 30, 36, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 64, 66, 70, 71, 73, 74, 75 Kalkulacji cenowej). 3) Dokumentu potwierdzającego rejestrację kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu lub karta charakterystyki ( w przypadku braku wymaganej rejestracji) (dla poz. nr 13,14,58 Kalkulacji cenowej). 4) Aktualnej pozytywnej opinii wystawionej przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). 5) Po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 11,27,28,37,38,39,40,43,45,55,67 Kalkulacji cenowej (próbki zostaną zwrócone Wykonawcy na jego żądanie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z wyjątkiem oferty najkorzystniejszej, której próbki pozostają u Zamawiającego przez okres 4 lat od daty zakończenia postępowania). 6) Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego. Dla kosmetyków należy dołączyć: a) dokument potwierdzający rejestrację produktu w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, b) aktualną pozytywną opinię wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka (dla poz. nr 14 Kalkulacji cenowej). Dla artykułów chemicznych z wyłączeniem kosmetyków Wykonawca obowiązany jest przedstawić: c) świadectwa oceny równoważności potwierdzające zdolności w zakresie najważniejszych parametrów użytkowych danego produktu do produktu sprecyzowanego przez Zamawiającego, np. jego zdolności czyszczące i myjące, i niestwierdzające różnic mających znaczenie techniczne i użytkowe (w zakresie właściwości fizyko-chemicznych oferowanego produktu), pochodzące od podmiotów uprawnionych do kontroli jakości, d) karty charakterystyk. Dla artykułów inne niż artykuły chemiczne i kosmetyki - po jednej sztuce oferowanych produktów dla poz. nr 11,27,28,37,38,39,40,43,45,55,67 Kalkulacji cenowej. Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanego w opisie (Kalkulacji cenowej) opakowania (wymiary/pojemność/waga/opakowanie - ilość szt.).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Dowód wniesienia wadium. 3) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Wypełniona kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: http://aukcje.um.warszawa.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany gramatur poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia lub zmiana dostarczanego produktu na inny - w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestania produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego (o tożsamych cechach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych spełniających wymagania określone w SIWZ - w Kalkulacji cenowej), jak również w sytuacji, gdy dostarczane produkty nie będą odpowiadały wymaganiom jakościowym (np. w postaci zaleceń organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej) z zastrzeżeniem niezmienności cen jednostkowych (w przypadku zwiększenia gramatur/pojemności/opakowania) lub ich stosunkowemu obniżeniu (w przypadku zmniejszenia gramatur/pojemności/opakowania), 2) zmiany w zakresie lokalizacji do których następować będą dostawy przedmiotu zamówienia określonych w załączniku nr 3 do umowy w przypadku przejęcia lub uruchomienia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy nowych lokalizacji, 3) zmiany osób wyznaczonych do kontaktów w sprawie realizacji umowy, 4) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (II piętro) ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.