Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P57/11/2011 Dostawa artykułow szkolnych i tablic magnetycznych w grudniu 2011 r. Informacja o wyniku postępwania w części nr 1 i 2

 

Oznaczenie postępowania: P57/11/2011 

 

informacja numer ZŻ/341/2653/W/11/ZP/AK

                                                                      

 Warszawa, dn.09.12.2011 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę artykułów szkolnych i tablic magnetycznych do placówek  Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w części nr 1 Dostawa artykułów szkolnych :

Pani Monika Zapendowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Partner Monika Zapendowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiej 9D lok. 20

za cenę: 142.093,93 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Partner Monika Zapendowska

ul. Górska 9D lok. 20

00-740 Warszawa

Część nr 1 - cena: 142.093,93 zł - oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

Oferta nr 3 złożona przez:

Nowa Szkoła

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

Część nr 1 - cena: 174.796,00 zł - oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


informacja numer ZŻ/341/2661/W/11/ZP/AK 

Warszawa, dn.12.12.2011 r.

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o unieważnieniu postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę artykułów szkolnych i tablic magnetycznych do placówek  Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” unieważnia przedmiotowe postępowanie w części nr 2 Dostawa tablic magnetycznych, ze względu na fakt, iż oferta z najniższą ceną, 5.488,61 zł przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 4.910,00 zł.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Partner Monika Zapendowska

ul. Górska 9D lok. 20

00-740 Warszawa

Część nr 2 - cena: 5.488,61 zł - oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Partner XXI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Pawliczka 25

41-800 Zabrze

Część nr 2 - cena: 5.861,36 zł - oferta uzyskała 93,64 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.29.18 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw -IV procedura
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.