Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P59/11/2011 Informacja o unieważnieniu postępowania: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Oznaczenie postępowania: P59/11/2011 

informacja numer ZŻ/341/2676W/11/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 13.12.2011 r.

 

 Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

 

I N F O R M A C J A

o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 unieważnia przedmiotowe postępowanie.

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty, z czego:

-        oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę Falck Medycyna Sp. z o.o. została złożona po terminie składania ofert, i niezwłocznie zwrócona zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy,

-        oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy gdyż została złożona przez Wykonawcę Perta Medica Sp. z o.o. wykluczonego z udziału w postępowaniu.

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Petra Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grochowska 166, 04-329 Warszawa

Cena: 67.780,00 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Falck Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa

Oferta nie była oceniana, gdyż została złożona po terminie składania ofert.

 

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.32.18 Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.