Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na usuwanie awarii elektrycznych               w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty równoważnej.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej www.zlobki.waw.pl specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać w wersji papierowej odpłatnie osobiście          w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą             na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy           -  w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związane z wykonywaniem prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych lub usuwaniem awarii instalacji elektrycznych (wartość zamówienia nie może być niższa od kwoty 100.000 tys.) oraz dysponują potencjałem technicznym i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) typu D uprawniające do wykonywania prac elektrycznych na stanowisku dozór oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) typu E uprawniające do wykonywania prac elektrycznych na stanowisku eksploatacja. 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.000 zł ( cztery tysiące złotych).

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

Cena                                                   – 100 %

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie                               przy ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 29.11.2006 r. roku do godziny 12.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.  Belgijskiej 4                     w pokoju Dyrektora w dniu 29.11.2006 r. o godzinie 12.30.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert.  

Warszawa, 16.11.2006 r.

 

 pliki do pobrania

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.