Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P47/11/2011 Informacja o wyniku postępowania: Dostawy artykułów biurowych i szkolnych

 

Oznaczenie postępowania P47/11/2011informacja numer ZŻ/341/2684/W/11/ZP/AK                                                                       

Warszawa, dn.13.12.2011 r.

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawy artykułów biurowych i szkolnych do placówek  Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w części nr 1 Dostawy artykułów biurowych:

Partner XXI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pawliczka 25

za cenę: 55 157,54 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej, gdyż w postępowaniu złożono mniej niż 3 ważne oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Partner Monika Zapendowska

ul. Górska 9D lok. 20

00-740 Warszawa

Część nr 1 - cena: 56 577,17 zł - oferta uzyskała 97,49 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Partner XXI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Pawliczka 25

41-800 Zabrze

Część nr 1 - cena: 55 157,54 zł - oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.


 

informacja numer ZŻ/341/2685/W/11/ZP/AK                                                                       

Warszawa, dn.13.12.2011 r.

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcją elektroniczną, na dostawy artykułów biurowych i szkolnych do placówek  Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia w części nr 2 Dostawy artykułów szkolnych :

 

Pani Monika Zapendowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Partner Monika Zapendowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Górskiej 9D lok. 20

za cenę: 35 458,09 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej, gdyż w postępowaniu złożono mniej niż 3 ważne oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Partner Monika Zapendowska

ul. Górska 9D lok. 20

00-740 Warszawa

Część nr 2 - cena: 35 458,09 zł - oferta uzyskała 100 pkt przy kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.