Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P02/01/2012 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa materiałów eksploatacyjnych

 

Oznaczenie postępowania P02/01/2012 
 

Warszawa, dnia 16.01.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/131/W/12/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie treści w nowym arkuszu cenowym po modyfikacji.

W kolumnie 11 jest pozycja „pojemność” w materiałach eksploatacyjnych takich jak tonery – nie istnieje takie określenie.

W wierszu nr 2, 8, 11 Wykonawca nie ma możliwości przedstawienia testów wydajnościowych – poz. 11 to pojemnik, poz. 2,8 to tonery kopiarkowe, których nie bada się wg metod wskazanych przez Państwa.

 

Odpowiedź nr pytanie nr 1:

1.      Zamawiający dokonuje modyfikacji Kalkulacji cenowej, w której w kolumnie 11 w poz. 1-10 oraz 12 – wyraz „pojemność” zastępuje wyrazem „wydajność”. Zamawiający załącza poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ - kalkulacja cenowa.

2.      Konieczność przedstawienia testów wydajnościowych w przypadku poz. nr 11 Kalkulacji cenowej nie znajduje uzasadnienia logicznego – zatem w przypadku tej pozycji nie mogą być i nie będą one wymagane przez Zamawiającego. Z tego powodu Zamawiający, zgodnie z treścią Kalkulacji cenowej z dnia 13.01.2012 r., wymaga wskazania w tej poz. w kol. 11 jedynie nazwy producenta oraz nazwy własnej lub innego oznaczenia identyfikującego oferowany artykuł. Dla jasności Zamawiający zmodyfikował treść pkt 9.6a oraz 13.2 SIWZ.

3.      W przypadku poz. nr 2 i 8 na stronie internetowej producenta, została wskazana „wydajność” tonerów, wobec czego Zamawiający nie rezygnuje z wymogu wskazania przez Wykonawców w tych pozycjach  „wydajności”:

a)      poz. 2 – wydajność oryginału 8000 str, przy zaczernieniu 5% (zgodnie z normą ISO/IEC 19752),

b)      poz. 8 – wydajność oryginału 11000 str, przy zaczernieniu 5% (zgodnie z normą ISO/IEC 19752).

 

Pytanie nr 2:

Zamawiający w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych wymaga dołączenia do oferty raportów z testów wydajności wykonanych przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości. Czy przez podmiot „uprawnionych do kontroli jakości” należy rozumieć podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania jakości produktów objętych przedmiotem zamówienia? Czy też wystarczy, że będzie to jednostka inna niż producent materiałów równoważnych?

 

Odpowiedź nr pytanie nr 2:

Zamawiający modyfikuje treść pkt  9.6a oraz 13.2 ppkt 2a) i 3b) SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ zostaje zamieszczona poniżej.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie

 

1) treść pkt 13.2 SIWZ:

     

     pkt 2 ppkt a) otrzymuje następujące brzmienie:

 

2. Przez artykuł równoważny Zamawiający rozumie produkt:

a)     fabrycznie nowy tj. wykonany z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem,

        

     pkt 2 ppkt i) zostaje wykreślony,

 

     pkt 2 ppkt j) otrzymuje numer „i)”,

 

     pkt 3 ppkt b) otrzymuje następujące brzmienie:

 

3. Wykonawca tzw. ofertę równoważną ma obowiązek:

b) załączyć do oferty odpowiednie dokumenty:

i)         raporty (wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości lub producenta oferowanego artykułu) z wykonanych testów wydajnościowych oferowanych artykułów, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752 – raporty muszą zawierać wszystkie informacje wymagane przez wskazaną normę (nie dot. poz. nr 11 Kalkulacji cenowej),

ii)       certyfikaty (wystawione przez niezależne podmioty zajmujące się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi) potwierdzające, że proces produkcji zaproponowanego artykułu przebiega zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi (nie dot. poz. nr 11 Kalkulacji cenowej),

iii)      kartę katalogową, szczegółowy opis, specyfikację lub etykietę oferowanego artykułu, z której jasno wynika przeznaczenie artykułu, tj. możliwość użycia w urządzeniu, które posiada Zamawiający.

  

2) treść pkt 9.6a SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

9.6a  Każdy Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty:

1)        raporty (wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości lub producenta oferowanego artykułu) z wykonanych testów wydajnościowych oferowanych artykułów, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752 – raporty muszą zawierać wszystkie informacje wymagane przez wskazaną normę (nie dot. poz. nr 11 Kalkulacji cenowej),

2)        certyfikaty (wystawione przez niezależne podmioty zajmujące się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi) potwierdzające, że proces produkcji zaproponowanego artykułu przebiega zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi (nie dot. poz. nr 11 Kalkulacji cenowej),

3)        kartę katalogową, szczegółowy opis, specyfikację lub etykietę oferowanego artykułu, z której jasno wynika przeznaczenie artykułu, tj. możliwość użycia w urządzeniu, które posiada Zamawiający.

 

3) treść pkt 14.1, 14.3 oraz 14.6 SIWZ otrzymują następujące brzmienie:

 

14.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 20.01.2012 r. do godz. 10:00

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Nie otwierać przed 20.01.2012 r. godz. 10:30” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności w jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14.6. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój  Dyrektora, w dniu 20.01.2012 r. o godz. 10:30.

 

Do pobrania:

Numer ogłoszenia w BZP: 15303 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9939 - 2012 data 10.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
 • W ogłoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty (tj. odpowiednie dowody wykazujące równoważność oferowanych przez Wykonawcę artykułów - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy) potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego (oznaczonym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem): 1) raporty (wystawione przez niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości) z wykonanych testów wydajnościowych oferowanych artykułów równoważnych, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752, 2) certyfikaty (wystawione przez niezależne podmioty zajmujące się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi) potwierdzające, że proces produkcji zaproponowanego artykułu przebiega zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi, 3) kartę katalogową, szczegółowy opis, specyfikację lub etykietę oferowanego artykułu równoważnego.
 • W ogłoszeniu powinno być: Każdy Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty: 1) raporty (wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości lub producenta oferowanego artykułu) z wykonanych testów wydajnościowych oferowanych artykułów, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752 - raporty muszą zawierać wszystkie informacje wymagane przez wskazaną normę, (nie dot. poz. nr 11 Kalkulacji cenowej) 2) certyfikaty (wystawione przez niezależne podmioty zajmujące się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi) potwierdzające, że proces produkcji zaproponowanego artykułu przebiega zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi, (nie dot. poz. nr 11 Kalkulacji cenowej) 3) kartę katalogową, szczegółowy opis, specyfikację lub etykietę oferowanego artykułu, z której jasno wynika przeznaczenie artykułu, tj. możliwość użycia w urządzeniu, które posiada Zamawiający.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (II piętro) ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (II piętro) ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa..


 

Warszawa, dnia 13.01.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/88/W/12/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie:

Zamawiający w pkt 13.2 SIWZ wprowadził zapis: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, dopuszczone do użytku przez producenta urządzenia, bez utraty gwarancji na urządzenia przez Zamawiającego. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nie mogą być regenerowane. (…) Zapis taki umieszczony w SIWZ narusza art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 PZP, ponieważ ogranicza konkurencję poprzez wskazanie wyłącznie materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta urządzenia, a więc wprost wskazuje dostawę, czyli producenta urządzenia lub firmę z nim współpracującą. Wnioskuję więc o wykreślenie powyższego zapisu z SIWZ.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści pkt 13.2 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

 

13.2  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej.

1. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje artykuły równoważne tym sprecyzowanym w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Muszą to być artykuły odpowiadające pod względem parametrów, funkcji i jakości artykułom wskazanym przez Zamawiającego w Kalkulacji cenowej.

       Na Wykonawcy spoczywa ciężar dowodzenia równoważności oferowanego artykułu w stosunku do artykułu wskazanego przez Zamawiającego. ,

2. Przez artykuł równoważny Zamawiający rozumie produkt:

a)     fabrycznie nowy, nie regenerowany, nie poddawany procesowi ponownego napełniania,

b)     pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi,

c)     opakowany hermetycznie, nie noszący śladów użytkowania,

d)     którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do drukarek monochromatycznych jest, co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producenta sprzętu,

e)     który zapewnia jakość wydruku, co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu,

f)      którego pojemność opakowania jest co najmniej taka, jak pojemność opakowania artykułu oryginalnego,

g)     który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem,

h)     który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej,

i)       w którym wszystkie części są nowe, w którym żadna z części nie była poddawana procesowi wymiany, recyklingu, czy też nie była elementem wcześniej używanym, czy modyfikowanym,

j)      w którym zastosowano toner / tusz dopasowany do pracy z danym urządzeniem.

3. Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek:

a)        wyraźnie wskazać w Kalkulacji cenowej, iż oferuje artykuł równoważny,

b)       załączyć do oferty odpowiednie dokumenty (tj. odpowiednie dowody wykazujące równoważność oferowanych przez Wykonawcę artykułów - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy) potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego (oznaczonym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem):

i)         raporty (wystawione przez niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości) z wykonanych testów wydajnościowych oferowanych artykułów równoważnych, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752,

ii)       certyfikaty (wystawione przez niezależne podmioty zajmujące się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi) potwierdzające, że proces produkcji zaproponowanego artykułu przebiega zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi;

iii)      kartę katalogową, szczegółowy opis, specyfikację lub etykietę oferowanego artykułu równoważnego.

 

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1) Zamawiający modyfikuje pkt 9 SIWZ, do którego dodaje pkt 9.6a, o następującej treści:

 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

9.6a  Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty (tj. odpowiednie dowody wykazujące równoważność oferowanych przez Wykonawcę artykułów - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy) potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego (oznaczonym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem):

1)        raporty (wystawione przez niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości) z wykonanych testów wydajnościowych oferowanych artykułów równoważnych, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752,

2)        certyfikaty (wystawione przez niezależne podmioty zajmujące się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi) potwierdzające, że proces produkcji zaproponowanego artykułu przebiega zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi,

3)        kartę katalogową, szczegółowy opis, specyfikację lub etykietę oferowanego artykułu równoważnego.

 

2) Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ, którego aktualna treść stanowi załącznik do niniejszego pisma,

 

3) Zamawiający modyfikuje treść § 4 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), który otrzymuje następujące brzmienie:

 

4. Każdy dostarczony materiał eksploatacyjny będący przedmiotem umowy podlega sprawdzeniu zgodności jakości z wymaganiami określonymi w SIWZ i w ofercie Wykonawcy, oraz następującymi:

1)      opakowane hermetycznie,

2)      nie nosi śladów użytkowania,

3)      na opakowaniach wypisane są wszystkie typy urządzeń, z którymi artykuł jest kompatybilny, czyli dopuszczony do stosowania,

4)      na opakowaniach oznaczony jest termin przydatności do użycia,

5)      opakowanie jest oznaczone nazwą producenta, nazwą własną, numerem, symbolem (kodem) oferowanego artykułu.

 

4) Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust. 3, 4 i 5 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), które otrzymują następujące brzmienie:

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i wad dostarczonych materiałów eksploatacyjnych w trakcie trwania gwarancji. Za wady strony rozumieją w szczególności odbiegającą (na niekorzyść) od wskazanej przez producenta oryginalnego materiału eksploatacyjnego: wydajność, jakość lub niezawodność a także sytuację gdy artykuł nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tonera. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad dostarczonych materiałów:

1)      Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę wskazując opis wady i oznaczenie wadliwego artykułu,

2)      w terminie do 14 dni, Wykonawca dokona naprawy lub wymieni artykuł na fabrycznie nowy, nieużywany,

3)      w przypadku trzech zawiadomień o usterkach lub wadach dotyczących tego samego rodzaju materiałów, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wymiany wadliwych, jak i zamiany jeszcze nieużytych dostarczonych przez Wykonawcę artykułów, na artykuły fabrycznie nowe, dopuszczone do użytku przez producenta urządzenia, które posiada Zamawiający.

4. Wykonawca oświadcza, iż dostarczy nowe (nie regenerowane) materiały eksploatacyjne będące przedmiotem zamówienia, które są:

-        dopuszczone do użytku przez producenta urządzenia, które posiada Zamawiający (dotyczy następujących pozycji kalkulacji cenowej: ………………….)

-        równoważne w stosunku do materiałów eksploatacyjnych dopuszczonych do użytku przez producenta urządzenia, które posiada Zamawiający i spełniają wymagania określone w SIWZ dla artykułów równoważnych (dotyczy następujących pozycji kalkulacji cenowej: ………………….).

5. Wykonawca oświadcza, iż:

a)      w przypadku uszkodzeń urządzeń spowodowanych użyciem dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, zobowiązuje się do naprawienia urządzeń na własny koszt i ryzyko w autoryzowanych serwisach producentów tych urządzeń lub do pokrycia kosztów naprawy urządzeń poniesionych przez Zamawiającego, zgodnie z wyborem Zamawiającego,

b)      w przypadku utraty gwarancji na urządzenie, które posiada Zamawiający, na skutek nieodpowiedniej jakości lub wad zakupionych materiałów eksploatacyjnych, przejmie wszelkie obowiązki gwaranta (producenta urządzenia) lub wymieni uszkodzone urządzenie na urządzenie fabrycznie nowe, identyczne z uszkodzonym,

c)      wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną uszkodzonego urządzenia, na skutek kwestionowanych przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych, wykona na własny koszt,

d)      zobowiązuje się do pokrycia w całości szkód, jakie spowodowały uszkodzenia urządzeń, w wyniku nieodpowiedniej jakości lub wad użytych materiałów eksploatacyjnych.

 

 

DO POBRANIA:

1) DOC

2) PDF

 


Numer ogłoszenia: 12046 - 2012; data zamieszczenia: 13.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9939 - 2012 data 10.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.5).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: Wykonawca składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek załączyć do oferty odpowiednie dokumenty (tj. odpowiednie dowody wykazujące równoważność oferowanych przez Wykonawcę artykułów - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy) potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem sprecyzowanym przez Zamawiającego (oznaczonym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem): 1) raporty (wystawione przez niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości) z wykonanych testów wydajnościowych oferowanych artykułów równoważnych, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752, 2) certyfikaty (wystawione przez niezależne podmioty zajmujące się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi) potwierdzające, że proces produkcji zaproponowanego artykułu przebiega zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi, 3) kartę katalogową, szczegółowy opis, specyfikację lub etykietę oferowanego artykułu równoważnego..

Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia w BZP: 9939 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.10.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. związane z dostawami materiałów eksploatacyjnych do urządzeń typu: drukarki, faksy, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki (każde z wykonanych zamówień o wartości co najmniej 60.000,00 zł. brutto)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Wypełniona kalkulacja cenowa (opis przedmiotu zamówienia) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: http://aukcje.um.warszawa.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1. zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia do wysokości ogólnej wartości przedmiotu zamówienia. Zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy (II piętro) ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (II piętro) ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 


Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ Dostawa mat eksp.
Dokument MS Word / 0.3 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.