Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P02/01/2012 Informacja o wyniku postępowania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Oznaczenie postępowania: P02/01/2012

  

informacja numer ZŻ/341/294/W/12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 03.02.2012 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

JM Data Spółka cywilna Żebrowski Jarosław Rycia Maciej, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa

za cenę: 14.703,42 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

            Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej, gdyż w postępowaniu złożono mniej niż 3 ważne oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

Partner XXI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze

za cenę: 51.854,87 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

„Alltech” Spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

za cenę: 52.506,24 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Tip Spółka jawna K. Półka, M. Ozdowski

ul. Saska 7d, 03-968 Warszawa

za cenę: 58.554,15  zł – oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

F.H.U. Grawit  Kinga Pohoska

ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczków

za cenę: 50.190,15 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 5 złożona przez:

BS Polska  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rynek 6, 32-052 Radziszów

za cenę: 10.845,65 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 6 złożona przez:

Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka jawna

ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

za cenę: 21.555,75 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 7 złożona przez:

JM Data Spółka cywilna Żebrowski Jarosław Rycia Maciej

ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa

za cenę: 14.703,42 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 8 złożona przez:

Amad  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki

za cenę: 16.555,98 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Oferta nr 9 złożona przez:

Partner  Monika Zapendowska

ul. Górska 9D lok. 00, 00-740 Warszawa

za cenę: 59.272,93 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

 

 


 

informacja numer ZŻ/341/295/W/12/ZP/AK                                                                       

Warszawa, dn. 03.02.2012 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu 

 

INFORMACJA

o wykluczeniu z udziału w postępowaniu i o odrzuceniu ofert

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek, znajdujących się w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, informuje, iż:

A)     na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” wykluczył z udziału w przedmiotowym postępowaniu następujących Wykonawców:

1.       Partner XXI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze

2.       „Alltech” Spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

3.       F.H.U. Grawit  Kinga Pohoska, ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczków

4.       BS Polska  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rynek 6, 32-052 Radziszów

5.       Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

6.       Amad  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki

7.       Partner  Monika Zapendowska, ul. Górska 9D lok. 00, 00-740 Warszawa

oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił złożone przez tych Wykonawców oferty

 

B)      na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, iż ,,Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” odrzucił ofertę złożoną w przedmiotowym postępowaniu przez następującego Wykonawcę:

 8.   Tip Spółka jawna K. Półka, M. Ozdowski, ul. Saska 7d, 03-968 Warszawa

 

1. W dniu 26.01.2012 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Partner XXI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do złożenia, m.in.:

1)      w trybie art. 26 ust. 3 ustawy następujących dokumentów:

-        raportów z wykonanych testów wydajności oferowanych artykułów do poz. 2, 5, 6, 7, 8, 9, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752  gdyż nie zostały załączone do oferty,

-        certyfikatów potwierdzających, że proces produkcji zaproponowanych artykułów do poz. do poz. 2, 5, 6, 7, 8,  przebiega zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi – gdyż takich dokumentów nie załączono do oferty,

-        kart katalogowych, szczegółowych opisów, specyfikacji lub etykiet zaproponowanych artykułów w poz. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, z których jasno wynika przeznaczenie artykułu, tj. możliwość użycia w urządzeniu, które posiada Zamawiający gdyż nie zostały załączone do oferty,

3)  w trybie art. 87 ust. 1 ustawy następujących wyjaśnień: jaka była wartość dostawy tylko i wyłącznie materiałów eksploatacyjnych w zamówieniach wskazanych w wykazie – gdyż z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w wykazie dostaw jak i załączonych referencji wynika, iż wskazane wartości zamówień obejmują oprócz materiałów eksploatacyjnych również materiały biurowe?

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 01.02.2012 r. godz. 12:00, Wykonawca złożył dokumenty, które nie potwierdziły przez oferowane artykuły wymagań określonych przez Zamawiającego, nie złożył wyjaśnień.

            Wobec powyższego, Zamawiający uznał, iż Wykonawca:

-        nie wykazał spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z którym, o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. związane z dostawami materiałów eksploatacyjnych do urządzeń typu: drukarki, faksy, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki (każde z wykonanych zamówień o wartości co najmniej 60.000,00 zł. brutto) – Wykonawca w załączonym do oferty wykazie wskazał dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa materiałów / artykułów biurowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi a podał łączną wartość nie wskazując wartości, na jaką dostarczył tylko i wyłącznie materiały eksploatacyjne,

-        nie wykazał spełnienia przez oferowane artykuły wymagań określonych przez Zamawiającego:

-        nie załączono karty katalogowej do artykułu z poz. 11,

-        do artykułu z poz. 2 załączono:

a) certyfikat ISO 9001 ważny do 18.06.2014 (w j. niem.) brak tłumaczenia

b) certyfikat ISO 14001 ważny do 29.06.2014 (w j. niem.) brak tłumaczenia

c) brak raportu z testu wydajności

d) brak karty katalogowej

-        do artykułu z poz. 8 załączono:

a) certyfikat ISO 9001 ważny do 28.12.2010 (w j. niem.) certyfikat nieaktualny, brak tłumaczenia

b) certyfikat ISO 14001 ważny do 21.03.2012 (w. j. niem.) brak tłumaczenia

c) brak raportu z testu wydajności

d) brak karty katalogowej

-        dla artykułów z poz. 5,6,7 załączono:

a) certyfikat ISO 14001 ważny do 25.11.2013 (w. j. ang.) brak tłumaczenia

b) brak raportu z testu wydajności

c) brak karty katalogowej

-        dla artykułu z poz. 9 załączono:

a)oświadczenie producenta (w j. ang.) o przeprowadzeniu testów wydajności zgodnie z ISO/IEC 19752 oraz załączono raport z testu wydajności zaoferowanego artykułu (w j. ang.) brak tłumaczenia

b) brak karty katalogowej

 

2. W dniu 26.01.2012 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę „Alltech” Spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock do złożenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy m.in.:

1)      raportów z wykonanych testów wydajności oferowanych artykułów do poz. 2, 8, 12, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752 – gdyż nie zostały załączone do oferty,

2)      certyfikatów potwierdzających, że proces produkcji zaproponowanych artykułów do poz. 2, 8, 12  przebiega zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi – gdyż takich dokumentów nie załączono do oferty,

3)      tłumaczenia na język polski certyfikatu nr EC99J2032-KMC-H wystawionego dla KYOCERA MITA Corporation Hirakata Plant potwierdzającego, że proces produkcji zaproponowanego artykułu przebiega zgodnie z normą ISO 14001-2004, gdyż załączono certyfikat tylko w języku angielskim, bez tłumaczenia, a zgodnie z treścią § 6 ust 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) dokumenty sporządzone w jeżyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

4)      certyfikatu do poz. 9 wystawionego dla Oki Group potwierdzającego, że proces produkcji zaproponowanego artykułu przebiega zgodnie z normą ISO 9001 – gdyż takiego dokumentu nie załączono do oferty (załączono jedynie certyfikatu nr EC 99J2072-2-1 potwierdzającego, że proces produkcji zaproponowanego artykułu przebiega zgodnie z normą ISO 14001-2004).

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 01.02.2012 r. godz. 12:00, Wykonawca złożył dokumenty, które nie potwierdziły przez oferowane artykuły wymagań określonych przez Zamawiającego.

            Wobec powyższego, Zamawiający uznał, iż Wykonawca nie wykazał spełnienia przez oferowane artykuły wymagań określonych przez Zamawiającego:

-        dla artykułu z poz. 8 załączono:

a) certyfikat ISO 9001 ważny do 9.12.2007 (w j. ang.) certyfikat nieaktualny

b) certyfikat ISO 14001 ważny do 24.11.2008 (w. j. ang.) certyfikat nieaktualny

c) brak raportu z testu wydajności

-        dla artykułu z poz. 9 załączono certyfikat ISO 9001 będący tłumaczeniem oryginału ale nie załączono oryginału,

-        dla artykułu z poz. 2 załączono:

a) jeden certyfikat ISO 9001 ważny do 9.12.2007 (w j. ang.) certyfikat nieaktualny

    drugi certyfikat ISO 9001 (w j. ang) – brak daty ważności na certyfikacie

c) brak raportu z testu wydajności

-        dla artykułów z poz. 5, 6, 7, 10 załączono nowy certyfikat ISO 14001 brak w treści daty ważności, treść wskazuje na datę ostatniego wystawienia: 24.01.2006 r.

 

3. W dniu 26.01.2012 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę F.H.U. Grawit  Kinga Pohoska, ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczków do złożenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy m.in.:

1)      raportów z wykonanego testu wydajnościowego oferowanych artykułów do poz. 2, 5, 6, 7, 8, 9, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752 gdyż nie zostały załączone do oferty,

2)      certyfikatów potwierdzających, że proces produkcji zaproponowanych artykułów do poz. 2, 5, 6, 7, 8, 9  przebiega zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi – gdyż takich dokumentów nie załączono do oferty,

3)      kart katalogowych, szczegółowych opisów, specyfikacji lub etykiet do poz. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, z których jasno wynika przeznaczenie artykułu, tj. możliwość użycia w urządzeniu, które posiada Zamawiający gdyż nie zostały załączone do oferty

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 01.02.2012 r. godz. 12:00, Wykonawca złożył wyjaśnienia, w których wskazał, wskazał, jedynie, iż w dniu 13.01.2012 r. została opublikowana informacja o zmianie treści SIWZ na podstawie w/w zmiany dokumenty w postaci raportów certyfikatów i kart katalogowych były wymagane tylko od Wykonawcy składającego ofertę równoważną – Wykonawca tym samym nie uwzględnił zmiany treści SIWZ opublikowanej dnia 16.01.2012 r., ale do oferty załączył kalkulację cenową po modyfikacji przez Zamawiającego w dniu 16.01.2012 r. w treści której znajduje się informacja „każdy wykonawca do oferty ma obowiązek załączyć (…)”.

            Wobec powyższego, Zamawiający uznał, iż Wykonawca nie wykazał spełnienia przez oferowane artykuły w poz. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 wymagań określonych przez Zamawiającego (brak raportów z testów wydajności, certyfikatów oraz kart katalogowych).

 

4. W dniu 26.01.2012 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę BS Polska  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rynek 6, 32-052 Radziszów do złożenia:

1)  w trybie art. 26 ust. 3 ustawy dokumentów:

1)      raportów z wykonanych testów wydajności oferowanych artykułów do poz. 2, 5, 7, 8, 9 zgodnie z normą: ISO/IEC 19752 gdyż nie zostały załączone do oferty,

2)      certyfikatów do wszystkich zaproponowanych artykułów potwierdzających, że proces produkcji przebiega zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi (nie dot. poz. nr 11 Kalkulacji cenowej) – gdyż takich dokumentów nie załączono do oferty,

3)      kart katalogowych, szczegółowych opisów, specyfikacji lub etykiet do wszystkich zaproponowanych artykułów, z których jasno wynika przeznaczenie artykułu, tj. możliwość użycia w urządzeniu, które posiada Zamawiający gdyż nie zostały załączone do oferty,

4)      oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń),

2) w trybie art. 26 ust. 4 ustawy wyjaśnień:

1)      z raportu z testu wydajności wynika, iż artykuł z poz. 1 nazwa zaproponowanego tonera IC-BTN3170N odpowiada tonerowi OEM o symbolu TN3170 zatem jest niezgodny z kodem OEM wskazanym przez Zamawiającego: TN3130,

2)      z raportu z testu wydajności wynika, iż artykuł z poz. 10 nazwa tonera (kod OEM) TK-18 jest zgodna z nazwą wskazaną przez Zamawiającego, natomiast nie wskazano modelu używanego przez Zamawiającego tj. Kyocera FS-1116,

do wyjaśnień proszę załączyć np. oświadczenie producenta artykułów, z których będzie wynikać możliwość zastosowania zaoferowanego artykułu (oznaczenie artykułu musi zostać wyraźnie wskazane w treści oświadczenia) w urządzeniach, które posiada Zamawiający (w treści dokumentu musi zostać wyraźnie wskazana nazwa / model urządzenia, które posiada Zamawiający).

3) w trybie art. 87 ust. 1 ustawy wyjaśnień: jaki zakres prac zostanie powierzony podwykonawcom – gdyż w formularzu ofertowym wskazano, iż część zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom, natomiast nie wskazano zakresu prac jaki zostanie im powierzony.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 01.02.2012 r. godz. 12:00, Wykonawca nie złożył dokumentów ani wyjaśnień.

            Wobec powyższego, Zamawiający uznał, iż Wykonawca:

-        nie wykazał spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu (poprzez nie złożenie poprawnie wypełnionego oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust 1 ustawy),

-        nie wykazał spełnienia przez oferowane artykuły wymagań określonych przez Zamawiającego.

 

5. W dniu 26.01.2012 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź do złożenia:

1) w trybie art. 26 ust. 3 ustawy dokumentów:

1)      raporty z wykonanych testów wydajności wszystkich oferowanych artykułów, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752 gdyż nie zostały załączone do oferty, Zamawiający nie może uznać załączonych deklaracji zgodności jako zarówno karty katalogowe (specyfikacje techniczne tonerów) - raporty z wykonanych testów wydajności, gdyż nie zawierają wszelkich informacji wyszczególnionych w raportach,

2)      certyfikatów potwierdzających, że proces produkcji zaproponowanych artykułów do poz. 7, 8 przebiega zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi – gdyż nie zostały załączone do oferty,

3)      karty katalogowe, szczegółowe opisy, specyfikacje lub etykiety oferowanych artykułów do poz. 7, 8, 11, z których jasno wynika przeznaczenie artykułu, tj. możliwość użycia w urządzeniu, które posiada Zamawiający, (Zamawiający wymagał ich załączenia w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego) – gdyż nie załączono ich do oferty,

4)      oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń),

5)      oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ - gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie sporządzone (skreślono pkt 9).

2) w trybie art. 26 ust. 4 ustawy wyjaśnień certyfikat załączony w języku angielskim, wraz z tłumaczeniem wystawiony dla SZPC Co. Ltd o numerze QAIC/CN/101535-A potwierdzający zgodność z ISO 9001 wskazuje na dwie daty:

-        datę wygaśnięcia 14.12.2011 r.

-        datę ponownego wystawienia 14.12.2013 r.

która z w/w dat jest datą ważności certyfikatu? Czy data ponownego wystawienia oznacza datę od której podmiot, dla którego został wydany certyfikat, jest uprawniony do starania się o wydanie kolejnego certyfikatu czyli od 14.12.2013 r., czy też podmiot ten może ubiegać się o wydanie kolejnego certyfikatu od daty jego wygaśnięcia, tj. 14.12.2011 r.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 01.02.2012 r. godz. 12:00, Wykonawca nie złożył dokumentów ani wyjaśnień.

            Wobec powyższego, Zamawiający uznał, iż Wykonawca:

-        nie wykazał spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu (poprzez nie złożenie poprawnie wypełnionego oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust 1 ustawy),

-        nie wykazał braku podstaw do wykluczenia (poprzez nie złożenie poprawnie wypełnionego oświadczenia o braku podstaw do wyluczenia)

-        nie wykazał spełnienia przez oferowane artykuły w poz. 1-10 oraz 12 wymagań określonych przez Zamawiającego.

 

6. W dniu 26.01.2012 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Amad  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki do złożenia:

1) w trybie art. 26 ust. 3 ustawy dokumentów:

1)  raportów z wykonanych testów wydajnościowych wszystkich oferowanych artykułów, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752 (nie dot. poz. nr 11 Kalkulacji cenowej) - gdyż takich dokumentów nie załączono do oferty,

2)  certyfikatów potwierdzających, że proces produkcji zaproponowanego artykułu do poz. 7 przebiega zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi – gdyż takich dokumentów nie załączono do oferty

3)  kart katalogowych, szczegółowych opisów, specyfikacji lub etykiet do wszystkich zaproponowanych artykułów, z których jasno wynika przeznaczenie artykułu, tj. możliwość użycia w urządzeniu, które posiada Zamawiający – gdyż takich dokumentów nie załączono do oferty

4)  oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń).

2) w trybie art. 87 ust. 1 ustawy, wyjaśnień: jaka była wartość dostawy tylko i wyłącznie materiałów eksploatacyjnych w zamówieniu realizowanym dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – gdyż z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w wykazie dostaw jak i załączonych referencji wynika, iż wartość zamówienia, 153.409,27 zł obejmuje oprócz materiałów eksploatacyjnych również materiały biurowe.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 01.02.2012 r. godz. 12:00, Wykonawca nie złożył dokumentów ani wyjaśnień.

            Wobec powyższego, Zamawiający uznał, iż Wykonawca:

-        nie wykazał spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu (poprzez nie złożenie poprawnie wypełnionego oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust 1 ustawy, w szczególności warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z którym, o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. związane z dostawami materiałów eksploatacyjnych do urządzeń typu: drukarki, faksy, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki (każde z wykonanych zamówień o wartości co najmniej 60.000,00 zł. brutto) – Wykonawca w załączonym do oferty wykazie wskazał dwa zamówienia, z czego przedmiotem jednego z zamówień była dostawa materiałów / artykułów biurowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi a Wykonawca podał łączną wartość nie wskazując wartości, na jaką dostarczył tylko i wyłącznie materiały eksploatacyjne

-        nie wykazał spełnienia przez oferowane artykuły wymagań określonych przez Zamawiającego.

 

7. W dniu 26.01.2012 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Partner  Monika Zapendowska, ul. Górska 9D lok. 00, 00-740 Warszawa  do złożenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy dokumentów:

1)        raportów z wykonanych testów wydajnościowych wszystkich oferowanych artykułów, zgodnie z normą: ISO/IEC 19752 (nie dot. poz. nr 11 Kalkulacji cenowej) - gdyż takich dokumentów nie załączono do oferty

2)        certyfikatów potwierdzających, że proces produkcji zaproponowanych artykułów przebiega zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi (nie dot. poz. nr 11 Kalkulacji cenowej) – gdyż takich dokumentów nie załączono do oferty.

3)        kart katalogowych, szczegółowych opisów, specyfikacji lub etykiet do wszystkich zaproponowanych artykułów, z których jasno wynika przeznaczenie artykułu, tj. możliwość użycia w urządzeniu, które posiada Zamawiający – gdyż takich dokumentów nie załączono do oferty.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 01.02.2012 r. godz. 12:00, Wykonawca nie złożył dokumentów.

            Wobec powyższego, Zamawiający uznał, iż Wykonawca nie wykazał spełnienia przez oferowane artykuły wymagań określonych przez Zamawiającego.

 

8. Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę Tip Spółka jawna K. Półka, M. Ozdowski, ul. Saska 7d, 03-968 Warszawa.

            Wykonawca załączył do oferty pierwotny wzór Kalkulacji cenowej, nie uwzględniający zmian SIWZ wprowadzonych w dniu 16.01.2012 r. Z Kalkulacji cenowej nie wynika, które artykuły oferowane przez Wykonawcę są artykułami równoważnymi i czy w ogóle takiego rodzaju artykuły zostały zaoferowane. Mając na uwadze fakt, iż Wykonawca złożył ofertę w dniu 18.01.2012 r. a termin składania ofert upływał w dniu 20.01.2012 r. godz. 10:30, Wykonawca, jako podmiot biorący udział w postępowaniu obowiązany był do śledzenia zmian treści ogłoszenia o zamówieniu, jak i SIWZ – dzięki czemu, przed upływem terminu do składania ofert mógł dokonać skutecznej zmiany lub wycofania złożonej przez siebie oferty, tak jak zrobili to pozostali Wykonawcy, których oferty wpłynęły do dnia 18.01.2012 r.

            Należy ponadto wskazać, iż Zamawiający nie mógł wezwać Wykonawcy ani w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do ponownego złożenia Kalkulacji cenowej (dokument ten nie jest dokumentem, o którym mowa w art. 26 ust. 1) ani też nie mógł wezwać w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień w tym zakresie (tj. czy wśród zaoferowanych artykułów znajdują się artykuły równoważne, a jeśli tak to które) gdyż złożenie przez Wykonawcę ewentualnych wyjaśnień mogłoby doprowadzić do istotnej zmiany oferty, której Zamawiający nawet nie mógłby zweryfikować (brak w ofercie jakichkolwiek informacji, jakiego rodzaju artykuły zostały zaoferowane, brak raportów, certyfikatów, kart katalogowych).

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.