Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na wykonywanie konserwacji urządzeń dźwigowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty równoważnej.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej www.zlobki.waw.pl specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać w wersji papierowej odpłatnie osobiście          w siedzibie Zamawiającego przy ul. Belgijskiej 4 w sekretariacie II piętro lub zostanie przesłana pocztą             na wniosek Wykonawcy. Cena SIWZ wynosi 10 zł.

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Radosław Poniatowski, poniedziałki - piątki tel. (0...22) 565 23 50 w godz. 900   - 1500.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związane z wykonywaniem konserwacji urządzeń dźwigowych (wartość zmówienia nie może być niższa niż od połowy ceny oferty z podatkiem VAT) oraz dysponują potencjałem technicznym i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. co najmniej trzema osobami posiadającymi uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do konserwacji dźwigów elektrycznych kategorii co najmniej III.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez sprawdzenie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 9 SIWZ.

 

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

 

Cena – 100%.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie                               przy ul. Belgijskiej 4, w sekretariacie – II piętro do dnia 08.12.2006 r. roku do godziny 11.00.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.  Belgijskiej 4                     w pokoju Dyrektora w dniu 08.12.2006 r. o godzinie 11.30.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert.  

 

Warszawa, 30.11.2006 r.

 

pliki do pobrania

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.