Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P15/04/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane, Modernizacja Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a.

 

Oznaczenie postępowania: P15/04/2012 

Warszawa, dnia 20.04.2012 r.

informacja numer ZŻ/341786a/W/12/ZP/AK

 

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

SPROSTOWANIE

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytania dotyczące poz. 72d.2 przedmiaru „żł 13 rozdzielnie prd”.

 

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy obowiązani są dokonać wyceny w poz. 72d.2 przedmiaru:

1)      1 szt stołu ze stali nierdzewnej o wymiarach: 85 x 60 x 72 (wysokość x głębokość x długość)

2)      3 szt szafek przelotowych ze stali nierdzewnej:

a)      2 szt o wymiarach: 80 x 120 x 40 (wysokość x szerokość x głębokość)

b)      1 szt o wymiarach: 80 x 115 x 40 (wysokość x szerokość x głębokość)

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców.

 


Warszawa, dnia 20.04.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/786/W/12/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1

Specyfikacja Techniczna: Remont konstrukcji dachu wraz z pokryciem

1.   W opisie znajduje się informacja o sposobie wykonania rynien i rur spustowych oraz ich uchwytów, a brak ich w przedmiarze

Należy wycenić wg pozycji nr: 1,2,3,4,10,11 uzupełniającego przedmiaru

 

2

Na elewacji w miejscu montażu daszku znajdują się elementy po starym daszku – nie ujęto ich demontażu w przedmiarze, czy będą demontowane/wycinane?

Należy wycenić wg pozycji nr: 5,10,11 uzupełniającego przedmiaru

 

3

Stalowe czapki kominów wentylacyjne są zniszczone i część z nich leży na dachu, nie ujęto ich w przedmiarze

Należy wycenić wg pozycji nr: 6,7,10,11 uzupełniającego przedmiaru

4

Instalacja wentylacyjna pod dachem jest już zniszczona, nie ujęto ich w przedmiarze.

Należy wycenić wg pozycji nr: 8,9,10,11 uzupełniającego przedmiaru

5

W jaki sposób można wymienić elementy więźby 
dachowej (krokwie, płatwie, podwaliny) bez 
demontażu deskowania połaci dachowej?
Poz. 9 przedmiaru robót dachowych zastępuje 
poz.12 uzupełniającego przedmiaru.

 

6

Czy zabezpieczenie połaci dachowej należy na 
pewno wykonać z płyt ze sklejki drewnianej?
Odpowiedź jak na pytaniu nr 5.

7

Specyfikacja Techniczna: Dostosowanie rozdzielni 
posiłków
1.    W opisie stolarki wskazano okno podawcze 80
x60cm natomiast w przedmiarze 90x70cm - który wymiar jest prawidłowy ?
2.    Założono wykonanie okna podawczego w 
systemie przesuwnym PCV, niestety producenci systemów 
PCV nie posiadają rozwiązania wewnętrznego dla tego typu 
wymiaru okna, czy dozwolona jest zamiana na okno rozwierane 
lub zmiana systemu z PCV na aluminium w którym są 
techniki zastosowania przesuwnego dla tego typu okna 
podawczego ?
 
 
1. 80x60 cm
 
 
2. Zamawiający dopuszcza zamianę

8

poz. 9 przedmiaru „Remont konstrukcji dachu wraz z pokryciem” 
– w opisie pozycji jest 422,39 m2 dachu, zaś w zestawieniu 
materiałów ilość sklejki (płyty OSB) wynosi 97,33 m2 – 
która wartość jest właściwa do wyceny?
Odpowiedź jak na pytanie nr 5.

9

poz. 14 przedmiaru „żł13 rozdzielnie prd” poziom cen jest wg Sekocenbud – czy dopuszczalne są inne Bazy cenowe?

 Informacja dotyczy poziomu czynników cenotwórczych  
kosztorysu inwestorskiego. Wycena – wg bazy 
wybranej przez Wykonawcę

10

W SIWZ oraz innych materiałach przekazanych przez Zamawiającego brak jest szczegółowej specyfikacji materiałów i urządzeń, które są przedmiotem wyceny w/w postępowaniu np.:

1)  wentylatorki kanałowe

2)  oprawy świetlówkowe

3)  glazura i terakota

4)  grzejnik – ilość płyt,. dł. wys. model

5)  zmywarko-wypażarka – więcej informacji

6)  szafka przelotowa – określenie dokładnych wymiarów (które to szer. wys. dł.)

7)  stół, w opisie podane są wymiary 85x60x720cm natomiast w wykazie materiałów 85x69x72cm, które są właściwe i które wymiary to wys. dł. szer.

8)  wełna dachowa – więcej informacji

9)  poz. 68 przedmiaru „żł13 rozdzielnie prd” czy również ma być ze stali nierdzewnej czy porcelanowa?

1. wentylatorki łazienkowe wydajności ok. 100 m3/h, 
sterowany czasowo
2. oprawy nastropowe z odbłyśnikiem, 4x 36W, 230V
3. glazura 20x25 cm i 30x30 cm antypoślizgowe 
standard Opoczno
4. grzejnik 2płytowy
5. zmywarko-wypażarka - Zestaw obejmujący 
następujące elementy :

- zmywarka gastronomiczna nierdzewna do naczyń o średnicy ok. 24 cm (z funkcją wyparzania!) zewnętrzny wyświetlacz temperatury; automatyczny zmiękczacz wody; zmywarka do zamontowania na podstawie

wraz z ustawieniem i instalacją;

- zestaw koszy: 1 komplet;

- podstawa pod zmywarkę nierdzewna

- dozownik  myjący wraz z zapasem płynu – 2szt.

- dozownik nabłyszczający wraz z zapasem płynu –2 szt
- zmywarka z pompą spustową
6. wymiar prawidłowy: 85x69x72cm, LxHxGł.
7. LxSxH
8. wg pkt. 2 ST – gr. 10 cm
9. Stal nierdzewna

11

Proszę o podanie podstawy wyceny oraz ilości materiału uzyskanego z demontażu elementów więźby dachowej przeznaczonego do wywozu i utylizacji.

Wg przedmiaru uzupełniającego.

12

Jakie wymiary i jaki podział konstrukcyjny mamy przyjąć do wyceny ścianek wewnętrznych przeszklonych z PCV z otworami na szafki przelotowe. Brak zestawienia ślusarki (z PCV) może spowodować znaczne rozbieżności w wycenie.

Przyjąć 2 szprosy poziome i 2 pionowe.

13

Jakie są prawidłowe wymiary stołu podanego w poz. 72d.2 ponieważ w opisie przedmiaru są: 85x60x72cm a w pozycji materiałowej: 85x69x72cm? Proszę o podanie, który wymiar jest wysokością a który szerokością i głębokością?

Odpowiedź jak na pytanie nr 10 ppkt 6.

 

Jednocześnie, Zamawiający przekazuje Wykonawcom „przedmiar uzupełniający” uwzględniający powyższe odpowiedzi na zapytania.

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców.

 

Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy oferta została już złożona, przed upływem terminu do składania ofert (25.04.2012 r. godz. 10:00), Wykonawcy mogą skutecznie zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie” (w przypadku „zmiany oferty” w kopercie – oznaczonej wg powyższych zasad – należy załączyć oświadczenie z informacją o elementach oferty, które są zmieniane oraz dokumenty, które uwzględniają zmiany (przedmiar uzupełniający, formularz ofertowy oraz inne przedmiary – jeżeli dokonano w nich zmian).

 

DO POBRANIA: PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY

 


Warszawa, dnia 18.04.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/764/W/12/ZP/AK

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych pt. Modernizacja Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1

Przedmiar: Remont konstrukcji dachu

wraz z pokryciem

1.       Brak informacji o ołaceniu/deskowaniu

      więźby dachowej w przedmiarze –

      dotyczy zarówno demontażu jak i

      ponownego montażu

2.   Czy wywóz gruzu znajdującego się na

      stropie pod dachem ujęto z poz. 3?

3.   Nakłady na konstrukcję daszku

     jednospadowego zgodnie z KNR są

     inne niż u Państwa – skąd się wzięła

     wartość 450kg w zestawieniu materiałów

4.   W zestawieniu materiałów podany

      nakład Papy asfaltowej na tekturze

      499,46kg.

5.   W zestawieniu materiałów brak jest:

a.     Farby olejnej do gruntowania,

        farby olejnej nawierzchniowej

       (poz. 14, KNR 2-02 1220/04)

b.     Foli paroizolacyjnej

6.   Skąd się wzięła ilość Papy asfaltowej

      na tekturze 499,46m2 ? Ten rodzaj

     papy powinien wystąpić w poz. 10 i 11 

     [KNR 2-02 0501/02 (1044,04kg przy

     założonej w obmiarze pow. dachu)

     oraz w KNR 2-02 0607/01 (499,46kg 

      przy założonej w obmiarze pow. dachu)

1.    Brak ołacenia w projekcie, na krokwiach sklejka wodoodporna 2cm.

2.    W rozbiórce ujęto wyciąg jako transport pionowy, do wywiezienia przyjęto szacunkową ilość gruzu z rozebrania konstrukcji więźby i pokrycia z papy.

3.    Przyjęto zgodnie z zestawieniem stali kształtowej (waga materiału)

4.    Usunąć z kosztorysu i przedmiaru   

5.    

a). Daszek konstrukcji stalowej ocynkowanej nie przewidziano malowania

b). Brak  w projekcie

6.    Usunąć z przedmiaru i kosztorysu

Na stropie przyjąć folię paraizolacyjną

2

Przedmiar: Dostosowanie rozdzielni

posiłków

1.   W poz. 72d.2 znajduje się opis Stołu

      ze stali nierdzewnej o wymiarach

      85x60x720cm – czy jest on prawidłowy

      (wymiar 720cm) ?

2.   W tej pozycji (poz. 72d.2_ podano

     również zakup 3 szt. Szafek przelotowych

     – czy będą dostarczane na pewno 3 szt. ?

3.   Proszę również o wskazanie jakie wymiary

     odpowiednio odpowiadają wysokości (h),

      szerokości (s) i głębokości (g) stołu i szafki

      przelotowej (poz. 72d.2)

4.  W poz. 87d.4 wskazano wymianę drzwi

     zewnętrznych PCV, o które drzwi chodzi,

     gdzie one się znajdują ?

5.  W poz. 88-90d.4 wskazano malowanie

    elewacji, o który dokładnie fragment elewacji

     chodzi ?

1.   Prawidłowy wymiar: 72cm

2.   Tak, będą dostarczane 3 szt.

3.   Wymiary są następujące:

       HxSxG w cm: 80x120x40 - 2 szt, 80x115x40 - 1 szt

4.   Główne drzwi wejściowe do wymiany (zlokalizowane na środku elewacji frontowej żłobka)

5.   Dotyczy uszkodzonych nawierzchni malatury tynków przybudówek parterowych (powierzchnie gzymsów).

3

Brak zestawienia stolarki (np. drzwi zewnętrzne

PCV) co może powodować rozbieżności w

wycenie i niedomówienia.

Odpowiedź jak na pyt. nr 4 ppkt 1

4

Specyfikacja Techniczna: Dostosowanie 
rozdzielni posiłków
1.       W opisie stolarki wskazano drzwi wew. 
   drewniane 80x205 i 90x205cm szklone 2x4mm, 
   natomiast w przedmiarze opisano 
   „identyczne z istniejącymi”. 
   Czy drzwi mają być z przeszkleniem, 
   bo aktualnie istniejące drzwi w żłobku 
   są pełne?
2.       W opisie okładzin ściennych wskazano 
   glazurę 20x25cm w przedmiarze 20x20cm
   – który wymiar jest prawidłowy ?

1.       1 szt.  drzwi zewnętrzne do wymiany zgodnie ze stanem obecnym maja być przeszklone, szkło bezpieczne, pozostałe drzwi wewnętrzne pełne tak jak są obecnie.

2.       Wymiar prawidłowy glazury: 20x25 cm.

 

5

W czyjej gestii leży wywóz i utylizacja 
materiału powstałego z demontażu elementów
 drewnianych więźby dachowej?
Wywóz i utylizacja materiału leży w gestii 
Wykonawcy.

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

Zamawiający informuje, iż w dniu jutrzejszym, tj. 19.04.2012 r. zostaną opublikowane pozostałe odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy który stanowi, iż „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie” dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 19.04.2012 r. na 25.04.2012 r.:

 

1) dokonuje się zmiany treści pkt 11.4 i 11.5 SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

 

11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego (w Dziale Księgowości) od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, w terminie do dnia 25.04.2012 r. do godz. 10.00, kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

11.5 Sposób wniesienia wadium:

1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

          Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: wadium w  przetargu na Modernizację Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia 25.04.2012 r. do godz. 10.00 środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.

 

2) dokonuje się zmiany treści pkt 14.1, 14.3 i 14.6 SIWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

 

14.1    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 25.04.2012 r. do godz. 10.00 O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

14.3  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na Modernizację Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a. Nie otwierać przed 25.04.2012 r. godz. 10.30” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności w jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14.6  Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój  Dyrektora w dniu 25.04.2012 r. o godz. 10.30.

 


Numer ogłoszenia: 88545 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 104916 - 2012 data 04.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Warszawa 02-511, ul. Belgijska 4, sekretariat II piętro..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Warszawa 02-511, ul. Belgijska 4, sekretariat II piętro..


Numer ogłoszenia w BZP: 107900 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 104916 - 2012 data 04.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, fax. 022 8450714.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
 • W ogłoszeniu jest: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej..
 • W ogłoszeniu powinno być: III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Dowód wniesienia wadium. 2. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, uwzględniający wszystkie pozycje ujęte w przedmiarach robót (ilość robót, cenę jednostkową pozycji, wartość pozycji, zestawienie materiałów i urządzeń z cenami, zestawienie sprzętu z cenami, stawkę robocizny, procentowe wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku) oraz te wynikające z i/lub nieujęte w dokumentacji projektowej i STWiOR - po uprzednim zgłoszeniu do Zamawiającego i uzyskaniu jego wyjaśnień w trybie art. 38 ustawy (pkt 10.5 SIWZ); każda pozycja kosztorysu ofertowego winna zawierać numer pozycji odpowiadający numerowi pozycji przedmiaru, podstawę (nr katalogu lub nazwę przyjętą w przedmiarze, np. kalkulacja własna, analiza własna, analogia itp.), opis pozycji i jednostki miary ściśle wg wymagań Zamawiającego. 4. Wykaz materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia (lub oznaczenie w sposób wyraźny w kosztorysach ofertowych) wraz z załączeniem kart technicznych lub specyfikacji tych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia zawierających parametry techniczne - w przypadku ofertowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia równoważnych w stosunku do tych opisanych w dokumentacji projektowej i STWiOR wraz z załączeniem oświadczenia Wykonawcy: 1) że oferowane przez niego równoważne materiały, urządzenia i elementy wyposażenia nie powodują zmiany dokumentacji projektowej, albo 2) o poniesieniu przez niego wszelkich kosztów związanych z przeprojektowaniem (w tym kosztów wynagrodzenia projektanta) w przypadku gdy oferowane równoważne materiały, urządzenia i elementy wyposażenia powodują zmiany dokumentacji projektowej,.


Warszawa: Modernizacja Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a.

Numer ogłoszenia w BZP: 104916 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja Żłobka nr 13 przy ul. Markowskiej 17a. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac w branżach: ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz prac wykończeniowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.22.32.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związane z wykonaniem robót budowlanych dotyczących modernizacji, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, budowy pomieszczeń lub budynków w ramach których były wykonywane min. prace związane z modernizacją dachu i konstrukcji o wartości co najmniej 200.000,00 złotych brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę łączną co najmniej 250.000,00 zł, 2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 2) zmiany w zakresie terminu realizacji w przypadku niemożności prowadzenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny. Za takie przyczyny uważać będzie się w szczególności: warunki atmosferyczne, siła wyższa, awarie, katastrofy, akty wandalizmu, zmiany dokumentacji projektowej, dokonywanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli opóźnienie to jest spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy. 3) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców, w sytuacji, gdy Wykonawca wskazał, jak również i nie wskazał w ofercie, iż realizację zamówienia powierzy podwykonawcom. Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, 4) zmiany umowy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanym. Zmiana osoby może nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie co najmniej takie same jak określone w opisie warunków udziału w postępowaniu, 5) zmiany umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. Powyższa zmiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i Projektanta i jest możliwa tylko wówczas, gdy konieczność wykonania prac zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemożności wykonania prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Warszawa 02-511, ul. Belgijska 4, sekretariat II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Warszawa 02-511, ul. Belgijska 4, sekretariat II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DO POBRANIA:

Dokumentacja projektowa

Pliki do pobrania:
ikona
SIWZ P 15 04 2012
Dokument MS Word / 0.4 MB
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.