Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P13/03/2012 Informacja o wyniku postępowania: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie

Oznaczenie postępowania: P13/03/2012 

 

informacja nr ZŻ/341/698/W/12/ZP/JŚ                                                                      

Warszawa, dn. 06.04.2012 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie – cz. 1.

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w części nr 1:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "Akma" Podstawski Zbigniew

ul. Fabryczna 15, 33-132 Niedomice

 

 

za cenę: 47.277,24 zł – oferta uzyskała 100 pkt, przy kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

 

Liczba punktów

1

"KAL-SPORT"

Paweł Kalita

Al. T. Rejtata 8

35-310 Rzeszów

Część nr 4

48.594,05 zł

 

92,17 pkt

2

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół

"Cezas"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Al. Solidarności 15

14-751 Białystok

Część nr 1

53.105,70 zł

 

Część nr 2

36.316,98 zł

 

Część nr 4

44.789,50 zł

Cz. 1 – 89,02 pkt

 

 

Cz. 2 - 100 pkt

 

 

Cz. 4 - 100 pkt

3

"Nowa Szkoła"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

Część nr 3

6.305,00 zł

 

Część nr 4

33.349,00 zł

 

Wykonawca wykluczony

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "Akma"

Podstawski Zbigniew

ul. Fabryczna 15

33-132 Niedomice

Część nr 1

47.277,24 zł

 

100 pkt

5

PHPU Zuber

Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Część nr 2

37.746,24 zł

 

Wykonawca wykluczony

6

W&W Design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8a lok. 7

40-859 Katowice

Część nr 1

57.523,44 zł

 

Część nr 3

6.790,10 zł

 

Część nr 4 48.920,54 zł

 

Wykonawca wykluczony

7

Hurtownia Robin

Danuta Rogaczewska

ul. Łączna 39

41-303 Dąbrowa Górnicza

Część nr 2

32.287,03 zł

 

Wykonawca wykluczony

8

"Partner"

Monika Zapendowska

ul. Górska 9D lok. 20

00-740 Warszawa

Część nr 3

3.653,84 zł

 

Wykonawca wykluczony

9

New Look

Matylda Chipczyńska

ul. Ciołkosza 2 lok. 41

03-134 Warszawa

Część nr 2

40.301,61 zł

 

90,11 pkt

10

FHU "Tewa"

Waldemar Rostkowski

ul. Wolska 84/86

01-141 Warszawa

Część nr 2

41.212,92 zł

 

Wykonawca wykluczony

11

P.U.H.P. "Birex-Bis"

Sławomir Birecki

ul. Źródlana 30

04-776 Warszawa

Część 2

39.122,40 zł

 

92,83 pkt

12

AS Bud

Albert Śpiewakowski

ul. Ciołkosza 2 lok. 41

03-134 Warszawa

Część nr 1

93.017,94 zł

 

Część nr 2

42.228,04 zł

 

Część nr 4

40.008,60 zł

 

Część nr 5

34.014,98 zł

 

Wykonawca wykluczony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

informacja numer ZŻ/341/700/W/12/ZP/JŚ                                                                      

Warszawa, dn. 06.04.2012 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

I N F O R M A C J A

o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie.

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w częściach 3,5.

W niniejszym postępowaniu, zostały złożone oferty we wskazanych częściach przez Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ich oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

       Jednocześnie Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi iż „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli ,,cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” zawiadamia, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie w częściach 2,4.

       Zamawiający w części nr 2 przeznaczył kwotę 23.743,09 zł. netto, a wartość bez podatku VAT najkorzystniejszej oferty wynosi: 29.526 zł. netto, a w części nr 4 Zamawiający przeznaczył kwotę 24.996,75 zł. netto, a wartość bez podatku VAT najkorzystniejszej oferty wynosi: 36.820 zł. netto.


infiormacja numer ZŻ/341/702/W/12/ZP/JŚ                                                                      

Warszawa, dn. 06.04.2012 r.

 

 

Do wykonawców

Wg rozdzielnika

 

I N F O R M A C J A

o odrzuceniu oferty

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczonego na mini żłobek przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie.

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż:

 

1) Wykluczył wykonawcę: FHU "Tewa" Waldemar Rostkowski, ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił złożoną ofertę. W dniu 29.03.2012 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia następujących dokumentów i oświadczeń:

 

1)  oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń) lub przedstawienie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub innych dokumentów,

2)  aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                       w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – gdyż do oferty zaświadczenie nie zostało załączone,

3)  aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – gdyż do oferty zaświadczenie nie zostało załączone

4)  wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

5)  kart katalogowych lub specyfikacji technicznych lub opisy lub zdjęcia z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) wyłącznie dla pozycji dla których dokument jest wymagany (zaznaczone w kol. 9 kalkulacji cenowej dla części nr 2: poz. 1,4,5,7,8,9,10,11,12,13,18,20,24,25,26,33,36,37,57,58,59,63,64,66).

 

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił wskazanych dokumentów. Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

2) wykluczył Wykonawcę AS Bud Albert Śpiewakowski, ul. Ciołkosza 2 lok. 41, 03-134 Warszawa

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił złożoną ofertę.

W dniu 29.03.2012 r. Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia następujących dokumentów i oświadczeń:

 

1)      oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń) lub przedstawienie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub innych dokumentów,

2)      kart katalogowych lub specyfikacji technicznych lub opisy lub zdjęcia z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) dla wszystkich artykułów zaoferowanych w części nr 5, gdyż w/w dokumenty nie zostały załączone do oferty,

3)      wykazów wykonanych zamówień, o których mowa w pkt 9.1.1 SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych dla części na które została złożona oferta, o których mowa w pkt 8 SIWZ w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, gdyż przedstawiony w ofercie wykaz nie został przypisany do konkretnej części zamówienia, zgodnie z warunkiem określonym przez Zamawiającego, o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.

a)      polegające na dostawie zabawek dla dzieci / pomocy dydaktycznych / sprzętu do integracji sensorycznej, o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 20.000,00 zł brutto – w przypadku składania oferty na część nr 4,

b)      polegające na dostawie sprzętu komputerowego lub biurowego lub RTV lub AGD, o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 10.000,00 zł brutto – w przypadku składania oferty na część nr 5,

wobec powyższego, wykaz zamówień powinien przedstawiać realizację co najmniej 4 zamówień, dwa zamówienia potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego dla części nr 4, oraz dwa zamówienia potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego dla części nr 5.

 

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił wskazanych dokumentów. Z tych względów

 

3) wykluczył Wykonawcę "Nowa Szkoła", Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił złożoną przez ofertę. W dniu 29.03.2012 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia następujących dokumentów  i oświadczeń:

 

1)      oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń) lub przedstawienie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub innych dokumentów,

2)      wykazów wykonanych zamówień, o których mowa w pkt 9.1.1 SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych dla części na które została złożona oferta, o których mowa w pkt 8 SIWZ w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, gdyż przedstawiony w ofercie wykaz nie został przypisany do konkretnej części zamówienia, zgodnie z warunkiem określonym przez Zamawiającego, o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.

a)      polegające na dostawie artykułów szkolnych / papierniczych / biurowych, o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 3.000,00 zł brutto – w przypadku składania oferty na część nr 3,

b)      polegające na dostawie zabawek dla dzieci / pomocy dydaktycznych / sprzętu do integracji sensorycznej, o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 20.000,00 zł brutto – w przypadku składania oferty na część nr 4,

wobec powyższego, wykaz zamówień powinien przedstawiać realizację co najmniej 4 zamówień, dwa zamówienia potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego dla części nr 3, oraz dwa zamówienia potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego dla części nr 4,

3)      aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem – gdyż do oferty załączono KRS w kserokopii, na których „za zgodność z oryginałem” oraz podpis Prezesa Spółki nie jest własnoręczny (faksymile) - zgodnie z art. 14 ustawy w związku z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego dla zachowania ważności pisemnej formy czynności prawnej, niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu, w związku z tym wszelkie dołączone do oferty oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, składane są zgodnie z przepisami w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

W wyznaczonym terminie Wykonawca uzupełnił dokumenty, lecz złożony wykaz wykonanych zamówień dla cz. nr 4 i 5 powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału na dzień składania ofert, tj. 26.03.2012 r. Wykaz został opatrzony przez Wykonawcę datą 30.03.2012 r. Ponadto zamówienia wskazane w w/w wykazie dla cz. nr 4 i 5 nie potwierdzają spełnienia określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

4) wykluczył wykonawcę PHPU Zuber Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił złożoną ofertę.

W dniu 29.03.2012 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę  do uzupełnienia następujących dokumentów  i oświadczeń:

 

oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń) lub przedstawienie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub innych dokumentów,

 

W wyznaczonym terminie Wykonawca uzupełnił  dokumenty, lecz w formie niezgodnej z przepisami Rozporządzenia, tj. do dnia 02.04.2012 r. wpłynął tylko i wyłącznie fax, a nie oryginał dokumentu. Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

 

5) wykluczył Wykonawcę "Partner" Monika Zapendowska ul. Górska 9D lok. 20, 00-740 Warszawa na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił złożoną ofertę.

W dniu 29.03.2012 r. Zamawiający wezwał wykonawcę  do uzupełnienia następujących dokumentów  i oświadczeń:

 

aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – gdyż załączone do oferty zaświadczenie jest nieaktualne (zostało wystawione dnia 06.12.2011 r. a więc było ważne do dnia 06.03.2012 r., termin składania ofert upływał w dniu 26.03.2012 r.)

 

W wyznaczonym terminie wykonawca  uzupełnił dokumenty, lecz uzupełnione zaświadczenie wykazywało stan na dzień 29.03.2012 r., a termin składania ofert upłynął w dniu 26.03.2012 r. i na ten dzień Wykonawca winien wykaz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

6) wykluczył Wykonawcę W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Pokoju 8a lok. 7, 40-859 Katowice na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił ofertę. W dniu 29.03.2012 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia następujących dokumentów  i oświadczeń:

 

1)          oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ gdyż załączone do oferty oświadczenie nie zostało poprawnie wypełnione (brak skreśleń) lub przedstawienie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub innych dokumentów,

2)          wykazów wykonanych zamówień, o których mowa w pkt 9.1.1 SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych dla części na które została złożona oferta, o których mowa w pkt 8 SIWZ w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, gdyż przedstawiony w ofercie wykaz nie został przypisany do konkretnej części zamówienia, zgodnie z warunkiem określonym przez Zamawiającego, o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.

a)      polegające na dostawie wyposażenia meblowego, o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 60.000,00 zł brutto – w przypadku składania oferty na część nr 1,

b)      polegające na dostawie artykułów szkolnych / papierniczych / biurowych, o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 3.000,00 zł brutto – w przypadku składania oferty na część nr 3,

c)      polegające na dostawie zabawek dla dzieci / pomocy dydaktycznych / sprzętu do integracji sensorycznej, o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 20.000,00 zł brutto – w przypadku składania oferty na część nr 4,

wobec powyższego, wykaz zamówień powinien przedstawiać realizację co najmniej 6 zamówień, dwa zamówienia potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego dla części nr 1, dwa zamówienia potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego dla części nr 3, oraz dwa zamówienia potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego dla części nr 4,

3)          dla poz. 49 (lustro) w części nr 1: kartę katalogową lub specyfikację techniczną lub opis lub zdjęcia wraz z podaniem dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) – gdyż do oferty nie została załączona a była wymagana,

4)          dla poz. 49 (lustro) w części nr 1: certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną lub deklarację zgodności producenta z Polską Normą (lub Aprobatą Techniczną) oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeśli wyrób znajduje się na liście wyrobów, które podlegają obowiązkowi takiej certyfikacji) – gdyż do oferty nie został załączony a był wymagany,

5)          opłaconą polisę wraz z OWU oraz potwierdzeniami dokonania opłaty poszczególnych rat, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia załączony do oferty dokument nie wskazuje ani okresu ubezpieczenia ani zakresu wykupionego ubezpieczenia, a zgodnie z pkt 8 SIWZ, o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

W wyznaczonym terminie Wykonawca uzupełnił dokumenty, lecz uzupełnione wykaz nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie wykazał wykonania co najmniej dwóch zamówień dla każdej z części.  Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

7) odrzucił ofertę Hurtownia "Robin" Danuta Rogaczewska ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż ,,Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ”. W dniu 29.03.2012 r. Zamawiający wezwał Panią do złożenia wyjaśnień:

 

w kalkulacji cenowej dla części nr 2 w poz. 36 i 37 (termos 5l i 10l) z informacji napisanej na karcie katalogowej wynika, iż oba rodzaje termosów nie mają wyjmowanych wkładów, wobec powyższego proszę o potwierdzenie, że czy oferowane termosy nie posiadają wyjmowanych wkłady (do wyjaśnień proszę załączyć w szczególności kartę katalogową artykułu sporządzoną przez jego producenta lub informację od producenta z informacją o wkładach).

 

W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył oświadczenie, iż termosy nie posiadają wyjmowanych wkładów, co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.