Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia Poniżej 60 000 EURO
Rodzaj zamówienia Usługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta Ogłoszenie jeszcze nie zatwierdzone

I Zamawiający

Zamawiający Zespół Żłobków m.st. Warszawy
- adres Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (0-22) 565-23-55
- faks (0-22) 845-07-14
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów
w sprawach proceduralnych
Ewa Kornatko
- adres Zespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal 2
- telefon (0-22) 565 2340
- email ekornatko@zlobki.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów
w sprawach merytorycznych
Ewa Kornatko
- adres Zespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal 2
- telefon (0-22) 565 2340
- email ekornatko@zlobki.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać
specyfikację istotnych warunków zamówienia
Zespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal 1
Adres, na który należy przesyłać oferty Zespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal Sekretariat

II Przedmiot zamówienia

Nazwa zamówienia
Wywóz odpadów komunalnych placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Wywóz odpadów komunalnych placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Miejsce wykonania robót budowlanych,
usług lub miejsce dostaw
placówki Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić
Dynamiczny System Zakupów
Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną
do wyboru najkorzystniejszej oferty
Nie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Data zakończenia: 2007-12-31

III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym

Wymagane wadium 0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy
oraz informacje i formalności niezbędne do oceny,
czy spełnia on minimalne wymogi
ekonomiczne, finansowe i techniczne
Nie podlegający wykluczeniu z art.24 ust.1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów oraz posiadają zezwolenie na odbieranie oraz transport odpadów komunalnych,
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związane z wywozem odpadów(suma wykonanych zamówień nie może być niższa od ceny oferty z podatkiem VAT) oraz potencjał techniczny – posiadają co najmniej 3 samochody - śmieciarki, a także dysponują osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne

Kryteria oceny ofert
Cena 100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Formularz można odebrać do dnia 2006-12-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zlobki.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać do dnia 2006-12-14 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

2006-12-14, 10:30, siedziba zamawiającego

 

pliki do pobrania

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.