Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P22/05/2012 Ogłoszenie o zamówieniu DOSTAWY: Dostawa wyposażenia

 

Oznaczenie postępowania: P22/05/2012 

Warszawa, dnia 25.05.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/955A/W/12/ZP/AK

 

  

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1

Część nr 5

Czy Zamawiający w poz. nr 5 dopuści kubek o poj. 290 ml?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kubka, którego pojemność nie mieści się w przedziale określonym przez Zamawiającego. Kubki przeznaczone są dla dzieci w wieku do lat 3 – pojemność kubka musi mieścić się w przedziale od 200 do 250 ml – zgodnie ze zmianą opisu pozycji nr 5 z dnia 24.05.2012 r.

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 


Warszawa, dnia 24.05.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/955/W/12/ZP/AK

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedziba w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), który stanowi, iż ,,Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie” przekazuje zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami:

 

L.p.

Pytanie

Odpowiedź

1

Część nr 5

Czy Zamawiający w poz. nr 5 dopuści kubek o poj. 250 ml?

Zamawiający dokonuje zmiany opisu poz. nr 5 w części nr 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

 

Kubeczek o poj. 200-250 ml wykonany z białego szkła hartowanego typu arcoroc

 

2

Część nr 5

Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści cukiernicę o poj. 0,3 l?

Zamawiający dokonuje zmiany opisu poz. nr 13, w części nr 5,  który otrzymuje następujące brzmienie:

 

Cukiernica stalowa o poj. 0,3 l - 0,5 l

                         

3

Część nr 7

Czy Zamawiający dopuści wieżę z panelem w kolorze srebrnym?

Zamawiający dokonuje zmiany opisu poz. nr 1, w części nr 7 oraz opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

 

Radiomagnetofon typu Wieża LG Model: XD 123

- kolor czarny (dopuszczalny panel w kolorze srebrnym)

- wymiary: wys. 24 cm, szer. 17 cm, gł. 25,5 cm.

 

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 


Warszawa: Dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Numer ogłoszenia w BZP: 165024 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy , ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kalkulacje cenowe), dla danej części zamówienia, stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.70.00.00-9, 39.22.11.00-8, 39.14.10.00-2, 39.71.32.10-8, 22.80.00.00-8, 39.16.21.00-6, 37.50.00.00-3, 30.20.00.00-1, 30.10.00.00-0, 32.42.40.00-1, 45.31.56.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: w przypadku składania oferty na część nr 4) 2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Szczegółowe warunki wniesienia wadium określa pkt 11 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. 1) polegające na dostawie artykułów szkolnych / papierniczych / biurowych, o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 4.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 1, 2) polegające na wykonaniu / dostawie wyposażenia meblowego o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 6.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 2, 3) polegające na dostawie wyposażenia technologicznego / sprzętu kuchennego o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 500,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 3, 4) polegające na wykonaniu / dostawie wyposażenia meblowego o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 150.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 4, 5) polegające na dostawie wyposażenia technologicznego / sprzętu kuchennego o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 40.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 5 6) polegające na dostawie / montażu urządzeń instalacji teletechnicznej / sieci teletechnicznej o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 30.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 6, 7) polegające na dostawie sprzętu komputerowego lub biurowego lub RTV lub AGD, o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 12.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 7, 8) polegające na dostawie zabawek dla dzieci / pomocy dydaktycznych o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 9.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 8, 9) polegające na wykonaniu / dostawie wyposażenia meblowego o łącznej wartości obu zamówień co najmniej 5.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na część nr 9, W przypadku składania przez jednego Wykonawcę oferty na kilka części postępowania - powinien wykazać spełnienie warunku: 1) oddzielnie dla każdej z części (załączyć wykaz zamówień wypełniony oddzielnie dla każdej z części na którą składana jest oferta) - gdy oferta składana jest na części różne przedmiotowo - w przypadku, gdy Wykonawca uwzględni to samo zamówienie w wykazach dla kilku części postępowania: w wykazie dla danej części winien wskazać wartość całkowitą zamówienia oraz wartość cząstkową tylko i wyłącznie dla zakresu tożsamego z przedmiotem zamówienia w danej części, 2) łącznie dla tożsamych przedmiotowo części (części nr 2, 4, 9 oraz części nr 3, 5) - wówczas należy wykazać się realizacją co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawach stanowiących tożsamy przedmiot zamówienia na co najmniej łączną kwotę stanowiącą sumę wartości zamówień określonych w warunku udziału w postępowaniu dla poszczególnych tożsamych części zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący sytuacji ekonomicznej - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - w przypadku składania oferty na część nr 4.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) Karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub opis lub zdjęcia z oznaczeniem w sposób czytelny oferowanego wyposażenia (wskazanie numeru pozycji kalkulacji cenowej) wraz z podaniem ich dokładnych wymiarów oraz z informacją identyfikującą ich producenta (importera) - wyłącznie dla pozycji dla których dokument jest wymagany (zaznaczone w kol. 9 każdej kalkulacji cenowej). 2) W przypadku składania oferty na część nr 4 (poz. 61, 62 - lustra) należy dołączyć certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną lub deklarację zgodności producenta z Polską Normą (lub Aprobatą Techniczną) oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeśli wyrób znajduje się na liście wyrobów, które podlegają obowiązkowi takiej certyfikacji)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Wypełniona kalkulacja cenowa - właściwa dla danej części zamówienia na którą składana jest oferta. 4) Dowód wpłaty wadium - w przypadku składania oferty na część nr 4.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany: 1) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców, w sytuacji, gdy Wykonawca wskazał, jak również i nie wskazał w formularzu ofertowym, iż realizację części zamówienia powierzy podwykonawcom - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, 2) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego), 3) zmiany w zakresie oferowanego sprzętu poprzez zaproponowanie sprzętu innego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlobki.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (II piętro) ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na mini żłobek przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie - III procedura w zakresie: dostawy artykułów szkolnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na mini żłobek przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie - III procedura w zakresie: dostawy artykułów szkolnych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.80.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Żłobka nr 36 przy ul. Strumykowej 18 w Warszawie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Żłobka nr 36 przy ul. Strumykowej 18 w Warszawie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa drobnego sprzętu kuchennego do Żłobka nr 36 przy ul. Strumykowej 18 w Warszawie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa drobnego sprzętu kuchennego do Żłobka nr 36 przy ul. Strumykowej 18 w Warszawie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.70.00.00-9, 39.22.11.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: wykonania, dostawy i montażu wyposażenia meblowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: wykonania, dostawy i montażu wyposażenia meblowego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: dostawy i montażu wyposażenia technologicznego, sprzętu AGD i drobnego sprzętu kuchennego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: dostawy i montażu wyposażenia technologicznego, sprzętu AGD i drobnego sprzętu kuchennego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.70.00.00-9, 39.22.11.00-8, 39.14.10.00-2, 39.71.32.10-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: dostawy, montażu i instalacji urządzeń i sprzętu teletechnicznego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: dostawy, montażu i instalacji urządzeń i sprzętu teletechnicznego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.40.00-1, 45.31.56.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: dostawy i instalacji sprzętu komputerowego, biurowego, RTV.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: dostawy i instalacji sprzętu komputerowego, biurowego, RTV.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.10.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do Oddziału Żłobka nr 8, Mini Żłobka przy ul. Białobrzeskiej 19 w Warszawie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do Oddziału Żłobka nr 8, Mini Żłobka przy ul. Białobrzeskiej 19 w Warszawie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Żłobka nr 30 przy ul. St. Augusta 79 w Warszawie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Żłobka nr 30 przy ul. St. Augusta 79 w Warszawie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 06.07.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


DO POBRANIA Załączniki do SIWZ:

 

Część nr 1 – Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na mini żłobek przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie – III procedura w zakresie: dostawy artykułów szkolnych - ZAŁĄCZNIK nr 6A do SIWZ

 

Część nr 2 – Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Żłobka nr 36 przy ul. Strumykowej 18 w Warszawie - ZAŁĄCZNIK nr 6B do SIWZ

 

Część nr 3 – Dostawa drobnego sprzętu kuchennego do Żłobka nr 36 przy ul. Strumykowej 18 w Warszawie - ZAŁĄCZNIK nr 6C do SIWZ

 

Część nr 4 – Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: wykonania, dostawy i montażu wyposażenia meblowego - ZAŁĄCZNIK nr 6D do SIWZ

 

Część nr 5 – Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: dostawy i montażu wyposażenia technologicznego, sprzętu AGD i drobnego sprzętu kuchennego - ZAŁĄCZNIK nr 6E do SIWZ

 

Część nr 6 – Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: dostawy, montażu i instalacji urządzeń i sprzętu teletechnicznego - ZAŁĄCZNIK nr 6F do SIWZ

 

Część nr 7 – Dostawa pierwszego wyposażenia do obiektu przeznaczanego na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w zakresie: dostawy i instalacji sprzętu komputerowego, biurowego, RTV - ZAŁĄCZNIK nr 6G do SIWZ

 

Część nr 8  - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do Oddziału Żłobka nr 8, Mini Żłobka przy ul. Białobrzeskiej 19 w Warszawie - ZAŁĄCZNIK nr 6H do SIWZ

 

Część nr 9  - Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Żłobka nr 30 przy ul. St. Augusta 79 w Warszawie - ZAŁĄCZNIK nr 6I do SIWZ

Pliki do pobrania:
ikona
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.