Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P26/06/2012 Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

 

Oznaczenie postępowania: P26/06/2012Oznaczenie postępowania: P26/06/2012

 

ZŻ/341/1352/W/12/ZP/AK                                                                      

Warszawa, dn. 10.07.2012 r.

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający ustalił wartość szacunkową zamówienia na kwotę 815.921,14 zł co stanowi równowartość 202.985,66 euro - wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wartość ta odpowiada wysokości środków finansowych netto zabezpieczonych na dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług jej dystrybucji do wszystkich placówek Zamawiającego w 2013 r. (środki zabezpieczone w Wieloletnim Planie Finansowym Miasta Stołecznego Warszawy). W wyniku weryfikacji, Zamawiający ustalił, iż błędnie przyjął jako wartość szacunkową dla przedmiotowego zamówienia kwotę 815.921,14 zł, gdyż uwzględnia ona wysokość środków zabezpieczonych na dostawy energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji do dwóch placówek Mini Żłobka przy ul. Pawlikowskiego 2 oraz Żłobka nr 39 przy ul. Muszlowej 17, w przypadku których Zamawiający nie jest stroną umowy w zakresie przedmiotowych dostaw (na podstawie porozumień zawartych z zarządcami i administratorami nieruchomości). Wobec powyższego wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia nie uwzględniająca wysokości środków zabezpieczonych na dostawy i dystrybucję energii elektrycznej do placówek ul. Pawlikowskiego 2 oraz przy ul. Muszlowej 17 wynosi: 759.024,39 zł, co stanowi równowartość 188.830,83 euro – oznacza to, że wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Wartość szacunkowa zamówienia ustalana przed wszczęciem postępowania ma przede wszystkim znaczenie dla zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wada przedmiotowego postępowania jaką było doliczenie do wartości szacunkowej dwóch placówek   Zamawiającego w zakresie dostaw i dystrybucji energii elektrycznej w których stroną umowy o świadczenie tych usług nie był Zamawiający, jest na tyle istotna, iż niemożliwe staje się zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, ze względu na fakt, iż Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, do czego był zobowiązany na podstawie art. 11 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 7 ustawy, a zawarta umowa  w przedmiotowym zamówieniu podlegałaby unieważnieniu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 


PL-Warszawa: Elektryczność

2012/S 129-214021

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zespół Żłobków m.st. Warszawy
ul. Belgijska 4
Osoba do kontaktów: Anna Kawałowska-Szumańska
02-511 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225652348 / 225652355
E-mail: zam.publ@zlobki.waw.pl
Faks: +48 228450714

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zlobki.waw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka organizacyjna Miasta Stołecznego Warszawy
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Opieka nad dzieckiem
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL 127.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
1) świadczenie kompleksowej usługi obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 3 z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.), na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy:
2) przyłączenie instalacji elektrycznej / urządzeń elektroenergetycznych Żłobka nr 35 przy ul. Działdowskiej 8A w Warszawie do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. a następnie świadczenie na rzecz tej placówki usług, o których mowa w pkt 1 – a w przypadku gdy przyłączenie nie będzie możliwe – świadczenie kompleksowej usługi ryczałtowej sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000, 65300000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Całkowita wielkość zamówienia przekracza 200 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.10.2012. Zakończenie 30.11.2013

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności – w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia.
Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego poniedziałek - piątek w godz. 8:00-16:00, w terminie do dnia 9.8.2012 r. do godz. 12:00, kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.
Sposób wniesienia wadium:
1) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.
Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: wadium w przetargu na kompleksową usługę obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia 9.8.2012 r. do godz. 12:00 środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.
2) w przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego.
Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem banku, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt. 11.1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu na kompleksową usługę obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 11.8.
3) w przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej.
Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt. 11.1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu na kompleksową usługę obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 11.8.
4) w przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych.
Wykonawca powinien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji na kwotę wymienioną w pkt. 11.1, zawierającą informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu na kompleksową usługę obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 11.8.
5) w przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wykonawca powinien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji na kwotę wymienioną w pkt. 11.1, zawierającą informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu na kompleksową usługę obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 11.8.
6) w przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem wskazanych podmiotów, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 11.1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu na kompleksową usługę obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający przekaże niezwłocznie do realizacji, lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu związania ofertą.
Warunki zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawców:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, sporządzonej i zgodnej z SIWZ,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający przekaże do realizacji niezwłocznie, licząc od daty podpisania przez Wykonawcę umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Uwaga!
1) Dowodem wniesienia wadium w formach opisanych w pkt. 5 jest podpisane przez Zamawiającego potwierdzenie przyjęcia w depozyt dokumentu wadium złożonego w Dziale Księgowości w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (parter) przy ul. Belgijskiej 4 na kserokopii wniesionego wadium.
2) Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty informacji o formie zwrotu wadium:
— w przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu należy podać numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę wadium,
— w przypadku wadium wniesionego: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy zaznaczyć „osobisty odbiór” lub podać sposób przekazania Wykonawcy wymienionego dokumentu.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Nie dotyczy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:
1) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
2) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki albo zawarli umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w ramach której, OSD zapewnia Wykonawcy świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na obszarze m.st. Warszawy (położenie placówek Zamawiającego), której okres realizacji obejmuje co najmniej okres realizacji niniejszego zamówienia,
1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa w pkt 8 SIWZ Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1.1 koncesji, zezwolenia lub licencji:
a) aktualnej koncesji, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
b) aktualnej koncesji, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie dystrybucji energii elektrycznej albo oświadczeni o zawartej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w ramach której, OSD zapewnia Wykonawcy świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na obszarze m.st. Warszawy (położenie placówek Zamawiającego), której okres realizacji obejmuje co najmniej okres realizacji niniejszego zamówienia – oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
1.2 oświadczenia o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
2.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
2.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1) ogłoszenia o zamówieniu.
1) pkt 2.2, 2.3, 2.4 2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) 2.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Nie dotyczy.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Nie dotyczy.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
P26/06/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 13.8.2012
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.8.2012 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 13.8.2012

Miejscowość:

Siedziba Zamawiającego, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, II piętro, pokój Dyrektora, POLSKA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1.1 dowód wniesienia wadium.
1.2 wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
1.3 wypełniona kalkulacja cenowa - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
1.4 aktualne Taryfy Wykonawcy i Taryfy OSD, w oparciu o które skalkulowano cenę zamówienia, właściwe dla grup przyłączeniowych przypisanych placówkom Zamawiającego.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie podmiotu trzeciego było złożone w oryginale oraz zawierało następujące elementy:
1) wskazanie, iż zobowiązanie następuje na rzecz Wykonawcy (nazwa Wykonawcy i jego siedziba) na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia (nazwa zamówienia) (zobowiązanie bezwarunkowe),
2) wskazanie, jakich konkretnie zasobów dotyczy zobowiązanie,
3) wskazanie, czy podmiot zobowiązany będzie uczestniczył, czy też nie w realizacji zamówienia.
Do zobowiązania podmiotu trzeciego Zamawiający wymaga załączenia dokumentów, wskazujących, że osoby podpisane na oświadczeniach o zobowiązaniu do oddania do dyspozycji zasobów są uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu udostępniającego (wpis do właściwego rejestru np. KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / dokument wygenerowany ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej).
Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów i podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty dotyczące tych podmiotów, których mowa w pkt 9.2 (obowiązek dołączenia tych dokumentów zachodzi przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia).
9.7 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
9.8 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.
Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
— postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
— wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
— ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
2) zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,
3) złożenie oferty wspólnie,
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem o zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z uczestników musi załączyć do oferty dokumenty określone w 9.2 Pozostałe dokumenty i oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca - Pełnomocnik jako wspólne.
W przypadku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie, warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie.
Zamawiający informuje, iż w przypadku zaświadczeń ZUS – wspólnicy spółki cywilnej mogą samodzielnie odprowadzać składki ZUS, a w indywidualnych przypadkach – spółka, np. w przypadku zatrudniania pracowników lub zgłaszania do ubezpieczenia osób i odprowadzania składki z innych tytułów (umów cywilno-prawnych) oraz dokonywania lub nie wymienionych czynności w odniesieniu do wspólników.
W przypadku załączenia do oferty jedynie zaświadczenia ZUS wystawionego na spółkę cywilną, Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie, w którym zostanie wskazane, iż wspólnicy samodzielnie nie odprowadzają składek – a odprowadza je spółka cywilna (poprzez wskazanie przyczyny).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 224587803

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 224587803

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Określone w ustawie z dnia 29.1.2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zgodnie z Art. 182 ust. 1 ustawy odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo,
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / 224587803

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.7.2012
 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.32.19.AKS Opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5”
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.