Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Roboty budowlane - zamówienie dodatkowe

 

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych pt. Adaptacja obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek - zamówienie dodatkowe

Numer ogłoszenia w BZP: 156157 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych pt. Adaptacja obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek - zamówienie dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych pt. Adaptacja obiektu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 z przeznaczeniem na żłobek - zamówienie dodatkowe.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.00.00-1, 45.22.32.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W trakcie realizacji robót określonych zamówieniem podstawowym zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres został wyszczególniony w protokole konieczności. Konieczność wykonania prac pomimo dochowania należytej staranności przy planowaniu i przeprowadzaniu procedury wynika z przyczyn, które pojawiły się po sporządzeniu dokumentacji projektowej, gdy budynek nie był eksploatowany. Inwentaryzacja pokrycia, obróbki oraz konstrukcji dachu, pomimo, iż ta nie była nowa, nie ujawniła żadnych przecieków. Ze względu na zewnętrzne i niezależne od Zamawiającego warunki atmosferyczne pojawiła się konieczność wykonania robót dodatkowych. Roboty dodatkowe dotyczą usunięcia przecieków dachu poprzez częściową wymianę pokrycia dachu z blachy powlekanej, wymianę i uzupełnienie rynien dachowych i rur spustowych, wymianę i uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy powlekanej oraz usunięcie zacieków ścian zewnętrznych poprzez wykonanie obróbek blacharskich pomiędzy tarasem a ścianą żłobka. Zakres przedmiotu umowy podstawowej, a także zakres prac ujęty dokumentacji projektowej nie obejmował wykonania powyższych prac. Roboty budowlane dotyczące usunięcia przecieków są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Niewykonanie prac związanych z pojawiającymi się przeciekami uniemożliwia prawidłowe i efektywne wykonanie prac związanych z adaptacją ostatniej kondygnacji. Konieczność wykonania w/w robót została potwierdzona wpisami do dziennika bodowy. Przedmiotowe zamówienie dodatkowe: 1) zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia podstawowego opublikowane w BZP pod numerem 231920-2011), 2) nie jest objęte zamówieniem podstawowym, 3) stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, 4) jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, 5) jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 6) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • S.G. Firma Remontowo-Budowlana Sławomir Godlewski, ul. Łacińska 4 lok. 37, 01-451 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.29.19.KS dostawa urządzeń i drobnego sprzętu kuchennego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.