Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P28/07/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Dostawy sprzętu informatycznego

 

Oznaczenie postępowania P28/07/2012Warszawa, dnia 07.08.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1596/W/12/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu  

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 3

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył i został wybrany o realizacji zamówienia w części nr 3 Dostawa oprogramowania:

Pan Piotr Martuszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Komtech” Piotr Martuszewski z siedzibą w Nowym Sączy przy ul. Barbackiego 15

za cenę, która wygrała aukcję elektroniczną: 7.470,00 zł – oferta uzyskała 100 pkt, w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ: cena 100%.

 

Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano z zastosowaniem aukcji elektronicznej, na podstawie art. 91a ustawy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 3, w toku aukcji elektronicznej, zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 3 złożona przez:

APEX System

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zielna 39

00-108 Warszawa

Oferta za cenę: 7.472,25 zł – oferta uzyskała łącznie 99,97 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 3 w części nr 3 złożona przez:

„Komtech” Piotr Martuszewski

u. Barbackiego 15

33-300 Nowy Sącz

Oferta za cenę: 7.470,00 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 4 w części nr 3 złożona przez:

Arcus Spółka akcyjna

ul. Miła 2

00-180 Warszawa

Oferta za cenę: 7.970,40 zł – oferta uzyskała łącznie 93,75 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 5 w części nr 3 złożona przez:

Rabu Technologie Teleinformatyczne Rafał Budzicki

ul. J.J. Rostafińskich 4

03-593 Warszawa

Oferta za cenę: 7.815,97 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

 


Warszawa, dnia 27.07.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1506/W/12/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 1

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części nr 1 Dostawa różnego sprzętu i artykułów teleinformatycznych złożył i został wybrany do realizacji zamówienia:

Sebastian Kaczanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sagito Sebastian Kaczanowski z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 23 lok. 22, 05-077 Warszawa

Oferta za cenę: 57.754,65 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

            Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej, gdyż w postępowaniu złożono mniej niż 3 ważne oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2 w części nr 1 złożona przez:

Sagito Sebastian Kaczanowski

ul. Jana Pawła II 23 lok. 22

05-077 Warszawa

Oferta za cenę: 57.754,65 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 3 w części nr 1 złożona przez:

„Komtech” Piotr Martuszewski

ul. Barbackiego 15

33-300 Nowy Sącz

Oferta za cenę: 74.235,42 zł – oferta uzyskała łącznie 77,80 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 4 w części nr 1 złożona przez:

Arcus Spółka akcyjna

ul. Miła 2

00-180 Warszawa

Oferta za cenę: 92.191,82  zł – oferta nie była oceniana, gdyż została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


Warszawa, dnia 27.07.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1507/W/12/ZP/AKS

 

 

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 2

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę w części nr 2 Dostawa fotokopiarek i drukarek monochromatycznych złożyła i została wybrana do realizacji zamówienia:

Arcus Spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Miłej 2, 00-180 Warszawa

Oferta za cenę: 42.705,60 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

            Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę wybrano bez zastosowania aukcji elektronicznej, gdyż w postępowaniu złożono mniej niż 3 ważne oferty.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 4 w części nr 2 złożona przez:

Arcus Spółka akcyjna

ul. Miła 2

00-180 Warszawa

Oferta za cenę: 42.705,60 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 5 w części nr 2 złożona przez:

Rabu Technologie Teleinformatyczne Rafał Budzicki

ul. J.J. Rostafińskich 4

03-593 Warszawa

Oferta za cenę: 53.136,44 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 


Warszawa, dnia 27.07.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1508/W/12/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

INFORMACJA

o wyniku postępowania w części nr 3

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zakończonego aukcja elektroniczną, na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, zawiadamia, iż dokonał oceny złożonych ofert w części nr 3 Dostawa oprogramowania na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, zgodnie z art. 91a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą.

           

Informacje o terminie otwarcia oraz minimalnej wartości postąpienia składanego w toku aukcji elektronicznej Zamawiający przekaże Wykonawcom w stosownym zaproszeniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 w części nr 3 złożona przez:

APEX System

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zielna 39

00-108 Warszawa

Oferta za cenę: 7.472,25 zł – oferta uzyskała łącznie 100 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 3 w części nr 3 złożona przez:

„Komtech” Piotr Martuszewski

u. Barbackiego 15

33-300 Nowy Sącz

Oferta za cenę: 8.634,60 zł – oferta uzyskała łącznie 86,54 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 4 w części nr 3 złożona przez:

Arcus Spółka akcyjna

ul. Miła 2

00-180 Warszawa

Oferta za cenę: 7.970,40 zł – oferta uzyskała łącznie 93,75 pkt, w kryterium oceny ofert, określonym w SIWZ, cena – 100%.

 

Oferta nr 5 w części nr 3 złożona przez:

Rabu Technologie Teleinformatyczne Rafał Budzicki

ul. J.J. Rostafińskich 4

03-593 Warszawa

Oferta za cenę: 7.815,97 zł – oferta nie była oceniana, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 tej ustawy.

  

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-U.01.2019
ZŻ.K.02.2019
ZŻ.U.03.2019
ZŻ.U.04.2019
ZŻ.K.05.2019
ZŻ.K.06.2019
ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
ZŻ-ZP.26.34.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn.
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2019 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.