Zespół Żłobków m.st. Warszawy
                        
Nasze żłobki
Zapisz dziecko
REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Napisz do nas
DZIENNY OPIEKUN
Zamówienia Publiczne
WYNIKI ANKIETY
PRACA
  

P34/08/2012 Informacja o wyniku postępowania DOSTAWY Wykonanie, dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej oraz dostawa drobnego sprzętu kuchennego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Oznaczenie postępowania P34/08/2012Warszawa, dnia 11.09.2012 r.

informacja numer ZŻ/341/1800/W/12/ZP/AKS

 

Do Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

 

I N F O R M A C J A

o wyniku postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie, dostawę i montaż mebli ze stali nierdzewnej oraz dostawę drobnego sprzętu kuchennego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

 

 

            Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4 działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła i została wybrana o realizacji zamówienia:

Technica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Miłosna 2 Ochaby Małe, 43-430 Skoczków

CENA OFERTY: 68.150,26 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 1 złożona przez:

„Gama – Plawgo & Zawisza – Spółka jawna”

ul. Szczecińska 25a

75-122 Koszalin

Oferta za cenę: 96.594,36 zł – oferta nie była oceniana, gdyż oferta Wykonawcy została odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oferta nr 2 złożona przez:

Robaczewska Danuta „Robin” Hurtownia

ul. Łączna 39

41-303 Dąbrowa Górnicza

Oferta za cenę: 69.694,37 zł – oferta uzyskała 97,78 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 3 złożona przez:

Technica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Miłosna 2

Ochaby Małe

43-430 Skoczków

Oferta za cenę: 68.150,26 zł – oferta uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Oferta nr 4 złożona przez:

„Megar” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wojska Polskiego 2 lok. 13

05-500 Piaseczno

Oferta za cenę: 70.569,52 zł – oferta uzyskała 96,57 pkt w kryterium oceny ofert określonym w SIWZ cena 100%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy będącym załącznikiem SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

 

Biuletyn Informacji PublicznejOferty, komunikaty
Oferty, komunikaty
Stop Krzywdzeniu Dzieci
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZŻ-ZP.26.20.18.AKS Świadczenie kompleksowej sprzedaży i dystrybucji / przesyłu paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.24.18 Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - Dostawy świeżych warzyw i owoców oraz owoców sezonowych
ZŻ-ZP.26.30.18 Dostawa jednorazowych ręczników celulozowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
ZŻ-ZP.26.32.18 Dostawa zabawek ogrodowych w ramach projektu pn. Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
więcej...

PoradnikPoradnik
Pomóż !
10 powodów, by nie bić dziecka
Uczę się życia od Ciebie
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Nigdy nie potrząsaj dzieckiem.
więcej...


strona główna | nasze żłobki | zapisz dziecko | nasze kadry | poradnik | kontakt | ustawy
© 2006-2018 Zespół Żłobków m.st. Warszawy.